Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cortinarius moënne-loccozii

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius moënne-loccozii
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En typisk representant för undersläktet Phlegmacium med kompakt fruktkropp, i väta klibbig eller slemmig hatt och torr fot med kantad bulb vid basen. Hatten är som utvuxen ca 4–10 cm bred och som ung ljust blå till gråblå, inväxt fibrig och med brunaktiga, hygrofana strimmor eller fläckar. Med tiden försvinner den blå färgen och övergår till gråbrunt. Lamellerna är som unga grå med svag blåton. Foten är 40–80 mm hög och 8–20 mm tjock, flockigt fibrig och mer eller mindre blå. Det vita yttre velumet är tjockt och sitter länge kvar som hudlappar på hattovansidan och som en volva kring fotbasen. En artkaraktär är att volvan är blå på insidan i motsats till blå lökspindling (C. caerulescens). Köttet är vitaktigt med svagt violett ton i fotens ytskikt. Lukt och smak svag. Sporer mandelformiga, 9.5–10.5 x 5.5–6.5 µm, fint vårtiga. En möjlig förväxlingsart som växer i samma miljö är praktspindling (Cortinarius eucaeruleus). Den är ännu starkare blå, har ett tunnare och blåaktigt yttre velum och större, ellipsoida sporer. Blå lökspindling (Cortinarius caerulescens) är mycket snarlik men växer endast i bokskog.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cortinarius moënne-loccozii Observationer i Sverige för Cortinarius moënne-loccozii
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Sällsynt i södra och mellersta Sveriges kalkområden, främst på Öland, Gotland och i Västergötland. Enstaka kända växtplatser finns även i Östergötland, Södermanland, Närke och Västmanland. I Skåne är möjligen något av fynden av Cortinarius caerulescens i själva verket moënne-loccozii. Eftersom arten är relativt sent urskiljd från Cortinarius caerulescens är kännedomen om den totala utbredningen bristfällig. Enligt Funga Nordica var den åtminstone för några år sedan inte funnen de andra nordiska länderna. Arten är först beskriven från Frankrike och förmodligen vitt spridd i Mellaneuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
Bildar mykorrhiza med ek och hassel i luckig ädellövskog och hässlen på kalkrik mark. Värmekrävande och exklusiv art med få nordiska förekomster. Ny taxonomi har visat att två arter doldes i det som tidigare bedömdes under namnet C. caerulescens s.lat.: C. caerulescens s.str. enbart med bok, och C. moënne-loccozii med ek och hassel.Total population i landet bedöms vara liten och fragmenterad och succesivt minska p.g.a. avverkning samt igenväxning av ek- och hasselskog och därmed förändrad växtmiljö. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (400-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (100-200) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (B2ab(iii); C2a(i)).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med hassel och kanske även ek på kalkrik mark och är sannolikt värmekrävande. Typiska växtplatser är halvöppen mark som hävdade lövängar (t.ex. Gotlands ängen) eller betad hagmark (t.ex. i Mittlandsskogen på Öland och Österplana hed på Kinnekulle) men den förekommer även som kvarstående i mer slutna hässlen. Lokaler med arten brukar innehålla en rad andra sällsynta och rödlistade spindlingar och soppar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· hassel
· hassel
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius moënne-loccozii Bidaud Synonymer Cortinarius volvatus A. H. Sm. ss. auct.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek och hassel i luckig ädellövskog och hässlen på kalkrik mark. Värmekrävande och exklusiv art med få nordiska förekomster. Ny taxonomi har visat att två arter doldes i det som tidigare bedömdes under namnet C. caerulescens s.lat.: C. caerulescens s.str. enbart med bok, och C. moënne-loccozii med ek och hassel.Total population i landet bedöms vara liten och fragmenterad och succesivt minska p.g.a. avverkning samt igenväxning av ek- och hasselskog och därmed förändrad växtmiljö. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (400-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (100-200) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (B2ab(iii); C2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
En typisk representant för undersläktet Phlegmacium med kompakt fruktkropp, i väta klibbig eller slemmig hatt och torr fot med kantad bulb vid basen. Hatten är som utvuxen ca 4–10 cm bred och som ung ljust blå till gråblå, inväxt fibrig och med brunaktiga, hygrofana strimmor eller fläckar. Med tiden försvinner den blå färgen och övergår till gråbrunt. Lamellerna är som unga grå med svag blåton. Foten är 40–80 mm hög och 8–20 mm tjock, flockigt fibrig och mer eller mindre blå. Det vita yttre velumet är tjockt och sitter länge kvar som hudlappar på hattovansidan och som en volva kring fotbasen. En artkaraktär är att volvan är blå på insidan i motsats till blå lökspindling (C. caerulescens). Köttet är vitaktigt med svagt violett ton i fotens ytskikt. Lukt och smak svag. Sporer mandelformiga, 9.5–10.5 x 5.5–6.5 µm, fint vårtiga. En möjlig förväxlingsart som växer i samma miljö är praktspindling (Cortinarius eucaeruleus). Den är ännu starkare blå, har ett tunnare och blåaktigt yttre velum och större, ellipsoida sporer. Blå lökspindling (Cortinarius caerulescens) är mycket snarlik men växer endast i bokskog.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cortinarius moënne-loccozii

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cortinarius moënne-loccozii

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Sällsynt i södra och mellersta Sveriges kalkområden, främst på Öland, Gotland och i Västergötland. Enstaka kända växtplatser finns även i Östergötland, Södermanland, Närke och Västmanland. I Skåne är möjligen något av fynden av Cortinarius caerulescens i själva verket moënne-loccozii. Eftersom arten är relativt sent urskiljd från Cortinarius caerulescens är kännedomen om den totala utbredningen bristfällig. Enligt Funga Nordica var den åtminstone för några år sedan inte funnen de andra nordiska länderna. Arten är först beskriven från Frankrike och förmodligen vitt spridd i Mellaneuropa.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius moënne-loccoziiBidaud
  Synonymer
  Cortinarius volvatus A. H. Sm. ss. auct.

Bildar mykorrhiza med hassel och kanske även ek på kalkrik mark och är sannolikt värmekrävande. Typiska växtplatser är halvöppen mark som hävdade lövängar (t.ex. Gotlands ängen) eller betad hagmark (t.ex. i Mittlandsskogen på Öland och Österplana hed på Kinnekulle) men den förekommer även som kvarstående i mer slutna hässlen. Lokaler med arten brukar innehålla en rad andra sällsynta och rödlistade spindlingar och soppar.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Minskad tillgång på lämplig biotop på grund av minskad eller upphörande hävd av lövängar eller igenväxning och därmed försämrade ljusförhållanden i gamla hässlen

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Kända växtplatser bör bevaras i oförändrat skick, d.v.s. fortsatt hävd av lövängar eller undvikande av drastiska skogsbruksåtgärder. Igenväxta hässlen med förekomst av denna och andra rödlistade spindlingar bör röjas för att skapa luckighet och rensas från inträngande gran.
Denna art har tidigare inkluderats i Cortinarius caerulescens (Blå lökspindling). Det är först under senare tid med stöd av DNA-analys som man fått bevis på att det rör sig om olika arter. Ekologin skiljer dock: Blå lökspindling bildar mykorrhiza med bok. Utländskt namn: DK: Pose-Slørhat

Bidaud, A. et al. 1993 Atlas des Cortinaires. Editions Fedération mycologique Dauphiné-Savoie. Annecy. 5:102. (BILD)

Frøslev, Tobias G. & Jeppesen, Thomas S. 2007. Intressante knoldslørhatte fra løvskov i Skandinavien. Svampe 56:51 (BILD)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2011

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius moënne-loccozii, Bidaud
  Synonymer
  Cortinarius volvatus A. H. Sm. ss. auct.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2011