Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cortinarius lilacinovelatus

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius lilacinovelatus
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Cortinarius platypus hör till gruppen kring fagerspindling C. calochrous ss.lato som utgör ett av de svåraste artkomplexen inom undersläktet Phlegmacium. Sentida undersökningar har visat att denna grupp består av många olika närstående och svårbestämda arter med särpräglad ekologi, morfologi och utbredning. Hela gruppen ”fagerspindlingar” kännetecknas av vackert gula-gulbruna hattar, violetta-blåaktiga lameller och en mer eller mindre tydlig rosa-röd reaktion med KOH på olika delar av svampen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cortinarius lilacinovelatus Observationer i Sverige för Cortinarius lilacinovelatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Mycket sällsynt art som är känd från Sverige genom enstaka fynd från Skåne (primärfynd Degerberga 1988). Detaljer i utbredningen och status är dåligt känd på grund av sammanblandning med andra arter inom artgruppen fagerspindlingar. Arten är beskriven från Frankrike och även känd från en handfull lokaler i Danmark (VU). I övriga Central- och Sydeuropa betraktas den som spridd men sällsynt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Bildar mykorrhiza med bok och ek, i mer eller mindre slutna skogar på kalkjord. Ovanlig men vitt spridd i Europa. Uppfattades tidigare att ingå i fagerspindling (Cortinarius calochrous). Denna har dock visat sig innefatta ett komplex av flera närstående arter. Med stöd av morfologi, molekylära data och ekologiska uppgifter har det nyligen gått att dela upp fagerspindling i flera distinkta arter. Det finns åtminstone ett sekvenserat och bekräftat fynd från Sverige, Skåne, Degerberga 1988. Arten är tidigare ofta förväxlad med bl.a. C. platypus, och eftersom vi enbart känner till ett bekräftat fynd i landet är det svårt att bedöma trender och status för arten. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
C. lilacinovelatus bildar hos oss förmodligen enbart mykorrhiza med bok (Fagus) i kontinuitetsskogar på kalkrika, sandblandade jordar. Verkar i Norden enbart finnas på de allra bästa bokskogslokalerna i Skåne och Danmark, ofta tillsammans med en lång rad följearter av andra sällsynta svampar knutna till kalkbokskogar. Längre söderut i Europa är den även känd som växande med ek (Quercus).
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius lilacinovelatus Reumaux & Ramm Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med bok och ek, i mer eller mindre slutna skogar på kalkjord. Ovanlig men vitt spridd i Europa. Uppfattades tidigare att ingå i fagerspindling (Cortinarius calochrous). Denna har dock visat sig innefatta ett komplex av flera närstående arter. Med stöd av morfologi, molekylära data och ekologiska uppgifter har det nyligen gått att dela upp fagerspindling i flera distinkta arter. Det finns åtminstone ett sekvenserat och bekräftat fynd från Sverige, Skåne, Degerberga 1988. Arten är tidigare ofta förväxlad med bl.a. C. platypus, och eftersom vi enbart känner till ett bekräftat fynd i landet är det svårt att bedöma trender och status för arten. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Cortinarius platypus hör till gruppen kring fagerspindling C. calochrous ss.lato som utgör ett av de svåraste artkomplexen inom undersläktet Phlegmacium. Sentida undersökningar har visat att denna grupp består av många olika närstående och svårbestämda arter med särpräglad ekologi, morfologi och utbredning. Hela gruppen ”fagerspindlingar” kännetecknas av vackert gula-gulbruna hattar, violetta-blåaktiga lameller och en mer eller mindre tydlig rosa-röd reaktion med KOH på olika delar av svampen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cortinarius lilacinovelatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cortinarius lilacinovelatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Mycket sällsynt art som är känd från Sverige genom enstaka fynd från Skåne (primärfynd Degerberga 1988). Detaljer i utbredningen och status är dåligt känd på grund av sammanblandning med andra arter inom artgruppen fagerspindlingar. Arten är beskriven från Frankrike och även känd från en handfull lokaler i Danmark (VU). I övriga Central- och Sydeuropa betraktas den som spridd men sällsynt.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius lilacinovelatusReumaux & Ramm

C. lilacinovelatus bildar hos oss förmodligen enbart mykorrhiza med bok (Fagus) i kontinuitetsskogar på kalkrika, sandblandade jordar. Verkar i Norden enbart finnas på de allra bästa bokskogslokalerna i Skåne och Danmark, ofta tillsammans med en lång rad följearter av andra sällsynta svampar knutna till kalkbokskogar. Längre söderut i Europa är den även känd som växande med ek (Quercus).

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Artens sällsynthet och den lilla populationsstorleken tillsammans med extremt höga krav på växtmiljöer gör arten mycket känslig för alla typer av förändringar som påverkar de bokskogar den växer i.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Gamla kontinuitets-bokskogar på kalkstarka jordarter har mycket höga skyddsvärden och bör erhålla områdesskydd som naturreservat eller biotopskyddas.
Cortinarius lilacinovelatus tillhör en kritisk grupp och är mycket svårbestämd och detaljerna i deras taxonomi och ekologi är delvis fortfarande oklar. Ur praktisk naturvårdssynpunkt bör alla lövskogsväxande taxa inom den gamla gruppen ”fagerspindling C. calochrous” behandlas som mycket goda signaler för värdefulla skogsområden.

Jeppesen, Fröslev & Brandrud. 2012. Subgen. Phlegmacium. In Knudsen, H. & Vesterholt, J. 2012: Funga Nordica. Nordsvamp – Copenhagen.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius lilacinovelatus, Reumaux & Ramm
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 2012