Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Chrysis vanlithi

Organismgrupp Steklar, Guldsteklar Chrysis vanlithi
  Steklar, Guldsteklar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Chrysis vanlithi ingår i den så kallade ignita-gruppen där de metalliskt glänsande arterna kännetecknas av rubinröd bakkropp samt grön/blåguldglänsande mellankropp och huvud. Kännetecknande för gruppen är också att bakkroppsspetsen är försedd med fyra mer eller mindre prominenta taggar. Chrysis vanlithi är ytterst svårbestämd men har ofta en kombination av följande karaktärer som sammantaget avgör arten: Mellankropp kort och satt, framryggen (pronotum) förhållandevis bred och kort (minst 4:1), bakkropp kort och rundad med tydligt konvexa sidor, efterryggens tänder tydligt divergerande med konkav sidokant, tänder/taggar på bakkroppsspetsen förhållandevis trubbiga och korta, bakkroppens andra ryggplåt tydligt punkterad och i princip med samma punktur som första ryggplåten. Arten är till formen snarlik Chrysis ruddii men är mindre tecknad med rödguld och har grövre punktur på andra ryggplåten.
Utbredning
Länsvis förekomst för Chrysis vanlithi Observationer i Sverige för Chrysis vanlithi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Artens utbredning har på grund av den taxonomiska statusen och de uppenbara bestämnings­svårigheterna varit oklar. Den har uppgivits från ett flertal landskap i landet men närmare studier av museimaterial avslöjade att i princip alla belägg visade sig tillhöra andra arter. Endast två säkert bestämda exemplar har påvisats; en hona insamlad i trakten av Helsingborg 1915 och en hona insamlad i trakten av Ystad 1916. Ytterligare två aktuella troliga fynd, ett från Södermanland (Landsort) och Västergötland (Styrsö) föreligger vilket indikerar att arten fortfarande finns kvar i landet. I övriga Norden finns fynd från Danmark (1953) samt flera aktuella platser i Norge (alla längs sydkusten). Arten är inte känd från Finland eller Baltikum. Världsutbredningen omfattar enligt litteraturen stora delar av Europa samt Mindre Asien men än så länge har endast material från Schweiz med säkerhet visat sig tillhöra samma art som de nordiska populationerna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Denna guldstekel har tidigare haft en taxonomiskt osäker status. Arten är svårbestämd, vilket gör dess utbredning osäker. Två säkra fynd finns rapporterade från Skåne 1915-16 (Ystad och Helsingborg), men inga säkra moderna fynd är gjorda. Arten kan dock vara förbisedd. Dess ekologi är relativt okänd, men förmodligen är den parasit på solitära getingar. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 0 och 5. Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arterna inom ignita-gruppen lever som boparasiter på solitära getingar. Beträffande C. vanlithi har det spekulerats i om arten är knuten till nordlig murargeting Ancistrocerus scoticus, vilket återstår att visa. De nordiska fynden är uteslutande gjorda på kustnära platser och förvånansvärt ofta på öar vilket svarar väl mot förekomsten av nordlig murargeting som i den södra delen av sitt utbredningsområde framför allt uppträder i kustområden.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Kleptoparasit
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· solitära getingar
· solitära getingar
Ved och bark
Ved och bark
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Chrysididae (guldsteklar), Släkte Chrysis, Art Chrysis vanlithi Linsenmaier, 1959 Synonymer Chrysis vanlithi Linsenmeier, 1959, Chrysis rutiliventris vanlithi Linsenmaier, 1959

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Denna guldstekel har tidigare haft en taxonomiskt osäker status. Arten är svårbestämd, vilket gör dess utbredning osäker. Två säkra fynd finns rapporterade från Skåne 1915-16 (Ystad och Helsingborg), men inga säkra moderna fynd är gjorda. Arten kan dock vara förbisedd. Dess ekologi är relativt okänd, men förmodligen är den parasit på solitära getingar. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 0 och 5. Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Chrysis vanlithi ingår i den så kallade ignita-gruppen där de metalliskt glänsande arterna kännetecknas av rubinröd bakkropp samt grön/blåguldglänsande mellankropp och huvud. Kännetecknande för gruppen är också att bakkroppsspetsen är försedd med fyra mer eller mindre prominenta taggar. Chrysis vanlithi är ytterst svårbestämd men har ofta en kombination av följande karaktärer som sammantaget avgör arten: Mellankropp kort och satt, framryggen (pronotum) förhållandevis bred och kort (minst 4:1), bakkropp kort och rundad med tydligt konvexa sidor, efterryggens tänder tydligt divergerande med konkav sidokant, tänder/taggar på bakkroppsspetsen förhållandevis trubbiga och korta, bakkroppens andra ryggplåt tydligt punkterad och i princip med samma punktur som första ryggplåten. Arten är till formen snarlik Chrysis ruddii men är mindre tecknad med rödguld och har grövre punktur på andra ryggplåten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Chrysis vanlithi

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Chrysis vanlithi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Artens utbredning har på grund av den taxonomiska statusen och de uppenbara bestämnings­svårigheterna varit oklar. Den har uppgivits från ett flertal landskap i landet men närmare studier av museimaterial avslöjade att i princip alla belägg visade sig tillhöra andra arter. Endast två säkert bestämda exemplar har påvisats; en hona insamlad i trakten av Helsingborg 1915 och en hona insamlad i trakten av Ystad 1916. Ytterligare två aktuella troliga fynd, ett från Södermanland (Landsort) och Västergötland (Styrsö) föreligger vilket indikerar att arten fortfarande finns kvar i landet. I övriga Norden finns fynd från Danmark (1953) samt flera aktuella platser i Norge (alla längs sydkusten). Arten är inte känd från Finland eller Baltikum. Världsutbredningen omfattar enligt litteraturen stora delar av Europa samt Mindre Asien men än så länge har endast material från Schweiz med säkerhet visat sig tillhöra samma art som de nordiska populationerna.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Chrysidoidea  
 • Familj
  Chrysididae - guldsteklar 
 • Underfamilj
  Chrysidinae  
 • Tribus
  Chrysidini  
 • Släkte
  Chrysis  
 • Art
  Chrysis vanlithiLinsenmaier, 1959
  Synonymer
  Chrysis vanlithi Linsenmeier, 1959
  Chrysis rutiliventris vanlithi Linsenmaier, 1959

Arterna inom ignita-gruppen lever som boparasiter på solitära getingar. Beträffande C. vanlithi har det spekulerats i om arten är knuten till nordlig murargeting Ancistrocerus scoticus, vilket återstår att visa. De nordiska fynden är uteslutande gjorda på kustnära platser och förvånansvärt ofta på öar vilket svarar väl mot förekomsten av nordlig murargeting som i den södra delen av sitt utbredningsområde framför allt uppträder i kustområden.

Ekologisk grupp: Kleptoparasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· solitära getingar - Eumeninae (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
Några konkreta hot mot arten, eller de lokaler som arten misstänks förekomma på, är i dagsläget inte kända. Då värdarten tycks föredra att anlägga sitt bo i solbelyst ved missgynnas den troligen av avverkningar och igenväxning av kustnära betesmarker.
Framtida åtgärder kan komma att inbegripa restaurering av kustnära betesmarker.
Det råder en viss osäkerhet om den art som nu påvisats på kustnära lokaler i Nordeuropa verkligen utgör Chrysis vanlithi. Fördjupade studier av typmaterial behövs för att verkligen säkerställa att det inte rör sig om två olika arter.

Kunz, P.X. 1994. Die Goldwespen Baden-Württembergs. Beihefte zu den Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg 77: 1-188.

Linsenmaier, W. 1968. Revision der Familie Chrysididae (Hymenoptera) zweiter Nachtrag. Mitt. Schweiz. Ent. Gesellschaft 41. Lausanne.

Linsenmaier, W. 1997. Die Goldwespen der Schweiz. Ver. Nat.-Mus. Luzern 9. 140 pp.

Paukkunen, J., Rosa, P., Soon, V., Johansson, N. & Ödegaard, F. 2014. Faunistic review of the cuckoo wasps of Fennoscandia, Denmark and the Baltic countries (Hymenoptera: Chrysididae). Zootaxa 3864 (1): 1-67.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Johansson 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Chrysidoidea  
 • Familj
  Chrysididae - guldsteklar 
 • Underfamilj
  Chrysidinae  
 • Tribus
  Chrysidini  
 • Släkte
  Chrysis  
 • Art
  Chrysis vanlithi, Linsenmaier, 1959
  Synonymer
  Chrysis vanlithi Linsenmeier, 1959
  Chrysis rutiliventris vanlithi Linsenmaier, 1959
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Johansson 2015.