Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  klippblommossa

Organismgrupp Mossor Schistidium recurvum
Klippblommossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar upp till 3 cm höga, gröna till olivgröna, relativt lösa tuvor. Bladen är raka, triangulära, gradvis avsmalnande och tydligt kölade. Hårudd saknas eller så finns en hårudd som är mycket kort, vek, platt och något vriden. Hårudden har små, ibland tillbakaböjda, vassa tänder och den är inte nedlöpande. Bladkanten är brett tillbakaböjd nästan ända till spetsen, men den är ofta plan vid basen. Bladskivan är ett cellager tjock. Både bladskiva och nerv saknar papiller. Bladcellerna är i den övre delen av bladet kort rektangulära med vågiga väggar och i den nedre delen långsmala med kraftigt vågiga, tjocka väggar. Honbladen är konkava, breda men smalt ovala med en kort hårudd och med bladkanter som är brett tillbakaböjda i övre delen. Kapseln är förhållandevis ljus med gulbrun till orange ton, cylindrisk och bredast vid mynningen. Den döljs ofta helt av honbladen. Kapselns ytceller är mestadels avlånga med tjocka, längsgående väggar. Peristomet är utspärrat och klarrött med 300-400 µm långa, nästan hela tänder. Sporerna är 11-14 µm i diameter med kornig yta.
Klippblommossa känns igen på att bladen har brett tillbakaböjda bladkanter och vanligen saknar hårudd; ibland förekommer dock en kort och platt hårudd. Arten är mest lik jokkblommossa S. subjulaceum, vilken dock har smalt tillbakaböjd bladkant, karakteristiskt tilltryckta blad i de fertila skottspetsarna, brunare färg och mörkare kapsel med mörkröda peristomtänder. Nordisk blommossa S. scandicum har blad med tydligt längre och mer fintandad hårudd samt smalare tillbakaböjda bladkanter.
Utbredning
Länsvis förekomst för klippblommossa Observationer i Sverige för klippblommossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är nybeskriven och därför inte observerad i någon större utsträckning. Den är troligen mindre allmän och spridd i fjällen - främst i lågalpin zon. Den är sällsynt i Norge och i Finland. I övriga Europa förekommer den bara i norra Ryssland. Världsutbredningen omfattar även norra Asien och Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Släktet som arten tillhör reviderades nyligen (Blom 1996). Vid denna revision gicks många kollekter i offentliga herbarier från Sverige och Norge igenom och kontrollbestämdes. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 km² och förekomstarean (AOO) till 20 km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Klippblommossa är en fjällart som växer på svagt sura till svagt basiska bergarter. Den förekommer både på torra och fuktiga klippor och block - särskilt rikligt vid basen av sydvända klippor - och ofta tillsammans med knoppblommossa Schistidium flexipile, nordisk blommossa S. scandicum, fjällblommossa S. venetum och takmossa Syntrichia ruralis.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Grimmiales, Familj Grimmiaceae, Släkte Schistidium (blommossor), Art Schistidium recurvum H.H.Blom - klippblommossa Synonymer

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Släktet som arten tillhör reviderades nyligen (Blom 1996). Vid denna revision gicks många kollekter i offentliga herbarier från Sverige och Norge igenom och kontrollbestämdes. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 km² och förekomstarean (AOO) till 20 km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Arten bildar upp till 3 cm höga, gröna till olivgröna, relativt lösa tuvor. Bladen är raka, triangulära, gradvis avsmalnande och tydligt kölade. Hårudd saknas eller så finns en hårudd som är mycket kort, vek, platt och något vriden. Hårudden har små, ibland tillbakaböjda, vassa tänder och den är inte nedlöpande. Bladkanten är brett tillbakaböjd nästan ända till spetsen, men den är ofta plan vid basen. Bladskivan är ett cellager tjock. Både bladskiva och nerv saknar papiller. Bladcellerna är i den övre delen av bladet kort rektangulära med vågiga väggar och i den nedre delen långsmala med kraftigt vågiga, tjocka väggar. Honbladen är konkava, breda men smalt ovala med en kort hårudd och med bladkanter som är brett tillbakaböjda i övre delen. Kapseln är förhållandevis ljus med gulbrun till orange ton, cylindrisk och bredast vid mynningen. Den döljs ofta helt av honbladen. Kapselns ytceller är mestadels avlånga med tjocka, längsgående väggar. Peristomet är utspärrat och klarrött med 300-400 µm långa, nästan hela tänder. Sporerna är 11-14 µm i diameter med kornig yta.
Klippblommossa känns igen på att bladen har brett tillbakaböjda bladkanter och vanligen saknar hårudd; ibland förekommer dock en kort och platt hårudd. Arten är mest lik jokkblommossa S. subjulaceum, vilken dock har smalt tillbakaböjd bladkant, karakteristiskt tilltryckta blad i de fertila skottspetsarna, brunare färg och mörkare kapsel med mörkröda peristomtänder. Nordisk blommossa S. scandicum har blad med tydligt längre och mer fintandad hårudd samt smalare tillbakaböjda bladkanter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för klippblommossa

Länsvis förekomst och status för klippblommossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för klippblommossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är nybeskriven och därför inte observerad i någon större utsträckning. Den är troligen mindre allmän och spridd i fjällen - främst i lågalpin zon. Den är sällsynt i Norge och i Finland. I övriga Europa förekommer den bara i norra Ryssland. Världsutbredningen omfattar även norra Asien och Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Grimmiales  
 • Familj
  Grimmiaceae  
 • Släkte
  Schistidium - blommossor 
 • Art
  Schistidium recurvumH.H.Blom - klippblommossa

Klippblommossa är en fjällart som växer på svagt sura till svagt basiska bergarter. Den förekommer både på torra och fuktiga klippor och block - särskilt rikligt vid basen av sydvända klippor - och ofta tillsammans med knoppblommossa Schistidium flexipile, nordisk blommossa S. scandicum, fjällblommossa S. venetum och takmossa Syntrichia ruralis.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)


Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Etymologi: recurvus (lat.) = tillbakaböjd.
Uttal: [Skistídium rekúrvum]

KEY FACTS Forms relatively lax, up to 3 cm high, green to olive-green tufts. Leaves straight, triangular, gradually tapering, distinctly keeled. Hyaline point typically lacking; if present, it is very short, soft, flattened and slightly twisted, not decurrent, with small and sometimes reflexed teeth. Entire leaf surface, nerve as well as lamina, lacking papillae. Laminal cells shortly rectangular and sinuose above, elongate, strongly sinuose and incrassate below. Capsule obloid to shortly cylindrical, widest at mouth, typically immersed. Colour comparatively light, fulvous to orange-yellow. Exothecial cells predominately elongate, longitudinal walls incrassate. Peristome bright red. Teeth 300-400 µm, almost entire, spreading. Spores 11-14 µm, surface granulose. - An alpine species growing on slightly acidic to slightly basic rock. Found both on dry and moist rocks and boulders, most abundantly at the base of south-facing cliffs.

Weibull, H. 2006. Schistidium recurvum klippblommossa s. 182. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2006

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Grimmiales  
 • Familj
  Grimmiaceae  
 • Släkte
  Schistidium - blommossor 
 • Art
  Schistidium recurvum, H.H.Blom - klippblommossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2006