Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cortinarius ionodactylus

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius ionodactylus
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Cortinarius ionodactylus Observationer i Sverige för Cortinarius ionodactylus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
Bildar mykorrhiza med hassel i solvarma hässlen och ek-/hasselskog i mosaikartade miljöer. Hittills i världen endast känd från Sverige och ett fåtal lokaler på Öland, Gotland och Västergötland. Arten är anpassad till ljusöppna skogstyper där bryn och småluckor omväxlar med slutna skogspartier. Missgynnas både av igenväxning och alltför stark utglesning av träd- och buskskikt. EU´s miljöstödsregler kräver oftast alltför kraftig och schablonartad röjning för att passa mosaikberoende arter. Utförd på rätt sätt kan miljöstödets restaureringar vara gynnsamma för arten. Lokalen varifrån arten beskrevs är delvis förstörd genom röjningar för att erhålla miljöstöd och mycelet för typkollekten har inte visat några fruktkroppar sedan 1998. Ev. minskning är svår att bedöma men uppenbarligen en sällsynt art. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (100-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (5-50). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Levande träd
Levande träd
· hassel
· hassel
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Ved och bark
Ved och bark
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius ionodactylus Knutsson & Soop Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med hassel i solvarma hässlen och ek-/hasselskog i mosaikartade miljöer. Hittills i världen endast känd från Sverige och ett fåtal lokaler på Öland, Gotland och Västergötland. Arten är anpassad till ljusöppna skogstyper där bryn och småluckor omväxlar med slutna skogspartier. Missgynnas både av igenväxning och alltför stark utglesning av träd- och buskskikt. EU´s miljöstödsregler kräver oftast alltför kraftig och schablonartad röjning för att passa mosaikberoende arter. Utförd på rätt sätt kan miljöstödets restaureringar vara gynnsamma för arten. Lokalen varifrån arten beskrevs är delvis förstörd genom röjningar för att erhålla miljöstöd och mycelet för typkollekten har inte visat några fruktkroppar sedan 1998. Ev. minskning är svår att bedöma men uppenbarligen en sällsynt art. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (100-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (5-50). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cortinarius ionodactylus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cortinarius ionodactylus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius ionodactylusKnutsson & Soop

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Ved och bark (Viktig)


Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius ionodactylus, Knutsson & Soop
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.