Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  strålblommossa

Organismgrupp Mossor Schistidium apocarpum
Strålblommossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten kan bilda upp till 1 dm höga, mörkgröna till brunaktiga och relativt glesa tuvor. Skotten är oftast kraftiga. Bladen är ovala till triangulära med en bred bas och jämnt avsmalnande i en fintandad spets. Hårudden är kort men oftast tydlig och den är vek och nedlöpande. Bladkanten är tillbakaböjd nästan ända till spetsen. Bladskivan är ett celllager tjock, men kan ibland ha små, två cellager tjocka partier i den övre delen. Bladskivan saknar papiller, men nervens undersida har oftast tydliga papiller närmast spetsen. Bladcellerna är i den övre delen av bladet kvadratiska med släta, tjocka väggar, och i den nedre delen rektangulära med tydligt vågiga väggar. Honbladen är nästan plana med en kort, bred spets, och bladkanten är smalt tillbakaböjd i övre delen. Kapseln är mörkröd, cylindrisk, bredast vid mynningen och synlig eller något dold av honbladen. Kapselns ytceller har relativt tunna väggar, och de är korta och breda. Formen kan dock variera. Peristomet är rött med oftast >400 µm långa, något perforerade tänder som är utspärrade och vridna runt kapselmynningen. Sporerna är 11-15 µm i diameter med grynig yta.
Strålblommossa är mycket variabel. När den växer intill rinnande vatten förväxlas den ofta med bäckblommossa S. rivulare, men den senare har kortare, urnlik kapsel med tjockväggiga ytceller och kraftigare bladnerv. Genom den papillösa nerven kan strålblommossa likna t.ex. röd blommossa S. papillosum, hedblommossa S. poeltii och kustblommossa S. strictum, men hos dessa är även bladskivan papillös. Den kan även likna den i söder vanliga murblommossa S. crassipilum, vilken dock har bladkanter som bara är tillbakaböjda upp till halva bladet och kapslar med tydligt rektangulära ytceller.
Utbredning
Länsvis förekomst för strålblommossa Observationer i Sverige för strålblommossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Strålblommossa är allmän i södra halvan av Sverige och blir gradvis ovanligare norrut. Den är allmän även i Danmark, Norge och Finland men sällsynt på Island. Den förekommer över hela Europa, och världsutbredningen omfattar även västra delarna av Asien och östligaste Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Strålblommossa är utseendemässigt variabel och har även en variabel ekologi. Den växer på sura till basiska bergarter - från granit till kalksten. Den kan växa skuggigt i tät skog men också exponerat, såsom på öppen alvarmark. På sura, svårvittrade substrat verkar den gynnas av näringstillskott från sippervatten i betesmarker eller från lövförna, t.ex. under rikbarksträd som alm och ask. På mer lättvittrade substrat klarar den sig oftast bra utan extra näringstillskott. I lövskog växer den tillsammans med bl.a. skogsgrimmia Grimmia hartmanii och takmossa Syntrichia ruralis, men på torrare och mer exponerade platser med arter som hårgrimmia Grimmia pulvinata, rödskaftad hättemossa Orthotrichum anomalum och murblommossa Schistidium crassipilum.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Sötvatten
Sötvatten
Urban miljö
Urban miljö
Fjäll
Fjäll
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Grimmiales, Familj Grimmiaceae, Släkte Schistidium (blommossor), Art Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp. - strålblommossa Synonymer vanlig strålkransmossa, strålkransmossa

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Arten kan bilda upp till 1 dm höga, mörkgröna till brunaktiga och relativt glesa tuvor. Skotten är oftast kraftiga. Bladen är ovala till triangulära med en bred bas och jämnt avsmalnande i en fintandad spets. Hårudden är kort men oftast tydlig och den är vek och nedlöpande. Bladkanten är tillbakaböjd nästan ända till spetsen. Bladskivan är ett celllager tjock, men kan ibland ha små, två cellager tjocka partier i den övre delen. Bladskivan saknar papiller, men nervens undersida har oftast tydliga papiller närmast spetsen. Bladcellerna är i den övre delen av bladet kvadratiska med släta, tjocka väggar, och i den nedre delen rektangulära med tydligt vågiga väggar. Honbladen är nästan plana med en kort, bred spets, och bladkanten är smalt tillbakaböjd i övre delen. Kapseln är mörkröd, cylindrisk, bredast vid mynningen och synlig eller något dold av honbladen. Kapselns ytceller har relativt tunna väggar, och de är korta och breda. Formen kan dock variera. Peristomet är rött med oftast >400 µm långa, något perforerade tänder som är utspärrade och vridna runt kapselmynningen. Sporerna är 11-15 µm i diameter med grynig yta.
Strålblommossa är mycket variabel. När den växer intill rinnande vatten förväxlas den ofta med bäckblommossa S. rivulare, men den senare har kortare, urnlik kapsel med tjockväggiga ytceller och kraftigare bladnerv. Genom den papillösa nerven kan strålblommossa likna t.ex. röd blommossa S. papillosum, hedblommossa S. poeltii och kustblommossa S. strictum, men hos dessa är även bladskivan papillös. Den kan även likna den i söder vanliga murblommossa S. crassipilum, vilken dock har bladkanter som bara är tillbakaböjda upp till halva bladet och kapslar med tydligt rektangulära ytceller.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för strålblommossa

Länsvis förekomst och status för strålblommossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för strålblommossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.



Strålblommossa är allmän i södra halvan av Sverige och blir gradvis ovanligare norrut. Den är allmän även i Danmark, Norge och Finland men sällsynt på Island. Den förekommer över hela Europa, och världsutbredningen omfattar även västra delarna av Asien och östligaste Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Grimmiales  
 • Familj
  Grimmiaceae  
 • Släkte
  Schistidium - blommossor 
 • Art
  Schistidium apocarpum(Hedw.) Bruch & Schimp. - strålblommossa
  Synonymer
  vanlig strålkransmossa
  strålkransmossa

Strålblommossa är utseendemässigt variabel och har även en variabel ekologi. Den växer på sura till basiska bergarter - från granit till kalksten. Den kan växa skuggigt i tät skog men också exponerat, såsom på öppen alvarmark. På sura, svårvittrade substrat verkar den gynnas av näringstillskott från sippervatten i betesmarker eller från lövförna, t.ex. under rikbarksträd som alm och ask. På mer lättvittrade substrat klarar den sig oftast bra utan extra näringstillskott. I lövskog växer den tillsammans med bl.a. skogsgrimmia Grimmia hartmanii och takmossa Syntrichia ruralis, men på torrare och mer exponerade platser med arter som hårgrimmia Grimmia pulvinata, rödskaftad hättemossa Orthotrichum anomalum och murblommossa Schistidium crassipilum.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Fjäll, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Vattendrag

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)


Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
Etymologi: apocarpus = med dolda frukter; apo (gr.) = av, bort, undan; karpos (gr.) = frukt.
Uttal: [Skistídium apokárpum]
KEY FACTS Sessile Grimmia. One of the most common species within the genus. Forms relatively lax, up to 10 cm high, dark green to brownish tufts. Leaves triangular, gradually tapering from the broad base to the sparsely and bluntly dentate apex. Hyaline point short and thin but usually distinct, decurrent. Lamina without papillae, but nerve at apex usually distinctly papillose on the abaxial side. Laminal cells quadrate and incrassate above, rectangular and distinctly sinuose below. Capsule dark red, hardly (if at all) obscured by the perichaetial leaves. Shape obloid to urceolate, widest at mouth. Exothecial cells relatively thin-walled, short and wide. Peristome red. Teeth usually >400 µm long, narrowly perforated, spreading, curved and twisted around mouth of capsule. Spores 11-15 µm, surface finely granulose. - An ecologically variable species. Grows both on acidic and basic rock, from granite to limestone. Found both in dense, shady forests and on open alvar heaths.

Weibull, H. 2006. Schistidium apocarpum strålblommossa s. 163-164. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2006

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Grimmiales  
 • Familj
  Grimmiaceae  
 • Släkte
  Schistidium - blommossor 
 • Art
  Schistidium apocarpum, (Hedw.) Bruch & Schimp. - strålblommossa
  Synonymer
  vanlig strålkransmossa
  strålkransmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2006