Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Anthothela grandiflora

Organismgrupp Koralldjur Anthothela grandiflora
  Koralldjur

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Anthothela grandiflora är en hornkorall med ett buskformigt och krypande växtsätt som känns igen på att polyperna är stora, fåtaliga och oregelbundet spridda längs grenarna, samt att polyperna är ungefär lika tjocka som grenarna de sitter på. Kolonierna blir normalt upp till 3-4 dm2 stora, i undantagsfall större. Till färgen är de ljust rosenröda. Kolonierna är rikt förgrenade och saknar egentlig huvudstam, då grenarna växer upp direkt från en membranös basalplatta. Grenarna blir upp till 25 cm långa, men går ofta in i varandra och växer samman där de möts. Ytterst har grenarna ett tunt barklager av avlånga kalkspikler (skleriter) och innanför detta en svampartad märg bestående av stavformiga kalkspikler inbäddade i hornämnet gorgonin. Polyperna är förhållandevis stora, upp till 9 mm höga och 5 mm breda, förutom tentaklerna. De två nedre tredjedelarna av polypen täcks av en otydligt avgränsad polypbägare, som är cylindrisk till formen. Polypens övre tredjedel har åtta tydliga längsgående åsar som består av rader av avlånga kalkspikler. Raderna löper samman längst upp på polypen när den är sammandragen och tentaklerna är indragna. Tentaklerna är korta och knubbiga samt försedda med 3-5 par korta sidogrenar. Längs utsidan (aboralsidan) har tentaklerna en skyddande rad av små, avlånga kalkspikler, som formar ett lock när polypen är indragen.

Arten lär knappast förväxlas med något annat i svenska vatten, men sällsynt vid de norra delarna av de Brittiska öarna samt längs Norges västkust finns lågväxande violett, ibland färglös, hornkorall som växer på döda grenar av ögonkorall. Den har sammanväxlats med Anthothela grandiflora i litteraturen och på diverse hemsidor på internet, men den utgör en annan art som ännu är oidentifierad och eventuellt obeskriven. Den violetta korallen har längre polyper och tentakler än A. grandiflora, och saknar de för den senare typiska åtta längsraderna av spikler på polypens övre del.
Utbredning
Länsvis förekomst för Anthothela grandiflora Observationer i Sverige för Anthothela grandiflora
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är spridd i hela norra och mellersta atlanten på djup mellan 100 och 1700 m. Vid den västra sidan av Atlanten finns den från Uruguay i söder till Nova Scotia i norr, vid den östra sidan är den påträffad från Kap Verdeöarna i söder till Lofoten i norr. I vårt närområde har arten enstaka gånger påträffats i Skagerraks djupränna. I svenska vatten är arten endast känd från ett mycket begränsat område inom det så kallade Brattenområdet. Tre-fyra kolonier observerades med fjärrstyrd kamera 2006 på 320 meters djup, och därtill påträffades arten vid en provtagningslokal på 350 meters djup vid Svenska artprojektets marina inventering 2008.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
Arten lever på bergväggar djupare än 200 meter, vilket i våra vatten är ett mycket ovanligt habitat. Arten är från svenska vatten endast dokumenterad från ett synnerligen begränsat område inom det sk Brattenområdet väster om Väderöarna. 3-4 kolonier är kända (ROV-observationer). I vårt närområde har arten påträffats i yttre Skagerrak upp till Bergen, dock ingen allmän art i Norge. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (1-2). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10 (4-20) km² och förekomstarean (AOO) till 4 (2-6) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
A .grandiflora lever på strömsatta platser på klippor eller annat hårt underlag. Ofta växer den på vertikala bergväggar där kolonierna hänger nedåt. Arten har sexuell fortplantning, är troligen skildkönad och har yttre befruktning. Den har troligen ett frisimmande första larvstadium. Mycket lite är dock i övrigt känt om artens ekologi.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Anthozoa (koralldjur), Ordning Alcyonacea (hornkoraller), Familj Anthothelidae, Släkte Anthothela, Art Anthothela grandiflora (M.Sars,1856) Synonymer Briareum grandiflorum M.Sars, 1856

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)

Dokumentation Arten lever på bergväggar djupare än 200 meter, vilket i våra vatten är ett mycket ovanligt habitat. Arten är från svenska vatten endast dokumenterad från ett synnerligen begränsat område inom det sk Brattenområdet väster om Väderöarna. 3-4 kolonier är kända (ROV-observationer). I vårt närområde har arten påträffats i yttre Skagerrak upp till Bergen, dock ingen allmän art i Norge. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (1-2). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10 (4-20) km² och förekomstarean (AOO) till 4 (2-6) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Anthothela grandiflora är en hornkorall med ett buskformigt och krypande växtsätt som känns igen på att polyperna är stora, fåtaliga och oregelbundet spridda längs grenarna, samt att polyperna är ungefär lika tjocka som grenarna de sitter på. Kolonierna blir normalt upp till 3-4 dm2 stora, i undantagsfall större. Till färgen är de ljust rosenröda. Kolonierna är rikt förgrenade och saknar egentlig huvudstam, då grenarna växer upp direkt från en membranös basalplatta. Grenarna blir upp till 25 cm långa, men går ofta in i varandra och växer samman där de möts. Ytterst har grenarna ett tunt barklager av avlånga kalkspikler (skleriter) och innanför detta en svampartad märg bestående av stavformiga kalkspikler inbäddade i hornämnet gorgonin. Polyperna är förhållandevis stora, upp till 9 mm höga och 5 mm breda, förutom tentaklerna. De två nedre tredjedelarna av polypen täcks av en otydligt avgränsad polypbägare, som är cylindrisk till formen. Polypens övre tredjedel har åtta tydliga längsgående åsar som består av rader av avlånga kalkspikler. Raderna löper samman längst upp på polypen när den är sammandragen och tentaklerna är indragna. Tentaklerna är korta och knubbiga samt försedda med 3-5 par korta sidogrenar. Längs utsidan (aboralsidan) har tentaklerna en skyddande rad av små, avlånga kalkspikler, som formar ett lock när polypen är indragen.

Arten lär knappast förväxlas med något annat i svenska vatten, men sällsynt vid de norra delarna av de Brittiska öarna samt längs Norges västkust finns lågväxande violett, ibland färglös, hornkorall som växer på döda grenar av ögonkorall. Den har sammanväxlats med Anthothela grandiflora i litteraturen och på diverse hemsidor på internet, men den utgör en annan art som ännu är oidentifierad och eventuellt obeskriven. Den violetta korallen har längre polyper och tentakler än A. grandiflora, och saknar de för den senare typiska åtta längsraderna av spikler på polypens övre del.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Anthothela grandiflora

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Anthothela grandiflora

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är spridd i hela norra och mellersta atlanten på djup mellan 100 och 1700 m. Vid den västra sidan av Atlanten finns den från Uruguay i söder till Nova Scotia i norr, vid den östra sidan är den påträffad från Kap Verdeöarna i söder till Lofoten i norr. I vårt närområde har arten enstaka gånger påträffats i Skagerraks djupränna. I svenska vatten är arten endast känd från ett mycket begränsat område inom det så kallade Brattenområdet. Tre-fyra kolonier observerades med fjärrstyrd kamera 2006 på 320 meters djup, och därtill påträffades arten vid en provtagningslokal på 350 meters djup vid Svenska artprojektets marina inventering 2008.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Cnidaria - nässeldjur 
 • Klass
  Anthozoa - koralldjur 
 • Underklass
  Octocorallia  
 • Ordning
  Alcyonacea - hornkoraller 
 • Underordning
  Scleraxonia  
 • Familj
  Anthothelidae  
 • Släkte
  Anthothela  
 • Art
  Anthothela grandiflora(M.Sars,1856)
  Synonymer
  Briareum grandiflorum M.Sars, 1856

A .grandiflora lever på strömsatta platser på klippor eller annat hårt underlag. Ofta växer den på vertikala bergväggar där kolonierna hänger nedåt. Arten har sexuell fortplantning, är troligen skildkönad och har yttre befruktning. Den har troligen ett frisimmande första larvstadium. Mycket lite är dock i övrigt känt om artens ekologi.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Som många andra långsamt växande koralldjur påverkas arten negativt av den omfattande bottentrålningen, både genom direkt påverkan, och genom den sedimentation som trålning ger upphov till. Eftersom arten är beroende av kraftig vattenomsättning är det rimligt att anta att arten är känslig för sedimentation.

Påverkan
 • Fiske (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Områden med kända förekomster av arten bör skyddas mot bottentrålning och andra former av bottenstörande verksamhet. Det behövs mer undersökningar av de djupare områdena i Skagerrak där arten kan tänkas förekomma.
Etymologi. Namnet Anthothela är sammansatt av Gr. anthos, ”blomma”, samt Gr. thela, ”späd, fin, kvinnlig”. Grandiflora är sammansatt av Lat. grandis, ”stor”, samt Lat. flora, ”blommig”. Både släkt- och artnamn syftar på de förhållandevis stora polyperna.

Carlgren, O. 1945. Koraldyr. Danmarks fauna 51. G.E.G. Gads Forlag.

Hansson, H. G. 2011. Marina sydskandinaviska ”evertebrater”. Webb-upplaga. http://loven.gu.se/digitalAssets/1480/1480031_hansson-2011.pdf

Bilder: http://images.vliz.be/resized/41875_anthothela-grandiflora.jpg

http://www.eu-hermes.net/google/images/bratten2_UGOT.jpg

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2006. Reviderad Kennet Lundin 2015. © ArtDatabanken, 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Cnidaria - nässeldjur 
 • Klass
  Anthozoa - koralldjur 
 • Underklass
  Octocorallia  
 • Ordning
  Alcyonacea - hornkoraller 
 • Underordning
  Scleraxonia  
 • Familj
  Anthothelidae  
 • Släkte
  Anthothela  
 • Art
  Anthothela grandiflora, (M.Sars,1856)
  Synonymer
  Briareum grandiflorum M.Sars, 1856
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2006. Reviderad Kennet Lundin 2015. © ArtDatabanken, 2015