Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gulsträngad fagerspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius haasii
Gulsträngad fagerspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för gulsträngad fagerspindling Observationer i Sverige för gulsträngad fagerspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
Bildar mykorrhiza med tall och gran i luckig kalkbarrskog. Uppenbarligen mycket sällsynt art som i landet enbart är funnen på Gotland. Tillhör komplexet kring fagerspindling (C. calochrous s.lat.) och gotlandspopulationen utgör troligen artens nordgräns i Europa. Liten population och förekomstarea. Svårt att bedöma ev. minskning. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (200-400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (10-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 km² och förekomstarean (AOO) till 100 (76-100) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
· tall
· tall
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius haasii (M.M.Moser) M.M.Moser - gulsträngad fagerspindling Synonymer Phlegmacium arquatum var. haasii M.M.Moser, Cortinarius calochrous var. haasii (M.M.Moser) Brandrud, Cortinarius calochrous subsp. coniferarum var. haasii (M.M.Moser) Brandrud

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med tall och gran i luckig kalkbarrskog. Uppenbarligen mycket sällsynt art som i landet enbart är funnen på Gotland. Tillhör komplexet kring fagerspindling (C. calochrous s.lat.) och gotlandspopulationen utgör troligen artens nordgräns i Europa. Liten population och förekomstarea. Svårt att bedöma ev. minskning. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (200-400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (10-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 km² och förekomstarean (AOO) till 100 (76-100) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gulsträngad fagerspindling

Länsvis förekomst och status för gulsträngad fagerspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gulsträngad fagerspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius haasii(M.M.Moser) M.M.Moser - gulsträngad fagerspindling
  Synonymer
  Phlegmacium arquatum var. haasii M.M.Moser
  Cortinarius calochrous var. haasii (M.M.Moser) Brandrud
  Cortinarius calochrous subsp. coniferarum var. haasii (M.M.Moser) Brandrud

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius haasii, (M.M.Moser) M.M.Moser - gulsträngad fagerspindling
  Synonymer
  Phlegmacium arquatum var. haasii M.M.Moser
  Cortinarius calochrous var. haasii (M.M.Moser) Brandrud
  Cortinarius calochrous subsp. coniferarum var. haasii (M.M.Moser) Brandrud
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.