Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Ornatoscalpellum stroemi

Organismgrupp Kräftdjur, Rankfotingar Ornatoscalpellum stroemi
  Kräftdjur, Rankfotingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ornatoscalpellum stroemi är en av de två arter i gruppen ”långhalsar” inom rankfotingarna som finns i svenska vatten. De är fastsittande men har ett långt rörligt skaft (”hals”) besatt med glesa skalplattor (i utsträckt läge) och en mantel (”huvud”) med större skalplattor. Manteln har en öppning uppåt där cirrerna förs ut och in vid födofångst. Öppningen har två rörliga delar, de s k tergum och skutum.Arten är förväxlingsbar med den mycket vanligare Scalpellum scalpellum, men O. stroemi lever normalt betydligt djupare. Man kan också skilja arterna åt i formen av manteln: hos O. stroemi är manteln mer smalt avsmalnande än hos S. scalpellum. Hos O. stroemi är också manteln bredast mitt på medan den hos S. scalpellum är bredast ca tre fjärdedelar upp.
Utbredning
Länsvis förekomst för Ornatoscalpellum stroemi Observationer i Sverige för Ornatoscalpellum stroemi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har rapporterats från Laptevhavet i norra Sibirien, Spetsbergen, Barents hav, Island, Färöarna och Shetland och längs norska kusten ner till Marockos atlantkust. Den har även påträffats vid Grönland och längs västra sidan av Atlanten från Newfoundland ner till Gulf of Maine. I svenska vatten var arten tidigare endast känd från Säcken-området i norra Bohuslän. Under Svenska artprojektets marina inventering återfanns dock arten på två helt nya lokaler i och runt det s k Brattenområdet i Skagerrak; den ena på drygt 500 meters djup och den andra på ca 350 meter. Arten har sannolikt en mycket begränsad utbredning pga det specifika habitatkravet - djup hårdbotten med god vattenomsättning - men ingen misstanke föreligger om direkta hot mot arten.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
Arten tidigare endast känd från Säckenområdet i norra Bohuslän. Under Svenska artprojektets marina inventering har arten återfunnits på två lokaler; den ena på drygt 500 meters djup i Skagerrak och den andra en ca 350 djup lokal i samma område. Mycket begränsad utbredning pga specifika habitatkrav (djup hårdbotten med god vattenomsättning) men ingen misstanke om direkta hot mot arten. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (2-4). Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
Ekologi
Arten är som alla rankfotingar en filtrerare. Den är bottenlevande, och är påträffad på djup mellan 100 och 1600 meter. Vanligen sitter flera individer, av både vuxna och juvenila honor, tillsammans på t ex buskformiga hydroider. Hanen, som är liten och uppvisar många morfologiska reduktioner, sitter vanligen fästad på honan.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Maxillopoda, Ordning Thoracica (långhalsar och havstulpaner), Familj Scalpellidae, Släkte Ornatoscalpellum, Art Ornatoscalpellum stroemi M. Sars, 1859 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten tidigare endast känd från Säckenområdet i norra Bohuslän. Under Svenska artprojektets marina inventering har arten återfunnits på två lokaler; den ena på drygt 500 meters djup i Skagerrak och den andra en ca 350 djup lokal i samma område. Mycket begränsad utbredning pga specifika habitatkrav (djup hårdbotten med god vattenomsättning) men ingen misstanke om direkta hot mot arten. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (2-4). Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
Ornatoscalpellum stroemi är en av de två arter i gruppen ”långhalsar” inom rankfotingarna som finns i svenska vatten. De är fastsittande men har ett långt rörligt skaft (”hals”) besatt med glesa skalplattor (i utsträckt läge) och en mantel (”huvud”) med större skalplattor. Manteln har en öppning uppåt där cirrerna förs ut och in vid födofångst. Öppningen har två rörliga delar, de s k tergum och skutum.Arten är förväxlingsbar med den mycket vanligare Scalpellum scalpellum, men O. stroemi lever normalt betydligt djupare. Man kan också skilja arterna åt i formen av manteln: hos O. stroemi är manteln mer smalt avsmalnande än hos S. scalpellum. Hos O. stroemi är också manteln bredast mitt på medan den hos S. scalpellum är bredast ca tre fjärdedelar upp.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Ornatoscalpellum stroemi

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Ornatoscalpellum stroemi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har rapporterats från Laptevhavet i norra Sibirien, Spetsbergen, Barents hav, Island, Färöarna och Shetland och längs norska kusten ner till Marockos atlantkust. Den har även påträffats vid Grönland och längs västra sidan av Atlanten från Newfoundland ner till Gulf of Maine. I svenska vatten var arten tidigare endast känd från Säcken-området i norra Bohuslän. Under Svenska artprojektets marina inventering återfanns dock arten på två helt nya lokaler i och runt det s k Brattenområdet i Skagerrak; den ena på drygt 500 meters djup och den andra på ca 350 meter. Arten har sannolikt en mycket begränsad utbredning pga det specifika habitatkravet - djup hårdbotten med god vattenomsättning - men ingen misstanke föreligger om direkta hot mot arten.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Maxillopoda  
 • Underklass
  Cirripedia - rankfotingar 
 • Ordning
  Thoracica - långhalsar och havstulpaner 
 • Underordning
  Lepadomorpha - långhalsar 
 • Familj
  Scalpellidae  
 • Släkte
  Ornatoscalpellum  
 • Art
  Ornatoscalpellum stroemiM. Sars, 1859

Arten är som alla rankfotingar en filtrerare. Den är bottenlevande, och är påträffad på djup mellan 100 och 1600 meter. Vanligen sitter flera individer, av både vuxna och juvenila honor, tillsammans på t ex buskformiga hydroider. Hanen, som är liten och uppvisar många morfologiska reduktioner, sitter vanligen fästad på honan.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Djupa hårdbottnar med god vattenomsättning är ett sällsynt habitat i svenska vatten, och de påverkas generellt negativt av den omfattande sedimentationen till följd av övergödning och bottentrålning. Huruvida just Ornatoscalpellum stroemi är särskilt utsatt är dock oklart.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Fiske (Viss negativ effekt)
Det är viktigt att djupa hårdbottnar med hög diversitet kartläggs och ges ett adekvat skydd.
Etymologi: Ornato- från latinets ornatus=ornament och sammansatt med släktnamnet Scalpellum som är en dimunitivform av scalprum=kniv i meningen liten kniv/skalpell här syftande på djurets utseende. Artepitetet stroemi är en latinisering av namnet på den norska prästen/zoologen/botanisten Dr. Hans Ström som Sars hedrade med namngivningen.

Enckell, P. H. 1980. Kräftdjur. Fältfauna. Signum i Lund. 685 s.

Southward, Alan J. 2008. Barnacles : keys and notes for identification of British species. Synopses of the British fauna, 57. 140 s

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Matz Berggren

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Maxillopoda  
 • Underklass
  Cirripedia - rankfotingar 
 • Ordning
  Thoracica - långhalsar och havstulpaner 
 • Underordning
  Lepadomorpha - långhalsar 
 • Familj
  Scalpellidae  
 • Släkte
  Ornatoscalpellum  
 • Art
  Ornatoscalpellum stroemi, M. Sars, 1859
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Matz Berggren