Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Chrysura dichroa

Organismgrupp Steklar, Guldsteklar Chrysura dichroa
  Steklar, Guldsteklar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mycket vacker medelstor (7–8 mm) guldstekel med karakteristiskt utseende. Bakkroppen samt de övre delarna av mellankroppen, exklusive efterryggen (propodeum) är färgade i metalliskt rubinrött, medan resterande kroppsdelar är övervägande färgade i en grönblå metallglans. Det sista bakkroppssegmentet är rödfärgat med en jämnt rundad bakkant vilket skiljer arten från den enda eventuella förväxlingsarten i Sverige, Chrysis viridula, som har blåmetalliskt färgat sista bakkroppssegment och svagt tandförsedd bakkant på bakkroppen. Hos Chrysis viridula är också efterryggen vanligtvis mestadels rödmetallisk.
Utbredning
Länsvis förekomst för Chrysura dichroa Observationer i Sverige för Chrysura dichroa
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Arten finns endast belagd genom ett enda exemplar i Dahlboms samling i Lunds zoologiska museum. Exemplaret är enligt etiketteringen och litteratur som refererar till fyndet insamlat i Västergötland av L. Gyllenhaal någon gång under tiden strax före 1845. Omständigheterna kring fyndet och artens habitatkrav gör att det förefaller sannolikt att arten haft en reproducerande population i landet. Arten finns inte belagd från övriga nordiska länder men förekommer allmänt och utbrett i Centraleuropa. Världsutbredningen omfattar Mellan- och Sydeuropa samt Mindre Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Denna guldstekel är endast känt i ett enda exemplar, fångat i Västergötland under mitten av 1800-talet. Arten utvecklas på bekostnad av det sällsynta guldmurarbiet Osmia aurulenta som idag tycks sakna aktuella förekomster i det berörda landskapet. Endast ett enda exemplar av guldstekeln är känt inom landet och det har förflutit närmare 150 år sedan fyndet. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Chrysura dichroa lever som boparasit på bin av släktet Osmia som bebor tomma snäckskal. I Sverige finns två potentiella värdarter i Osmia bicolor samt Osmia aurulenta varav den sistnämnda nämns som huvudsaklig värd i litteraturen.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Kleptoparasit
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· guldmurarbi
· guldmurarbi
Mark/sediment
Mark/sediment
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· snäckor
· snäckor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Chrysididae (guldsteklar), Släkte Chrysura, Art Chrysura dichroa Synonymer Chrysis dichroa, Chrysis Gyllenhali Dahlbom, 1854, Chrysura gyllenhali Kimsey & Bohart, 1991

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Dokumentation Denna guldstekel är endast känt i ett enda exemplar, fångat i Västergötland under mitten av 1800-talet. Arten utvecklas på bekostnad av det sällsynta guldmurarbiet Osmia aurulenta som idag tycks sakna aktuella förekomster i det berörda landskapet. Endast ett enda exemplar av guldstekeln är känt inom landet och det har förflutit närmare 150 år sedan fyndet. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En mycket vacker medelstor (7–8 mm) guldstekel med karakteristiskt utseende. Bakkroppen samt de övre delarna av mellankroppen, exklusive efterryggen (propodeum) är färgade i metalliskt rubinrött, medan resterande kroppsdelar är övervägande färgade i en grönblå metallglans. Det sista bakkroppssegmentet är rödfärgat med en jämnt rundad bakkant vilket skiljer arten från den enda eventuella förväxlingsarten i Sverige, Chrysis viridula, som har blåmetalliskt färgat sista bakkroppssegment och svagt tandförsedd bakkant på bakkroppen. Hos Chrysis viridula är också efterryggen vanligtvis mestadels rödmetallisk.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för Chrysura dichroa

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Chrysura dichroa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten finns endast belagd genom ett enda exemplar i Dahlboms samling i Lunds zoologiska museum. Exemplaret är enligt etiketteringen och litteratur som refererar till fyndet insamlat i Västergötland av L. Gyllenhaal någon gång under tiden strax före 1845. Omständigheterna kring fyndet och artens habitatkrav gör att det förefaller sannolikt att arten haft en reproducerande population i landet. Arten finns inte belagd från övriga nordiska länder men förekommer allmänt och utbrett i Centraleuropa. Världsutbredningen omfattar Mellan- och Sydeuropa samt Mindre Asien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Chrysidoidea  
 • Familj
  Chrysididae - guldsteklar 
 • Underfamilj
  Chrysidinae  
 • Tribus
  Chrysidini  
 • Släkte
  Chrysura  
 • Art
  Chrysura dichroa
  Synonymer
  Chrysis dichroa
  Chrysis Gyllenhali Dahlbom, 1854
  Chrysura gyllenhali Kimsey & Bohart, 1991

Chrysura dichroa lever som boparasit på bin av släktet Osmia som bebor tomma snäckskal. I Sverige finns två potentiella värdarter i Osmia bicolor samt Osmia aurulenta varav den sistnämnda nämns som huvudsaklig värd i litteraturen.

Ekologisk grupp: Kleptoparasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· guldmurarbi - Osmia aurulenta (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Efterlämningar av djur (Viktig)
· snäckor - Gastropoda (Viktig)
Då arten inte längre bedöms som reproducerande i landet är hotbilden svårbedömd.
Då man nyligen återfunnit populationer av artens båda värdbin Osmia aurulenta och Osmia bicolor inom det område där Chrysura dichroa förmodas ha förekommit bör arten eftersökas i området.
Exemplaret i Dahlboms samling har legat till grund för beskrivningen av Chrysis gyllenhali som sedermera synonymiserats med Chrysura dichroa. Kimsey och Bohart (1991) betraktade C. gyllenhali som egen art.

Kimsey, L.S. & Bohart, R.M. 1991 ["1990"]. The Chrysidid Wasps of the World. Oxford Press, New York, 652 pp.

Kunz, P.X. 1994. Die Goldwespen Baden-Württembergs. Beihefte zu den Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg 77: 1-188.

Linsenmaier, W. 1997. Die Goldwespen der Schweiz. Ver. Nat.-Mus. Luzern 9. 140 pp.

Paukkunen, J., Rosa, P., Soon, V., Johansson, N. & Ödegaard, F. 2014. Faunistic review of the cuckoo wasps of Fennoscandia, Denmark and the Baltic countries (Hymenoptera: Chrysididae). Zootaxa 3864 (1): 1-67.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Johansson 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Chrysidoidea  
 • Familj
  Chrysididae - guldsteklar 
 • Underfamilj
  Chrysidinae  
 • Tribus
  Chrysidini  
 • Släkte
  Chrysura  
 • Art
  Chrysura dichroa,
  Synonymer
  Chrysis dichroa
  Chrysis Gyllenhali Dahlbom, 1854
  Chrysura gyllenhali Kimsey & Bohart, 1991
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Johansson 2015.