Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Elampus constrictus

Organismgrupp Steklar, Guldsteklar Elampus constrictus
  Steklar, Guldsteklar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Elampus constrictus Observationer i Sverige för Elampus constrictus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(i,ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
En liten guldstekel med spridda förekomster på öppna och halvöppna sandmarker i mellersta och norra Sverige. Arten har tidigare på grund av taxonomiska förväxlingar sammanblandats med den allmännare släktingen Elampus panzeri vilket gjort fyndbilden något svårtydd. En nyligen genomförd genomgång av material i Svenska samlingar stärker dock bilden av en sällsynt art som tycks ha gått tillbaka, åtminstone i den södra delen av landet. Artens ekologi är inte närmare känd men troligen finns en förmodad koppling till rovsteklar av släktet Mimesa. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (20-160). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (50-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat (beroende av återkommande markstörning) och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,ii,iii,iv)).
Ekologi
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Kleptoparasit
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· Mimesa
· Mimesa
· rovsteklar
· rovsteklar
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· blomväxter
· blomväxter
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Chrysididae (guldsteklar), Släkte Elampus, Art Elampus constrictus (Förster, 1853) Synonymer Elampus spina Sahlberg, 1910, Notozus spina Hellén, 1920, Notozus constrictus Förster, 1853, Omalus constrictus (Förster, 1853)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(i,ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation En liten guldstekel med spridda förekomster på öppna och halvöppna sandmarker i mellersta och norra Sverige. Arten har tidigare på grund av taxonomiska förväxlingar sammanblandats med den allmännare släktingen Elampus panzeri vilket gjort fyndbilden något svårtydd. En nyligen genomförd genomgång av material i Svenska samlingar stärker dock bilden av en sällsynt art som tycks ha gått tillbaka, åtminstone i den södra delen av landet. Artens ekologi är inte närmare känd men troligen finns en förmodad koppling till rovsteklar av släktet Mimesa. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (20-160). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (50-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat (beroende av återkommande markstörning) och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,ii,iii,iv)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Elampus constrictus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Elampus constrictus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Chrysidoidea  
 • Familj
  Chrysididae - guldsteklar 
 • Underfamilj
  Chrysidinae  
 • Tribus
  Elampini  
 • Släkte
  Elampus  
 • Art
  Elampus constrictus(Förster, 1853)
  Synonymer
  Elampus spina Sahlberg, 1910
  Notozus spina Hellén, 1920
  Notozus constrictus Förster, 1853
  Omalus constrictus (Förster, 1853)

Ekologisk grupp: Kleptoparasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· Mimesa (Viktig)
· rovsteklar - Spheciformes (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
· blomväxter - Angiospermae (Har betydelse)


Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)

Abenius, J. 2006. Gaddsteklar på sandmarker i Jönköpings län. Länsstyrelsen i Jönköpings län, Meddelanden 2006:

Abenius, J. 2009. Inventering av Gaddsteklar i sandmiljöer i Södermanlands län 2008. Länsstyrelsen i Södermanlands län. Rapport 2009:16.

Abenius, J. & Hellqvist, S. 2008. Steklar i Dalarnas sandtallskogar. Länsstyrelsen i Dalarna, Miljövårdsenheten, Rapport 2008:19. http://www.w.lst.se/upload/13992/steklar.pdf

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Chrysidoidea  
 • Familj
  Chrysididae - guldsteklar 
 • Underfamilj
  Chrysidinae  
 • Tribus
  Elampini  
 • Släkte
  Elampus  
 • Art
  Elampus constrictus, (Förster, 1853)
  Synonymer
  Elampus spina Sahlberg, 1910
  Notozus spina Hellén, 1920
  Notozus constrictus Förster, 1853
  Omalus constrictus (Förster, 1853)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.