Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cortinarius cedretorum

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius cedretorum
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Cortinarius cedretorum Observationer i Sverige för Cortinarius cedretorum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Bildar mykorrhiza med barrträd, troligen enbart med tall i kalkbarrskogar. C. cedretorum s.str. är mycket sällsynt och i Sverige hittills endast funnen vid Billudden, Uppland och på Gotland. Namnet C. cedretorum användes tidigare på en art med huvudförekomst i bokskog som nu fått namnet C. bergeronii. Status och hotbild är pga få uppgifter och tidigare taxonomisk förvirring ännu dåligt känd och arten därför klassad som DD. Uppenbarligen en mycket sällsynt art. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Levande träd
Levande träd
Mark/sediment
Mark/sediment
Ved och bark
Ved och bark
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius cedretorum Maire Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med barrträd, troligen enbart med tall i kalkbarrskogar. C. cedretorum s.str. är mycket sällsynt och i Sverige hittills endast funnen vid Billudden, Uppland och på Gotland. Namnet C. cedretorum användes tidigare på en art med huvudförekomst i bokskog som nu fått namnet C. bergeronii. Status och hotbild är pga få uppgifter och tidigare taxonomisk förvirring ännu dåligt känd och arten därför klassad som DD. Uppenbarligen en mycket sällsynt art. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cortinarius cedretorum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cortinarius cedretorum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius cedretorumMaire

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Levande träd (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Ved och bark (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius cedretorum, Maire
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.