Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  knölfotad bananspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius bulbopodius
Knölfotad bananspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för knölfotad bananspindling Observationer i Sverige för knölfotad bananspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Bildar mykorrhiza med hassel i solvarma hässlen och ek-/hasselskog i mosaikartade miljöer. Utgör förmodligen ett endemiskt taxon enbart känd från Öland, Gotland, Västergötland och Oslodalen i Norge (kommer i så fall att tvingas byta namn). Fynduppgifterna har tidigare kallats C. nanceiensis var. bulbopodius. Hotas av liten population och att dess växtmiljöer är känsliga för igenväxning respektive för hårda utglesningar i samband med restaureringar av betesmark till att passa miljöstödsersättningarna. Totalpopulationen i Sverige bedöms minska. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (400-3000). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (20-150). Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C1).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Ved och bark
Ved och bark
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius bulbopodius (Chevassut & Rob.Henry) Bidaud & Reumaux - knölfotad bananspindling Synonymer Cortinarius nanceiensis var. bulbopodius Chevassut & Rob.Henry

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med hassel i solvarma hässlen och ek-/hasselskog i mosaikartade miljöer. Utgör förmodligen ett endemiskt taxon enbart känd från Öland, Gotland, Västergötland och Oslodalen i Norge (kommer i så fall att tvingas byta namn). Fynduppgifterna har tidigare kallats C. nanceiensis var. bulbopodius. Hotas av liten population och att dess växtmiljöer är känsliga för igenväxning respektive för hårda utglesningar i samband med restaureringar av betesmark till att passa miljöstödsersättningarna. Totalpopulationen i Sverige bedöms minska. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (400-3000). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (20-150). Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C1).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för knölfotad bananspindling

Länsvis förekomst och status för knölfotad bananspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för knölfotad bananspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius bulbopodius(Chevassut & Rob.Henry) Bidaud & Reumaux - knölfotad bananspindling
  Synonymer
  Cortinarius nanceiensis var. bulbopodius Chevassut & Rob.Henry

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Trädbärande gräsmark, Lövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Ved och bark (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius bulbopodius, (Chevassut & Rob.Henry) Bidaud & Reumaux - knölfotad bananspindling
  Synonymer
  Cortinarius nanceiensis var. bulbopodius Chevassut & Rob.Henry
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.