Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cortinarius catharinae

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius catharinae
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Cortinarius catharine hör till gruppen kring fagerspindling C. calochrous som utgör ett av de svåraste artkomplexen inom undersläktet Phlegmacium. Sentida undersökningar har visat att denna grupp består av många olika närstående och svårbestämda arter med särpräglad ekologi, morfologi och utbredning. Hela gruppen ”fagerspindlingar” kännetecknas av vackert gula-gulbruna hattar, violetta-blåaktiga lameller och en mer eller mindre tydlig rosa-röd reaktion med KOH på olika delar av svampen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cortinarius catharinae Observationer i Sverige för Cortinarius catharinae
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd åtminstonde från Skåne (6 lokaler), Öland (3 lokaler), Gotland (1 lokal) och Bohuslän (1 lokal). Osäkra uppgifter finns från ytterligare några landskap. Detaljer i utbredningen är dåligt känd tack vare sammanblandning med andra arter inom gruppen fagerspindlingar. Arten är även känd från Norge (EN) och Danmark (EN).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Bildar mykorrhiza med ädellövträd som hassel, ek och bok i varma och kalkrika ädellövskogar. Dess status och ekologi är bristfälligt känd på grund av taxonomiska problem och få säkra fynd. Den tillhör de värme- och kalkgynnade sydliga arter som i Norra Europa enbart finns på de finaste ädellövslokalerna, ofta på samma växtplatser som t.ex. djävulssopp. En fortlöpande minskning bedöms pågå. Arten är anpassad till ljusöppna skogstyper där bryn och småluckor omväxlar med slutna skogspartier. Missgynnas både av igenväxning och alltför stark utglesning av träd- och buskskikt. EU´s miljöstödsregler kräver oftast alltför kraftig och schablonartad röjning för att passa mosaikberoende arter. Utförd på rätt sätt kan miljöstödets restaureringar vara gynnsamma för arten. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
C. catharinae växer med ädellövträd som ek (Quercus) och bok (Fagus) och hassel (Corylus) i varma och kalkrika ädellövskogar. Dess detaljerade ekologi är dåligt känd tack vare taxonomiska problem och få säkra fynd men den tillhör troligen de värme- och kalkgynnade sydliga arter som i Norra Europa blir mycket krävande och enbart finns på de finaste ädellövslokalerna.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius catharinae Cons. Synonymer Cortinarius catharinae Consiglio, Cortinarius albolutescens Reumaux, Cortinarius pallens Eyssart. & Reumaux, Cortinarius pseudoparvus Bidaud

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ädellövträd som hassel, ek och bok i varma och kalkrika ädellövskogar. Dess status och ekologi är bristfälligt känd på grund av taxonomiska problem och få säkra fynd. Den tillhör de värme- och kalkgynnade sydliga arter som i Norra Europa enbart finns på de finaste ädellövslokalerna, ofta på samma växtplatser som t.ex. djävulssopp. En fortlöpande minskning bedöms pågå. Arten är anpassad till ljusöppna skogstyper där bryn och småluckor omväxlar med slutna skogspartier. Missgynnas både av igenväxning och alltför stark utglesning av träd- och buskskikt. EU´s miljöstödsregler kräver oftast alltför kraftig och schablonartad röjning för att passa mosaikberoende arter. Utförd på rätt sätt kan miljöstödets restaureringar vara gynnsamma för arten. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Cortinarius catharine hör till gruppen kring fagerspindling C. calochrous som utgör ett av de svåraste artkomplexen inom undersläktet Phlegmacium. Sentida undersökningar har visat att denna grupp består av många olika närstående och svårbestämda arter med särpräglad ekologi, morfologi och utbredning. Hela gruppen ”fagerspindlingar” kännetecknas av vackert gula-gulbruna hattar, violetta-blåaktiga lameller och en mer eller mindre tydlig rosa-röd reaktion med KOH på olika delar av svampen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cortinarius catharinae

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cortinarius catharinae

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd åtminstonde från Skåne (6 lokaler), Öland (3 lokaler), Gotland (1 lokal) och Bohuslän (1 lokal). Osäkra uppgifter finns från ytterligare några landskap. Detaljer i utbredningen är dåligt känd tack vare sammanblandning med andra arter inom gruppen fagerspindlingar. Arten är även känd från Norge (EN) och Danmark (EN).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius catharinaeCons.
  Synonymer
  Cortinarius catharinae Consiglio
  Cortinarius albolutescens Reumaux
  Cortinarius pallens Eyssart. & Reumaux
  Cortinarius pseudoparvus Bidaud

C. catharinae växer med ädellövträd som ek (Quercus) och bok (Fagus) och hassel (Corylus) i varma och kalkrika ädellövskogar. Dess detaljerade ekologi är dåligt känd tack vare taxonomiska problem och få säkra fynd men den tillhör troligen de värme- och kalkgynnade sydliga arter som i Norra Europa blir mycket krävande och enbart finns på de finaste ädellövslokalerna.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Ädellövskogar på kalkstark mark hotas av avverkningar (gäller framför allt bok- och ekskogar) och igenväxningar till följd av upphörd hävd (betade mosaikartade ek/hasselskogar).

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Samtliga kända lokaler är växtmiljöer för en lång rad hotade och sällsynta svamparter och bör erhålla individuellt utformade områdesskydd.
C. parvus har tidigare betraktas som en varietet av fagerspindling (C. calochrous). På grund av bestämningsproblem finns tämligen få säkra fynd och möjligen kommer ytterligare taxonomiska förändringar ske i framtiden. Tills vidare bör alla lövskogsväxande taxa inom den gamla gruppen ”fagerspindling C. calochrous” behandlas som mycket goda signaler för värdefulla skogsområden och detaljerna i deras taxonomi och ekologi utforskas.

Brandrud, T-E. m.fl. 1989 Cortinarius Flora Photographica. Härnösand.

Jeppesen, Fröslev & Brandrud. 2012. Subgen. Phlegmacium. In Knudsen, H. & Vesterholt, J. 2012: Funga Nordica. Nordsvamp – Copenhagen.

http://www.cortinarius.org/

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius catharinae, Cons.
  Synonymer
  Cortinarius catharinae Consiglio
  Cortinarius albolutescens Reumaux
  Cortinarius pallens Eyssart. & Reumaux
  Cortinarius pseudoparvus Bidaud
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 2012