Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lilaskivig fagerspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius cisticola
Lilaskivig fagerspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Cortinarius cisticola hör till gruppen kring fagerspindling C. calochrous som är ett av de svåraste komplexen inom undersläktet Phlegmacium. Sentida undersökningar har visat att denna grupp består av många olika närstående och svårbestämda arter med särpräglad ekologi, morfologi och utbredning. Hela gruppen ”fagerspindlingar” kännetecknas av vackert gula-gulbruna hattar, violetta-blåaktiga lameller och en mer eller mindre tydlig rosa-röd reaktion med KOH på olika delar av svampen.
Utbredning
Länsvis förekomst för lilaskivig fagerspindling Observationer i Sverige för lilaskivig fagerspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredning och status oklar på grund av taxonomisk förvirring. Den ”vanligaste” av de sällsynta lövskogsformerna inom vad som tidigare kallades fagerspindling (C. calochrous). Säkra fynd finns från åtminstonde Skåne, Öland, Gotland, Västergötland och Uppland men finns troligen i flera landskap. men vitt spridd i Europa. Även känd genom några få fynd i Danmark (CR) och Norge.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Bildar mykorrhiza med ek och hassel, mer sällsynt med bok, i luckiga lövskogar på kalkmark samt med med solvända (Helianthemum) på alvarmark och kalktorrängar. Ovanlig, men vitt spridd i Europa och tidigare sammanblandad med flera arter inom gruppen kring fagerspindling (C. calochrous). Fynd finns från Skåne, Öland, Gotland och i Västergötland. På Öland tämligen allmän i Mittlandsskogen och där den vanligaste i artkomplexet. En historisk och fortlöpande minskning bedöms pågå p.g.a. igenväxning av solvarma öppna och halvöppna ädellövskogar och hässlen med inslag av kalktorrängar. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (800-12000). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (40-600). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med åtminstonde ek (Quercus) och hassel (Corylus), mer sällsynt troligen med bok (Fagus), främst i öppna eller lågvuxna lövskogar med hög solinstrålning på kalkmark. En av karaktärsarterna i vissa mosaikartade hässlen i Mittlandsskogen på Öland. Även funnen på ett flertal lokaler på kalkrika torrängar på Öland tillsammans med solvända (Helianthemum nummularium).
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
· hassel
· hassel
· skogsek
· skogsek
· solvändor
· solvändor
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius cisticola Frøslev & T.S.Jeppesen - lilaskivig fagerspindling Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek och hassel, mer sällsynt med bok, i luckiga lövskogar på kalkmark samt med med solvända (Helianthemum) på alvarmark och kalktorrängar. Ovanlig, men vitt spridd i Europa och tidigare sammanblandad med flera arter inom gruppen kring fagerspindling (C. calochrous). Fynd finns från Skåne, Öland, Gotland och i Västergötland. På Öland tämligen allmän i Mittlandsskogen och där den vanligaste i artkomplexet. En historisk och fortlöpande minskning bedöms pågå p.g.a. igenväxning av solvarma öppna och halvöppna ädellövskogar och hässlen med inslag av kalktorrängar. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (800-12000). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (40-600). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Cortinarius cisticola hör till gruppen kring fagerspindling C. calochrous som är ett av de svåraste komplexen inom undersläktet Phlegmacium. Sentida undersökningar har visat att denna grupp består av många olika närstående och svårbestämda arter med särpräglad ekologi, morfologi och utbredning. Hela gruppen ”fagerspindlingar” kännetecknas av vackert gula-gulbruna hattar, violetta-blåaktiga lameller och en mer eller mindre tydlig rosa-röd reaktion med KOH på olika delar av svampen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för lilaskivig fagerspindling

Länsvis förekomst och status för lilaskivig fagerspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lilaskivig fagerspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredning och status oklar på grund av taxonomisk förvirring. Den ”vanligaste” av de sällsynta lövskogsformerna inom vad som tidigare kallades fagerspindling (C. calochrous). Säkra fynd finns från åtminstonde Skåne, Öland, Gotland, Västergötland och Uppland men finns troligen i flera landskap. men vitt spridd i Europa. Även känd genom några få fynd i Danmark (CR) och Norge.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius cisticolaFrøslev & T.S.Jeppesen - lilaskivig fagerspindling

Bildar mykorrhiza med åtminstonde ek (Quercus) och hassel (Corylus), mer sällsynt troligen med bok (Fagus), främst i öppna eller lågvuxna lövskogar med hög solinstrålning på kalkmark. En av karaktärsarterna i vissa mosaikartade hässlen i Mittlandsskogen på Öland. Även funnen på ett flertal lokaler på kalkrika torrängar på Öland tillsammans med solvända (Helianthemum nummularium).

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Trädbärande gräsmark, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
· solvändor - Helianthemum (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Ädellövskogar på kalkstark mark hotas av avverkningar (gäller framför allt bok- och ekskogar) och igenväxningar till följd av upphörd hävd (betade mosaikartade ek/hasselskogar och öppna torrängar med Helianthemum).

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
På alla kända lokaler för C. cisticola finns även en lång rad andra hotade och sällsynta svamparter och lokalerna bör erhålla individuellt utformade områdesskydd. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot artens kärnbiotop, så kallade ”hässlen” som består av kreatursbetade hasselrika lågskogar i kombination med öppna torrängar med bl.a. solvändor.
På grund av taxonomiska problem bör alla lövskogsväxande taxa inom den gamla gruppen ”fagerspindling C. calochrous” behandlas som mycket goda signaler för värdefulla skogsområden och detaljerna i deras taxonomi och ekologi bör utforskas.

Brandrud, T-E. m.fl. 1989 Cortinarius Flora Photographica. Härnösand.

Fröslev, T.G., Jeppesen, T.S. & Laessoe, T. 2006. Seven new calochroid and fulvoid species of Cortinarius. Mycol. Research 110: 1-13.

Jeppesen, Fröslev & Brandrud. 2012. Subgen. Phlegmacium. In Knudsen, H. & Vesterholt, J. 2012: Funga Nordica. Nordsvamp – Copenhagen.

http://www.cortinarius.org/

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius cisticola, Frøslev & T.S.Jeppesen - lilaskivig fagerspindling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 2012