Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  svart nervmossa

Organismgrupp Mossor Campylopus atrovirens
Svart nervmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar svartgröna, lösa tuvor, som kan växa sig upp till 8 cm höga. Bladen är långsmala med en mycket bred nerv som nästan helt fyller ut bladet. Bladspetsarna är raka och färglösa, vilket är en av de bästa skiljekaraktärerna. Cellerna i bladbashörnen bildar en väl avgränsad grupp av förstorade celler. Cellerna i bladets övre del är långsmala och masklika. Kapslar är mycket ovanliga och i Norden endast funna i Hordaland. Specialiserad vegetativ spridning sker genom att bladspetsar går av eller genom att hela blad lossnar och transporteras med vinden eller möjligtvis med fåglar.
Svart nervmossa kan likna hårnervmossa C. introflexus, men denna har äggformade blad samt längre och kraftigt tandad, som torr ofta karakteristiskt vinkelböjd hårudd.
Utbredning
Länsvis förekomst för svart nervmossa Observationer i Sverige för svart nervmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är knuten till regioner med mycket hög nederbörd och milt klimat. Den är i Sverige endast funnen på fem lokaler inom ett litet område strax öster om Kungälv på västkusten. Orsaken till artens geografiskt mycket begränsade utbredning i Sverige kan vara särskilda klimatmässiga krav och att den svenska förekomsten är en relikt från en period med fuktigare klimat. Arten är betydligt vanligare i Vestlandet i Norge med ströförekomster i inlandet. Därtill finns den på Färöarna. I övriga Europa förekommer den i Skottland och på Irland. Dessutom växer den inom små begränsade områden i Alperna, Karpaterna och Pyrenéerna. Utanför Europa har den många både vitt spridda och små förekomster inom områden med hög nederbörd, t.ex. i Himalaya, på Nya Zeeland och i västra Nordamerika. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Arten växer på klippor och är gynnad av ett oceaniskt klimat. Känd från 5 lokaler koncentrerad till ett begränsat område på Västkusten. Arten har höga storklimatiska krav och är lätt att känna igen. För övrigt har den inte påträffats på en enda ny lokal under de mest omfattande inventeringar av mossor i Göteborgstrakten. Detta gör att man kan anta att mörkertalet är mycket litet. En minskning har skett på en av lokalerna (Lilla Viken) under de senaste 75 åren. Endast en av de fem förekomsterna är individrik men totalt sett är ändå det aktuella antalet IUCN individer litet. Antalet reproduktiva individer skattas till 50 (25-240). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 76 km² och förekomstarean (AOO) till 72 (4-100) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Svart nervmossa växer i Sverige uteslutande på bergväggar av silikatbergarter med ett tunt humuslager. Samtliga lokaler är nord- eller östvända och dessutom ofta något beskuggade av träd. I Norge uppträder den i mer varierande miljöer - exempelvis på marken, på såväl mineraljord som torv. Följearter i Sverige är nervveckmossa Diplophyllum albicans, platt skimmermossa Pseudotaxiphyllum elegans, päronsvepemossa Gymnocolea inflata, krusborstmossa Kiaeria blyttii och sipperraggmossa Racomitrium aquaticum.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Dicranales, Familj Leucobryaceae, Släkte Campylopus (nervmossor), Art Campylopus atrovirens De Not. - svart nervmossa Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Arten växer på klippor och är gynnad av ett oceaniskt klimat. Känd från 5 lokaler koncentrerad till ett begränsat område på Västkusten. Arten har höga storklimatiska krav och är lätt att känna igen. För övrigt har den inte påträffats på en enda ny lokal under de mest omfattande inventeringar av mossor i Göteborgstrakten. Detta gör att man kan anta att mörkertalet är mycket litet. En minskning har skett på en av lokalerna (Lilla Viken) under de senaste 75 åren. Endast en av de fem förekomsterna är individrik men totalt sett är ändå det aktuella antalet IUCN individer litet. Antalet reproduktiva individer skattas till 50 (25-240). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 76 km² och förekomstarean (AOO) till 72 (4-100) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Arten bildar svartgröna, lösa tuvor, som kan växa sig upp till 8 cm höga. Bladen är långsmala med en mycket bred nerv som nästan helt fyller ut bladet. Bladspetsarna är raka och färglösa, vilket är en av de bästa skiljekaraktärerna. Cellerna i bladbashörnen bildar en väl avgränsad grupp av förstorade celler. Cellerna i bladets övre del är långsmala och masklika. Kapslar är mycket ovanliga och i Norden endast funna i Hordaland. Specialiserad vegetativ spridning sker genom att bladspetsar går av eller genom att hela blad lossnar och transporteras med vinden eller möjligtvis med fåglar.
Svart nervmossa kan likna hårnervmossa C. introflexus, men denna har äggformade blad samt längre och kraftigt tandad, som torr ofta karakteristiskt vinkelböjd hårudd.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för svart nervmossa

Länsvis förekomst och status för svart nervmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för svart nervmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är knuten till regioner med mycket hög nederbörd och milt klimat. Den är i Sverige endast funnen på fem lokaler inom ett litet område strax öster om Kungälv på västkusten. Orsaken till artens geografiskt mycket begränsade utbredning i Sverige kan vara särskilda klimatmässiga krav och att den svenska förekomsten är en relikt från en period med fuktigare klimat. Arten är betydligt vanligare i Vestlandet i Norge med ströförekomster i inlandet. Därtill finns den på Färöarna. I övriga Europa förekommer den i Skottland och på Irland. Dessutom växer den inom små begränsade områden i Alperna, Karpaterna och Pyrenéerna. Utanför Europa har den många både vitt spridda och små förekomster inom områden med hög nederbörd, t.ex. i Himalaya, på Nya Zeeland och i västra Nordamerika. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Leucobryaceae  
 • Släkte
  Campylopus - nervmossor 
 • Art
  Campylopus atrovirensDe Not. - svart nervmossa

Svart nervmossa växer i Sverige uteslutande på bergväggar av silikatbergarter med ett tunt humuslager. Samtliga lokaler är nord- eller östvända och dessutom ofta något beskuggade av träd. I Norge uppträder den i mer varierande miljöer - exempelvis på marken, på såväl mineraljord som torv. Följearter i Sverige är nervveckmossa Diplophyllum albicans, platt skimmermossa Pseudotaxiphyllum elegans, päronsvepemossa Gymnocolea inflata, krusborstmossa Kiaeria blyttii och sipperraggmossa Racomitrium aquaticum.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Svart nervmossa hotas främst av det begränsade antalet växtplatser och att beståndet därför lätt kan halveras genom olika former av exploatering. Ett stort vägbygge (väg 45) hotar att påverka den största förekomsten (Bohus). Tre av de övriga 4 lokalerna hotas av att skogsplantering sker tätt inpå växtplatsen, likaså kraftig gallring av den skyddande lövskogskappan, vilket kan innebära att luftfuktigheten ändras och att mossan därmed missgynnas. Eftersom lokalerna är belägna i utkanten av en storstad utgör även störningar från bebyggelse, vägdragning och andra anläggningar liksom luftföroreningar och försurning ett hot. Åtgärder. Artens växtplatser måste skyddas mot exploatering eller andra förändringar som kan påverka exponering eller hydrologi. Plantering av gran eller andra trädslag som kan skugga växtplatsen alltför mycket får inte förekomma, ej heller kraftig gallring, som leder till att luftfuktigheten minskar.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
Svart nervmossa hotas främst av det begränsade antalet växtplatser och att beståndet därför lätt kan halveras genom olika former av exploatering. Ett stort vägbygge (väg 45) hotar att påverka den största förekomsten (Bohus). Tre av de övriga 4 lokalerna hotas av att skogsplantering sker tätt inpå växtplatsen, likaså kraftig gallring av den skyddande lövskogskappan, vilket kan innebära att luftfuktigheten ändras och att mossan därmed missgynnas. Eftersom lokalerna är belägna i utkanten av en storstad utgör även störningar från bebyggelse, vägdragning och andra anläggningar liksom luftföroreningar och försurning ett hot. Åtgärder. Artens växtplatser måste skyddas mot exploatering eller andra förändringar som kan påverka exponering eller hydrologi. Plantering av gran eller andra trädslag som kan skugga växtplatsen alltför mycket får inte förekomma, ej heller kraftig gallring, som leder till att luftfuktigheten minskar.
Utländska namn - NO: Pelssåtemose, GB: Bristly Swan-neck Moss.

Etymologi: atrovirens = svartgrön; ater (lat.) = svart; virens (lat.) = grön, grönskande; presens particip av virere (lat.) = grönska.
Uttal: [Kampýlopus atróvirens]

KEY FACTS Bristly Swan-neck Moss. Shoots up to 8 cm long, forming lax, black tufts. Leaves straight with enlarged, brown alar cells. Nerve very stout, excurrent in a hyaline, dentate hair point. Capsules very rare, not found in the Nordic countries since 1901. Vegetative propagation by caducous leaf tips or fragile leaves. - Found on shaded north- or east-facing siliceous rocks with a thin humus layer. In Norway also on bare subsoil or peat. Occurs exclusively in regions with a mild climate and high annual precipitation. In Sweden found only at five sites on the west coast, more common in western Norway.

Bohlin, A., Gustafsson, L. & Hallingbäck, T. 1980. Mossan Campylopus atrovirens i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 74: 123-131.

Hallingbäck, T. 2006. Campylopus atrovirens svart nervmossa s. 382. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Størmer, P. 1969. Mosses with a Western and Southern Distribution in Norway. Oslo, Bergen & Tromsö.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2006. uppdaterad 2010, 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Leucobryaceae  
 • Släkte
  Campylopus - nervmossor 
 • Art
  Campylopus atrovirens, De Not. - svart nervmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2006. uppdaterad 2010, 2016.