Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Praia taczanowskii

Organismgrupp Steklar, Växtsteklar Praia taczanowskii
  Steklar, Växtsteklar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd 13–16 mm. Huvud och mellankropp svart med utspärrad och relativt lång gråvit behåring. Antenner klubbformade, svarta med brun spets. Ögon stora och i stort sett parallella (eller något närmare varandra i nederkant) sett framifrån. Överläppen är liten och smal, tunglik, oftast svart. Lår, skenben och fötter ljusa. Bakkroppen svart med betydligt glesare och kortare hår. Ryggplåt 2 helsvart, övriga ryggplåtar med vit bakkant, ibland bara längs sidorna.

De vuxna djuren blandas emellanåt ihop med andra klubbhornsteklar, t.ex. arter ur släktet Trichiosoma eller den större Pseudoclavellaria amerinae, men skiljs lätt från dessa på den karakteristiska överläppen.

Larvens utseende är dåligt känt, men troligen är den gråbrun med tvärgående, ljusa ränder i form av åsar som täcker den cylindriska kroppen. Varje kroppssegment har en svart prick ganska högt upp på kroppens sidor. Huvudet är grått.
Utbredning
Länsvis förekomst för Praia taczanowskii Observationer i Sverige för Praia taczanowskii
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Malaise (1939) skriver att arten inte är ovanlig i arktiska Skandinavien i björkskogar nära trädgränsen. Arten finns dock inte i några offentliga samlingar från Sverige efter 1923. Samtliga dessa fynd är gjorda i Abisko eller andra platser runt Torne träsk. Det kan inte uteslutas att arten numera är försvunnen från vårt land. I Norge gjordes sista fynden under 1800-talet men obekräftade rapporter finns under 2000-talet. I nordligaste Finland finns rapporter ända fram till 1992. I övrigt finns fynd från Frankrike, Tyskland, Polen Estland, Vitryssland och europeiska Ryssland, men även där är det väldigt glest mellan rapporterna. Den är också känd från Kamtjatka och Japan, så den finns troligen i ett sammanhängande bälte genom norra delen av Palearktis.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
Arten uppges som reproducerande i vårt land enligt äldre litteratur, men inga moderna fynd föreligger. Den har gått tillbaka i större delen av sitt utbredningsområde i Europa av okänd anledning. Såväl hot som utbredning och population är svåra att bedöma. Larven lever av björklöv. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Larven lever av blad av björk Betula. Baserat på de arktiska fyndplatserna bör fjällbjörk Betula pubescens subsp. czerepanovii komma i fråga, men det är inte känt om dvärgbjörk Betula nana kan nyttjas. Då arten också förekommer längre söderut i Europa måste även andra björkar utgöra föda.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· björkar
· björkar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Cimbicidae (klubbhornsteklar), Släkte Praia, Art Praia taczanowskii Ed. André, 1881 Synonymer Praia taczanowskii Wankowicz, 1880

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Arten uppges som reproducerande i vårt land enligt äldre litteratur, men inga moderna fynd föreligger. Den har gått tillbaka i större delen av sitt utbredningsområde i Europa av okänd anledning. Såväl hot som utbredning och population är svåra att bedöma. Larven lever av björklöv. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Längd 13–16 mm. Huvud och mellankropp svart med utspärrad och relativt lång gråvit behåring. Antenner klubbformade, svarta med brun spets. Ögon stora och i stort sett parallella (eller något närmare varandra i nederkant) sett framifrån. Överläppen är liten och smal, tunglik, oftast svart. Lår, skenben och fötter ljusa. Bakkroppen svart med betydligt glesare och kortare hår. Ryggplåt 2 helsvart, övriga ryggplåtar med vit bakkant, ibland bara längs sidorna.

De vuxna djuren blandas emellanåt ihop med andra klubbhornsteklar, t.ex. arter ur släktet Trichiosoma eller den större Pseudoclavellaria amerinae, men skiljs lätt från dessa på den karakteristiska överläppen.

Larvens utseende är dåligt känt, men troligen är den gråbrun med tvärgående, ljusa ränder i form av åsar som täcker den cylindriska kroppen. Varje kroppssegment har en svart prick ganska högt upp på kroppens sidor. Huvudet är grått.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Praia taczanowskii

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Praia taczanowskii

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Malaise (1939) skriver att arten inte är ovanlig i arktiska Skandinavien i björkskogar nära trädgränsen. Arten finns dock inte i några offentliga samlingar från Sverige efter 1923. Samtliga dessa fynd är gjorda i Abisko eller andra platser runt Torne träsk. Det kan inte uteslutas att arten numera är försvunnen från vårt land. I Norge gjordes sista fynden under 1800-talet men obekräftade rapporter finns under 2000-talet. I nordligaste Finland finns rapporter ända fram till 1992. I övrigt finns fynd från Frankrike, Tyskland, Polen Estland, Vitryssland och europeiska Ryssland, men även där är det väldigt glest mellan rapporterna. Den är också känd från Kamtjatka och Japan, så den finns troligen i ett sammanhängande bälte genom norra delen av Palearktis.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Symphyta - växtsteklar 
 • Överfamilj
  Tenthredinoidea  
 • Familj
  Cimbicidae - klubbhornsteklar 
 • Underfamilj
  Cimbicinae  
 • Tribus
  Praiini  
 • Släkte
  Praia  
 • Art
  Praia taczanowskiiEd. André, 1881
  Synonymer
  Praia taczanowskii Wankowicz, 1880

Larven lever av blad av björk Betula. Baserat på de arktiska fyndplatserna bör fjällbjörk Betula pubescens subsp. czerepanovii komma i fråga, men det är inte känt om dvärgbjörk Betula nana kan nyttjas. Då arten också förekommer längre söderut i Europa måste även andra björkar utgöra föda.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
Det är okänt varför arten är så sällsynt och tycks ha minskat i Europa, då den lever på en mycket vanlig växt (björk) och det är svårt att se några hot mot dess miljö. Djuren är stora och bör vara lätta att upptäcka. Tänkbara förklaringar till att den är så sällan sedd är att den eventuellt flyger uppe i trädkronorna eller att de vuxna djuren är mycket kortlivade. De existerande fynden av vuxna djur i Sverige och Finland är alla gjorda i juli. En hög grad av parasitering är också möjlig och man bör komma ihåg att växtsteklar är dåligt eftersökta.

Malaise, R. 1939. The genus Leptocimbex Sem., and some other Cimbicidae. Entomologisk Tidskrift 60 (1–2): 1–30.

Nuorteva, M., Heidemaa, N. & Viitasaari, M. 1997. Praia taczanowskii Wankowitz in André (Hym., Cimbicidae) is repeatedly found in northern Europe. Sawfly News 1: 11.

Taeger, A. 1998. Bestimmungsschlüssel der Keulhornblattwespen Deutschlands (Hymenoptera: Cimbicidae). I: Taeger, A. & Blank, S. Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Goecke & Evers, Keltern.

Togashi, I. 1998. Discovery of Praia taczanowskii Andre (Hymenoptera, Cimbicidae) in Japan. Japanese Journal of Systematic Entomology 4(1): 

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Artur Larsson 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Symphyta - växtsteklar 
 • Överfamilj
  Tenthredinoidea  
 • Familj
  Cimbicidae - klubbhornsteklar 
 • Underfamilj
  Cimbicinae  
 • Tribus
  Praiini  
 • Släkte
  Praia  
 • Art
  Praia taczanowskii, Ed. André, 1881
  Synonymer
  Praia taczanowskii Wankowicz, 1880
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Artur Larsson 2018.