Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dvärgblommossa

Organismgrupp Mossor Schistidium confertum
Dvärgblommossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar upp till 2 cm höga, olivgröna till blekbruna tuvor med ”fettglans”. Bladen är raka, triangulära, gradvis avsmalnande och tydligt kölade. Hårudden är relativt kort men bred och har oftast vassa tänder. Den är tunn, tydligt platt och ej nedlöpande. Bladkanten är smalt tillbakaböjd upp till mitten av bladet - ibland längre upp längs den ena bladkanten. Bladskivan är bitvis två cellager tjock i den övre delen. Både bladskiva och nerv saknar papiller. Bladcellerna är i den övre delen av bladet runda till kvadratiska med släta, tjocka väggar och i den nedre kort rektangulära med något vågiga och tjocka väggar. Honbladen är smalt ovala med en tydlig, platt och bred hårudd och bladkanten är tillbakaböjd i den övre delen. Kapseln är ljus, gulorangefärgad till blekbrun, kort cylindrisk till brett urnlik och bredast vid mynningen. Den är synlig mellan honbladen. Kapselns ytceller är avlånga med relativt tjocka väggar. Peristomet är relativt upprätt, orangefärgat och har 230-320 µm långa, kraftigt perforerade tänder. Sporerna är 8-10 µm i diameter med en nästan slät yta.
Dvärgblommossa kan förväxlas med små exemplar av flera andra arter men känns igen på den tydligt platta, veka, tandade hårudden och på den korta, breda kapseln med kraftigt perforerade peristomtänder. Dessutom har stammen en bred centralsträng (20-30 tjockväggiga celler i diameter).
Utbredning
Länsvis förekomst för dvärgblommossa Observationer i Sverige för dvärgblommossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har bara blivit funnen på ett fåtal spridda lokaler i Sverige och den verkar överallt vara mycket sällsynt. Den är spridd men sällsynt i Norge och tämligen allmän på Island. Arten förekommer spritt i Europa och fortsätter i ett bälte in i Asien. Den är även känd från Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Arten växer på torra exponerade block av svårvittrade bergarter och undviker basiska underlag. Den är endast känd ifrån en lokal i vardera Södermanland, Uppland och Hälsingland. Släktet som arten tillhör reviderades nyligen (Blom 1996). Arten har delvis eftersökts på sina gamla lokaler utan att återfinnas. Förekomsterna är ytmässigt små och individfattiga. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (0-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 7500 km² och förekomstarean (AOO) till 80 (0-160) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Dvärgblommossa växer vanligen på svårvittrade bergarter och verkar undvika basiska substrat. Den föredrar torra, exponerade block och klippor, och den kan ibland förekomma rikligt. Man ser den ofta i rena bestånd, men den kan även påträffas tillsammans med solblommossa S. pruinosum, hårblommossa S. robustum och blockgrimmia Grimmia muehlenbeckii.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Grimmiales, Familj Grimmiaceae, Släkte Schistidium (blommossor), Art Schistidium confertum (Funck) Bruch & Shimp. - dvärgblommossa Synonymer Schistidium apocarpum var. confertum

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Arten växer på torra exponerade block av svårvittrade bergarter och undviker basiska underlag. Den är endast känd ifrån en lokal i vardera Södermanland, Uppland och Hälsingland. Släktet som arten tillhör reviderades nyligen (Blom 1996). Arten har delvis eftersökts på sina gamla lokaler utan att återfinnas. Förekomsterna är ytmässigt små och individfattiga. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (0-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 7500 km² och förekomstarean (AOO) till 80 (0-160) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Arten bildar upp till 2 cm höga, olivgröna till blekbruna tuvor med ”fettglans”. Bladen är raka, triangulära, gradvis avsmalnande och tydligt kölade. Hårudden är relativt kort men bred och har oftast vassa tänder. Den är tunn, tydligt platt och ej nedlöpande. Bladkanten är smalt tillbakaböjd upp till mitten av bladet - ibland längre upp längs den ena bladkanten. Bladskivan är bitvis två cellager tjock i den övre delen. Både bladskiva och nerv saknar papiller. Bladcellerna är i den övre delen av bladet runda till kvadratiska med släta, tjocka väggar och i den nedre kort rektangulära med något vågiga och tjocka väggar. Honbladen är smalt ovala med en tydlig, platt och bred hårudd och bladkanten är tillbakaböjd i den övre delen. Kapseln är ljus, gulorangefärgad till blekbrun, kort cylindrisk till brett urnlik och bredast vid mynningen. Den är synlig mellan honbladen. Kapselns ytceller är avlånga med relativt tjocka väggar. Peristomet är relativt upprätt, orangefärgat och har 230-320 µm långa, kraftigt perforerade tänder. Sporerna är 8-10 µm i diameter med en nästan slät yta.
Dvärgblommossa kan förväxlas med små exemplar av flera andra arter men känns igen på den tydligt platta, veka, tandade hårudden och på den korta, breda kapseln med kraftigt perforerade peristomtänder. Dessutom har stammen en bred centralsträng (20-30 tjockväggiga celler i diameter).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dvärgblommossa

Länsvis förekomst och status för dvärgblommossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dvärgblommossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har bara blivit funnen på ett fåtal spridda lokaler i Sverige och den verkar överallt vara mycket sällsynt. Den är spridd men sällsynt i Norge och tämligen allmän på Island. Arten förekommer spritt i Europa och fortsätter i ett bälte in i Asien. Den är även känd från Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Grimmiales  
 • Familj
  Grimmiaceae  
 • Släkte
  Schistidium - blommossor 
 • Art
  Schistidium confertum(Funck) Bruch & Shimp. - dvärgblommossa
  Synonymer
  Schistidium apocarpum var. confertum

Dvärgblommossa växer vanligen på svårvittrade bergarter och verkar undvika basiska substrat. Den föredrar torra, exponerade block och klippor, och den kan ibland förekomma rikligt. Man ser den ofta i rena bestånd, men den kan även påträffas tillsammans med solblommossa S. pruinosum, hårblommossa S. robustum och blockgrimmia Grimmia muehlenbeckii.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Artens sällsynthet innebär att den är känslig för slumpfaktorer. Hotbilden är i övrigt oklar.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Arten bör eftersökas på båda gamla lokaler. Lokaler där arten återfinns måste få ett ändamålsenligt skydd.
Etymologi: confertus = ihopträngd, fylld; perfekt particip av confercire (lat.) = fullpacka, sammantränga.
Uttal: [Skistídium konfértum]

KEY FACTS Compact Grimmia. One of the smallest and rarest species within the genus. Forms up to 2 cm high, olive-green to pale brown tufts. Leaves triangular, straight, gradually tapering, distinctly keeled, with a “fatty”, slightly glossy surface. Hyaline point fairly short and stout, distinctly flattened, typically spinulose-denticulate, but not decurrent. Entire leaf surface, both nerve and lamina, lacking papillae. Laminal cells incrassate, rounded to quadrate above, shortly rectangular and very slightly sinuose below. Capsule orange-yellow to pale brown, shortly obloid to urceolate, widest at mouth, visible from above among the perichaetial leaves. Exothecial cells elongate, relatively thick-walled. Peristome orange-coloured. Teeth 230-320 µm, more or less erect, strongly perforated. Spores 8-10 µm, almost smooth. - Typically found on hard, acidic rocks and boulders in dry, exposed situations.

Blom, H.H. 1996. A revision of the Schistidium apocarpum complex in Norway and Sweden.- Bryophytorum Bibl. 49, 333 pp.

Weibull, H. 2006. Schistidium confertum dvärgblommossa s. 186. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2006. Uppdaterad Tomas Hallingbäck 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Grimmiales  
 • Familj
  Grimmiaceae  
 • Släkte
  Schistidium - blommossor 
 • Art
  Schistidium confertum, (Funck) Bruch & Shimp. - dvärgblommossa
  Synonymer
  Schistidium apocarpum var. confertum
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2006. Uppdaterad Tomas Hallingbäck 2010.