Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hårblommossa

Organismgrupp Mossor Schistidium robustum
Hårblommossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar upp till 3 cm höga, ljusbruna till olivgröna, oftast vitludna tuvor. Bladen är matta, raka, triangulära, gradvis avsmalnande och vasst kölade. Hårudden är lång, kraftig, tydlig och styv med långa, vassa tänder, och den är tydligt nedlöpande längs bladkanten. Bladkanten är smalt men kraftigt tillbakaböjd högt upp i bladet. Bladskivan är ett cellager tjock men kan ha två cellager tjocka partier i den övre delen. Både bladskiva och nerv saknar papiller. Bladcellerna är i den övre delen rektangulära med vågiga, tjocka väggar, och i den nedre delen långsmala med kraftigt vågiga, tjocka och tydligt vita väggar. Honbladen är långa och smala med en lång, tydlig hårudd och med smalt tillbakaböjda bladkanter i övre delen. Bladen strax nedanför honbladen är inte tryckta mot stammen. Kapseln är ljusbrun eller ibland rödbrun, cylindrisk och bredast vid mynningen. Den är ofta dold av honbladen. Kapselns ytceller är avlånga med längsgående väggar som är tjockare än de tvärgående. Peristomet är utspärrat och orange-färgat med 300-440 µm långa, något böjda tänder. Tänderna är vasspetsade, sköra och ofta perforerade. Sporerna är 8-12 µm i diameter med slät yta.
Hårblommossa känns igen på de vitludna kuddarna med långa, breda, styva håruddar. Dessutom är de vita cellväggarna i den nedre delen av bladen en användbar mikroskopkaraktär. Arten kan dock variera i utseende; bl.a. finns i fjällen tätt tuvade former som även har kortare kapslar än genomsnittet. Arten kan likna murblommossa S. crassipilum och fagerblommossa S. elegantulum, men båda dessa har håruddar som är sparsamt tandade, bladkanter som är plana i den övre delen och övre bladceller med nästan släta väggar. Hårblommossa kan även förväxlas med glansblommossa S. pulchrum, vilken dock har betydligt mer glänsande blad och kapslar med korta och breda ytceller.
Utbredning
Länsvis förekomst för hårblommossa Observationer i Sverige för hårblommossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är sannolikt tämligen allmän i delar av Sverige, särskilt i kalktrakter. I fjällen går den upp i fjällbjörkskogen men sällan upp på kalfjället. Den är allmän i delar av Norge och sällsynt i Finland. Arten förekommer i Europa främst i bergstrakter. Världsutbredningen omfattar även Asien och Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Hårblommossa växer på svagt basiska till kalkrika bergarter. Den förekommer i både exponerade och glest skogbevuxna miljöer. Särskilt vanlig är den i gles tallskog med rikligt med kalkhaltiga klippor och block, inte minst i suboceaniska områden. Den är en tidig kolonisatör - en av de första arterna som etablerar sig på nya stenytor i vägskärningar och i bergtäkter. Hårblommossa verkar trivas på svagt sluttande stenytor och är mindre riklig på lodräta väggar. Den har påträffats tillsammans med många andra blommossor men främst småblommossa S. dupretii och svart blommossa S. trichodon.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Grimmiales, Familj Grimmiaceae, Släkte Schistidium (blommossor), Art Schistidium robustum (Nees & Hornsch.) H.H.Blom - hårblommossa Synonymer

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Arten bildar upp till 3 cm höga, ljusbruna till olivgröna, oftast vitludna tuvor. Bladen är matta, raka, triangulära, gradvis avsmalnande och vasst kölade. Hårudden är lång, kraftig, tydlig och styv med långa, vassa tänder, och den är tydligt nedlöpande längs bladkanten. Bladkanten är smalt men kraftigt tillbakaböjd högt upp i bladet. Bladskivan är ett cellager tjock men kan ha två cellager tjocka partier i den övre delen. Både bladskiva och nerv saknar papiller. Bladcellerna är i den övre delen rektangulära med vågiga, tjocka väggar, och i den nedre delen långsmala med kraftigt vågiga, tjocka och tydligt vita väggar. Honbladen är långa och smala med en lång, tydlig hårudd och med smalt tillbakaböjda bladkanter i övre delen. Bladen strax nedanför honbladen är inte tryckta mot stammen. Kapseln är ljusbrun eller ibland rödbrun, cylindrisk och bredast vid mynningen. Den är ofta dold av honbladen. Kapselns ytceller är avlånga med längsgående väggar som är tjockare än de tvärgående. Peristomet är utspärrat och orange-färgat med 300-440 µm långa, något böjda tänder. Tänderna är vasspetsade, sköra och ofta perforerade. Sporerna är 8-12 µm i diameter med slät yta.
Hårblommossa känns igen på de vitludna kuddarna med långa, breda, styva håruddar. Dessutom är de vita cellväggarna i den nedre delen av bladen en användbar mikroskopkaraktär. Arten kan dock variera i utseende; bl.a. finns i fjällen tätt tuvade former som även har kortare kapslar än genomsnittet. Arten kan likna murblommossa S. crassipilum och fagerblommossa S. elegantulum, men båda dessa har håruddar som är sparsamt tandade, bladkanter som är plana i den övre delen och övre bladceller med nästan släta väggar. Hårblommossa kan även förväxlas med glansblommossa S. pulchrum, vilken dock har betydligt mer glänsande blad och kapslar med korta och breda ytceller.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hårblommossa

Länsvis förekomst och status för hårblommossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hårblommossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är sannolikt tämligen allmän i delar av Sverige, särskilt i kalktrakter. I fjällen går den upp i fjällbjörkskogen men sällan upp på kalfjället. Den är allmän i delar av Norge och sällsynt i Finland. Arten förekommer i Europa främst i bergstrakter. Världsutbredningen omfattar även Asien och Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Grimmiales  
 • Familj
  Grimmiaceae  
 • Släkte
  Schistidium - blommossor 
 • Art
  Schistidium robustum(Nees & Hornsch.) H.H.Blom - hårblommossa

Hårblommossa växer på svagt basiska till kalkrika bergarter. Den förekommer i både exponerade och glest skogbevuxna miljöer. Särskilt vanlig är den i gles tallskog med rikligt med kalkhaltiga klippor och block, inte minst i suboceaniska områden. Den är en tidig kolonisatör - en av de första arterna som etablerar sig på nya stenytor i vägskärningar och i bergtäkter. Hårblommossa verkar trivas på svagt sluttande stenytor och är mindre riklig på lodräta väggar. Den har påträffats tillsammans med många andra blommossor men främst småblommossa S. dupretii och svart blommossa S. trichodon.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)


Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
Etymologi: robustus (lat.) = stadig, kraftig, kompakt.
Uttal: [Skistídium robústum]

key facts. Robust Grimmia. Forms up to 3 cm high, light brown to olive-green, typically conspicuously hoary tufts. Leaves dull, straight, triangular, gradually tapering, sharply keeled. Hyaline point distinct, long and stiff, spinulose, distinctly decurrent. Entire leaf surface, nerve as well as lamina, lacking papillae. Laminal cells rectangular, incrassate and sinuose above, elongate with thick, distinctly white, strongly sinuose walls below. Capsule light brown (occasionally reddish-brown), obloid to cylindrical, widest at mouth, usually immersed. Exothecial cells elongate, longitudinal walls thicker than latitudinal walls. Peristome orange-coloured. Teeth sharp but brittle, frequently perforated, spreading, 300-440 µm long, slightly curved. Spores 8-12 µm, smooth. - Grows on slightly basic to calcareous rock in open habitats. Typically found in open pine forests with abundant, calcareous rocks and boulders, especially in sub-oceanic areas.

Weibull, H. 2006. Schistidium robustum hårblommossa s. 183. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2006

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Grimmiales  
 • Familj
  Grimmiaceae  
 • Släkte
  Schistidium - blommossor 
 • Art
  Schistidium robustum, (Nees & Hornsch.) H.H.Blom - hårblommossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2006