Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  räffelmusseron

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Tricholoma acerbum
Räffelmusseron Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En stor och köttig musseron vars hatt normalt brukar vara 7–15 men stundom ända upp till 20 cm i diameter. Kanten är länge inrullad och på utvuxna exemplar är den ofta men inte alltid fårad eller räfflad. Hatten är slät eller fint flockig och ockragul till ljust läderbrun. Skivorna är smala och mycket täta, vita till gräddgula. Foten är kraftig, vanligen 4–8 cm lång och ända till 4 cm tjock och fint flockig. Köttet är vitt och fast med obetydlig lukt och bitter smak.
Utbredning
Länsvis förekomst för räffelmusseron Observationer i Sverige för räffelmusseron
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har endast två kända lokaler i Sverige, bägge i Västergötland: Slävik i Alingsås kommun och nedanför Hunnebergs sydbrant i Väne-Åsaka, Trollhättans kommun. Rimligtvis bör den gå att finna på fler ställen (jfr Norge) men en så stor och iögonfallande art är troligen inte särskilt förbisedd och torde vara mycket sällsynt. I södra Norge (EN) är arten funnen på ca 25 lokaler men i Danmark (CR) finns bara några få fynd. Vitt utbredd i Europa men inte vanlig. I Mellaneuropa uppges den som sällsynt i Polen, vara hotad i Tyskland och ha minskat starkt i Nederländerna där den före 1950 var tämligen allmän men nu är nära utdöende. Arten är också känd från Nordamerika, Asien och Nordafrika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
Bildar mykorrhiza med ek, på lerig och kalkrik mark i luckig ädellövskog. Stor och iögonfallande art som är eftersökt och uppenbarligen mycket sällsynt och med liten population. En sydlig art som i landet endast är funnen på 2 lokaler i Västergötland. Status oklar. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (40-400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (100-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (8-100) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Växer i lövskog på lerig och näringsrik mark. Den förefaller vara knuten till ek för mykorrhizabildning, åtminstone i Norden brukar ek omnämnas i de flesta lokalbeskrivningar. Det finns dock uppgifter om att den också växer med bok eller avenbok längre söderut i Europa. Arten sägs ofta vara kalkgynnad men de två svenska lokalerna ligger inte i kalkområden.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Tricholomataceae, Släkte Tricholoma (musseroner), Art Tricholoma acerbum (Bull.:Fr.) Quél. - räffelmusseron Synonymer Agaricus acerbus Bull.:Fr., kantfårad musseron

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek, på lerig och kalkrik mark i luckig ädellövskog. Stor och iögonfallande art som är eftersökt och uppenbarligen mycket sällsynt och med liten population. En sydlig art som i landet endast är funnen på 2 lokaler i Västergötland. Status oklar. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (40-400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (100-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (8-100) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Global rödlistning VU A2c+3c+4c (2015)
En stor och köttig musseron vars hatt normalt brukar vara 7–15 men stundom ända upp till 20 cm i diameter. Kanten är länge inrullad och på utvuxna exemplar är den ofta men inte alltid fårad eller räfflad. Hatten är slät eller fint flockig och ockragul till ljust läderbrun. Skivorna är smala och mycket täta, vita till gräddgula. Foten är kraftig, vanligen 4–8 cm lång och ända till 4 cm tjock och fint flockig. Köttet är vitt och fast med obetydlig lukt och bitter smak.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för räffelmusseron

Länsvis förekomst och status för räffelmusseron baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för räffelmusseron

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har endast två kända lokaler i Sverige, bägge i Västergötland: Slävik i Alingsås kommun och nedanför Hunnebergs sydbrant i Väne-Åsaka, Trollhättans kommun. Rimligtvis bör den gå att finna på fler ställen (jfr Norge) men en så stor och iögonfallande art är troligen inte särskilt förbisedd och torde vara mycket sällsynt. I södra Norge (EN) är arten funnen på ca 25 lokaler men i Danmark (CR) finns bara några få fynd. Vitt utbredd i Europa men inte vanlig. I Mellaneuropa uppges den som sällsynt i Polen, vara hotad i Tyskland och ha minskat starkt i Nederländerna där den före 1950 var tämligen allmän men nu är nära utdöende. Arten är också känd från Nordamerika, Asien och Nordafrika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Tricholomataceae  
 • Släkte
  Tricholoma - musseroner 
 • Art
  Tricholoma acerbum(Bull.:Fr.) Quél. - räffelmusseron
  Synonymer
  Agaricus acerbus Bull.:Fr.
  kantfårad musseron

Växer i lövskog på lerig och näringsrik mark. Den förefaller vara knuten till ek för mykorrhizabildning, åtminstone i Norden brukar ek omnämnas i de flesta lokalbeskrivningar. Det finns dock uppgifter om att den också växer med bok eller avenbok längre söderut i Europa. Arten sägs ofta vara kalkgynnad men de två svenska lokalerna ligger inte i kalkområden.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Miljön på de två kända växtplatserna är troligen stabil och veterligen finns inga akuta hot. Så vitt man vet finns det dock bara ett mycel på vardera lokalen och skogsskötsel eller andra ingrepp som förändrar miljön kan naturligtvis innebära att mycelen dör ut. Det är alltså viktigt att växtplatserna bevaras i befintligt skick. Ingen av lokalerna har något formellt skydd. Tyvärr saknas kännedom om den exakta växtplatsen vid Slävik.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Försök bör göras att finna den exakta växtplatsen vid Slävik. Även lokalen vid Hunneberg behöver besökas för att utröna situationen där. Bägge lokalerna har i övrigt en rik svampflora som bör bibehållas med lämpliga åtgärder. Arten bör eftersökas på lämpliga ståndorter. Naturligtvis bör den gå att hitta på fler ställen där i så fall eventuella skyddsåtgärder bör vidtas.
Utländska namn: DA: Stor ridderhat. NO: Bittermusserong

Bas, C., Kuyper, Th.W., Noordeloos, M.E. & Vellinga, E.C. 1999. Flora Agaricina Neerlandica 4. 120-121.

Lange, J. 1936. Flora Agaricina Danica Pl. 18A (BILD)

Phillips, R. & Jacobsson, S. 1982. Norstedts stora svampbok. S. 40 (BILD)

Riva, A. 1988. Tricholoma. Fungi Europaei 3:527. Saronno. (BILD)

Vesterholt J. 2000 Usedvanlige danske svampefund.. Stor Ridderhat (Tricholoma acerbum). Svampe 41:37-38 (BILD).

Vesterholt, J. 2004: Danmarks Svampe. P. 205 (BILD)

Stridvall, L. & A. Stridvall 2012: Personlig hemsida, Tricholoma acerbum [http://www.stridvall.se/fungi/gallery/Tricholoma/NIKB2732] BILD (Hämtad 2012-11-23)

MycoKey 2012: Hemsida, The species Tricholoma acerbum [http://www.mycokey.com/MycoKeySolidState/species/Tricholoma_acerbum.html] BILD (Hämtad 2012-11-23)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Tricholomataceae  
 • Släkte
  Tricholoma - musseroner 
 • Art
  Tricholoma acerbum, (Bull.:Fr.) Quél. - räffelmusseron
  Synonymer
  Agaricus acerbus Bull.:Fr.
  kantfårad musseron
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2012