Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cortinarius platypus

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius platypus
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Cortinarius platypus hör till gruppen kring fagerspindling C. calochrous ss.lato som utgör ett av de svåraste artkomplexen inom undersläktet Phlegmacium. Sentida undersökningar har visat att denna grupp består av många olika närstående och svårbestämda arter med särpräglad ekologi, morfologi och utbredning. Hela gruppen ”fagerspindlingar” kännetecknas av vackert gula-gulbruna hattar, violetta-blåaktiga lameller och en mer eller mindre tydlig rosa-röd reaktion med KOH på olika delar av svampen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cortinarius platypus Observationer i Sverige för Cortinarius platypus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Mycket sällsynt art som är känd från Sverige genom ett enda fynd från Skåne (Balsberget, Fjälkestad 2010). Detaljer i utbredningen och status är dåligt känd tack vare sammanblandning med andra arter inom gruppen fagerspindlingar och därmed väldigt få säkra fynd. Arten är beskriven från södra Tyskland och även känd från en lokal i Danmark (DD).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Bildar mykorrhiza med lövträd, hudvudsakligen bok, på kalkmark. Status och trender är pga. litet underlagsmaterial oklara, men det är uppenbart en sällsynt art med mycket liten population och utbredning. Arten ingår i komplexet kring fagerspindling (Cortinarius calochrous s.lat.) som visat sig innefatta ett komplex av flera morfologiskt närstående arter. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (40-400). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-20). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
C. platypus bildar mykorrhiza med bok (Fagus) i kontinuitetsskogar på kalkrika, sandblandade jordar. Verkar i Norden enbart finnas på de allra bästa bokskogslokalerna i Skåne och Danmark, ofta tillsammans med en lång rad följearter av andra sällsynta svampar knutna till kalkbokskogar. Ekologin för typmaterialet beskrevs som ”Buchenwald auf Kalkboden, meist in tiefem Laub stehend”.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius platypus (M.M.Moser) M.M.Moser Synonymer Phlegmacium platypus M.M.Moser

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med lövträd, hudvudsakligen bok, på kalkmark. Status och trender är pga. litet underlagsmaterial oklara, men det är uppenbart en sällsynt art med mycket liten population och utbredning. Arten ingår i komplexet kring fagerspindling (Cortinarius calochrous s.lat.) som visat sig innefatta ett komplex av flera morfologiskt närstående arter. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (40-400). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-20). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Cortinarius platypus hör till gruppen kring fagerspindling C. calochrous ss.lato som utgör ett av de svåraste artkomplexen inom undersläktet Phlegmacium. Sentida undersökningar har visat att denna grupp består av många olika närstående och svårbestämda arter med särpräglad ekologi, morfologi och utbredning. Hela gruppen ”fagerspindlingar” kännetecknas av vackert gula-gulbruna hattar, violetta-blåaktiga lameller och en mer eller mindre tydlig rosa-röd reaktion med KOH på olika delar av svampen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cortinarius platypus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cortinarius platypus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Mycket sällsynt art som är känd från Sverige genom ett enda fynd från Skåne (Balsberget, Fjälkestad 2010). Detaljer i utbredningen och status är dåligt känd tack vare sammanblandning med andra arter inom gruppen fagerspindlingar och därmed väldigt få säkra fynd. Arten är beskriven från södra Tyskland och även känd från en lokal i Danmark (DD).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius platypus(M.M.Moser) M.M.Moser
  Synonymer
  Phlegmacium platypus M.M.Moser

C. platypus bildar mykorrhiza med bok (Fagus) i kontinuitetsskogar på kalkrika, sandblandade jordar. Verkar i Norden enbart finnas på de allra bästa bokskogslokalerna i Skåne och Danmark, ofta tillsammans med en lång rad följearter av andra sällsynta svampar knutna till kalkbokskogar. Ekologin för typmaterialet beskrevs som ”Buchenwald auf Kalkboden, meist in tiefem Laub stehend”.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Artens sällsynthet och den lilla populationsstorleken tillsammans med extremt höga krav på växtmiljöer gör arten mycket känslig för alla typer av förändringar som påverkar de bokskogar den växer i.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Gamla bokskogar med lång kontinuitet på kalkstarka jordarter har mycket höga skyddsvärden och bör erhålla områdesskydd. I fallet C. platypus har detta extra hög prioritet eftersom de svenska lokalerna utgör några av de få som är kända i Europa.
Som för många av de extremt sällsynta spindelskivlingarna behövs nya fynd med detaljerade beskrivingar av ekologi och morfologi för att klargöra utbredning, status och hotbild för arterna inom det kritiska artkomplexet kring ”fagerspindling C. calochrous”. Tills vidare bör alla lövskogsväxande taxa inom den gruppen behandlas som mycket goda signaler för värdefulla skogsområden och detaljerna i deras taxonomi och ekologi utforskas.

Jeppesen, Fröslev & Brandrud. 2012. Subgen. Phlegmacium. In Knudsen, H. & Vesterholt, J. 2012: Funga Nordica. Nordsvamp – Copenhagen.

Moser, M. 1979. Die Gattung Phlegmacium. Cramer.

http://www.cortinarius.org/

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius platypus, (M.M.Moser) M.M.Moser
  Synonymer
  Phlegmacium platypus M.M.Moser
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 2012