Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cortinarius vesterholtii

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius vesterholtii
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Cortinarius vesterholtii Observationer i Sverige för Cortinarius vesterholtii
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
Bildar mykorrhiza med hassel, ek och ev. bok i ädellövskogar samt torra hässlen på kalkrik mark. Hittills endast känd från ett fåtal lokaler i Norden (två i Skåne och tre i Mittlandsområdet, Öland). Hotas av den mycket begränsade populationen, vegetationsförändringar i kalkrika bokskogar samt att mosaikartade hässlen ersätts av mera renodlade, öppna betesmarker eller lämnas att växa igen. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (400-4000). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (5-200). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Levande träd
Levande träd
Mark/sediment
Mark/sediment
Ved och bark
Ved och bark
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius vesterholtii Frøslev & T.S.Jeppesen Synonymer Cortinarius provencalis

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med hassel, ek och ev. bok i ädellövskogar samt torra hässlen på kalkrik mark. Hittills endast känd från ett fåtal lokaler i Norden (två i Skåne och tre i Mittlandsområdet, Öland). Hotas av den mycket begränsade populationen, vegetationsförändringar i kalkrika bokskogar samt att mosaikartade hässlen ersätts av mera renodlade, öppna betesmarker eller lämnas att växa igen. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (400-4000). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (5-200). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cortinarius vesterholtii

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cortinarius vesterholtii

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius vesterholtiiFrøslev & T.S.Jeppesen
  Synonymer
  Cortinarius provencalis

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Trädbärande gräsmark, Lövskog

Substrat/Föda:
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Ved och bark (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius vesterholtii, Frøslev & T.S.Jeppesen
  Synonymer
  Cortinarius provencalis
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.