Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  borgsjömusseron

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Tricholoma borgsjoeënse
Borgsjömusseron Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En medelstor musseron med upp till 10 cm bred hatt som är mörkt gråbrun eller nästan svart i mitten i fuktigt tillstånd men som blir något ljusare i torka. Hattytan är matt och filtartad till småfjällig. Lamellerna är tämligen glesa, breda och ljust grå, ibland med svag lilaton och svartfläckiga i eggen. Fot ganska kraftig, 4-11 cm lång och 0,7-2 cm tjock med tydligt tillspetsad bas, Upptill är den ljust gråaktig av fina inväxta fibrer medan den i mossan nedsänkta delen är vit eller svagt gultonad. Kött gulgrått i foten, gråbrunt i hatten. Lukt och smak fränt mjölartad. Sporer 7.5-9.5 x 5-6 ?m, ellipsoida - avlånga.
Utbredning
Länsvis förekomst för borgsjömusseron Observationer i Sverige för borgsjömusseron
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten upptäcktes första gången i Medelpad 1988 och beskrevs som ny för vetenskapen 2006. Sedan dess har den hittats på ca 10 olika lokaler i Medelpad men hittills har bara enstaka fynd gjorts i andra landskap: ett i Uppland och ett i Västerbotten. Rimligtvis finns den på många ställen i mellersta och norra Sverige men eftersom den saknats i all bestämningslitteratur fram till nyligen har eventuella fynd inte kunnat identifieras. Fruktkropparna kan dessutom vara relativt svårupptäckta genom sin mörka färg och växtsättet i djup mossa. I Finland är arten sällsynt men funnen både i södra och norra delarna av landet. I Norge funnen åtminstone en gång i Sörtröndelag.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med gran på kalkrik mark, främst i äldre örtrik skog med djupt mosstäcke på fuktig, näringsrik mark. Arten förekommer huvudsakligen i örtrika granskogar som aldrig har kalavverkats och bedöms därför missgynnas starkt av slutavverkningar. Total population i landet bedöms ha minskat starkt och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. avverkningar av örtrik äldre granskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (100-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (5-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (20-400) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med gran, oftast i äldre örtrik barrskog. Typiska växtplatser är svackor med djupt mosstäcke eller fuktiga sluttningar. På varje lokal brukar det bara finnas ett eller ett fåtal mycel. De flesta fynden har gjorts i skog som förefaller vara något kalkpåverkad men den är även funnen i till synes ganska ordinär blåbärsgranskog. Följearter är ofta t.ex. svavelriska, krusbärskremla, besk vaxskivling och ett flertal mer eller mindre vanliga spindelskivlingar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Tricholomataceae, Släkte Tricholoma (musseroner), Art Tricholoma borgsjoeënse Jacobsson & Muskos - borgsjömusseron Synonymer Tricholoma borgsjoeense Jacobsson & Muskos

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran på kalkrik mark, främst i äldre örtrik skog med djupt mosstäcke på fuktig, näringsrik mark. Arten förekommer huvudsakligen i örtrika granskogar som aldrig har kalavverkats och bedöms därför missgynnas starkt av slutavverkningar. Total population i landet bedöms ha minskat starkt och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. avverkningar av örtrik äldre granskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (100-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (5-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (20-400) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Global rödlistning VU A2c+3c+4c (2015)
En medelstor musseron med upp till 10 cm bred hatt som är mörkt gråbrun eller nästan svart i mitten i fuktigt tillstånd men som blir något ljusare i torka. Hattytan är matt och filtartad till småfjällig. Lamellerna är tämligen glesa, breda och ljust grå, ibland med svag lilaton och svartfläckiga i eggen. Fot ganska kraftig, 4-11 cm lång och 0,7-2 cm tjock med tydligt tillspetsad bas, Upptill är den ljust gråaktig av fina inväxta fibrer medan den i mossan nedsänkta delen är vit eller svagt gultonad. Kött gulgrått i foten, gråbrunt i hatten. Lukt och smak fränt mjölartad. Sporer 7.5-9.5 x 5-6 ?m, ellipsoida - avlånga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för borgsjömusseron

Länsvis förekomst och status för borgsjömusseron baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för borgsjömusseron

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten upptäcktes första gången i Medelpad 1988 och beskrevs som ny för vetenskapen 2006. Sedan dess har den hittats på ca 10 olika lokaler i Medelpad men hittills har bara enstaka fynd gjorts i andra landskap: ett i Uppland och ett i Västerbotten. Rimligtvis finns den på många ställen i mellersta och norra Sverige men eftersom den saknats i all bestämningslitteratur fram till nyligen har eventuella fynd inte kunnat identifieras. Fruktkropparna kan dessutom vara relativt svårupptäckta genom sin mörka färg och växtsättet i djup mossa. I Finland är arten sällsynt men funnen både i södra och norra delarna av landet. I Norge funnen åtminstone en gång i Sörtröndelag.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Tricholomataceae  
 • Släkte
  Tricholoma - musseroner 
 • Art
  Tricholoma borgsjoeënseJacobsson & Muskos - borgsjömusseron
  Synonymer
  Tricholoma borgsjoeense Jacobsson & Muskos

Bildar mykorrhiza med gran, oftast i äldre örtrik barrskog. Typiska växtplatser är svackor med djupt mosstäcke eller fuktiga sluttningar. På varje lokal brukar det bara finnas ett eller ett fåtal mycel. De flesta fynden har gjorts i skog som förefaller vara något kalkpåverkad men den är även funnen i till synes ganska ordinär blåbärsgranskog. Följearter är ofta t.ex. svavelriska, krusbärskremla, besk vaxskivling och ett flertal mer eller mindre vanliga spindelskivlingar.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Missgynnas starkt av skogsbruk, i synnerhet kalavverkning, eftersom den har en begränsad ekologisk nisch och sannolikt är känslig för uttorkning. Flera av fyndplatserna i Medelpad är redan förstörda på grund av kalavverkning.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas för att bättre klargöra utbredning och frekvens. Kända växtplatser bör så långt som möjligt skyddas på något sätt så att de inte förstörs av kalavverkning, dräneringsåtgärder eller körskador.

Jacobsson, S., Muskos, S., Larsson, E. 2006. Tricholoma borgsjoeense, a new species from a boreal coniferous forest in Fennoscandia. Mycotaxon 95:195-200.

Jacobsson, S. & Muskos, S. 2006. Tricholoma borgsjo?ense, en nybeskriven art från Medelpad. Svensk Mykologisk Tidskrift. 27 (3) (BILD).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Tricholomataceae  
 • Släkte
  Tricholoma - musseroner 
 • Art
  Tricholoma borgsjoeënse, Jacobsson & Muskos - borgsjömusseron
  Synonymer
  Tricholoma borgsjoeense Jacobsson & Muskos
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2011.