Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cortinarius rapaceotomentosus

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius rapaceotomentosus
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Cortinarius rapaceotomentosus är en av de mera anonyma arterna inom undersläktet Phlegmacium. Arten ger ett mycket ljust och närmast ”karaktärslöst” intryck. Hatten är som ung cremefärgad till nästan vit men blir snart ockerbrun, Den viktigaste artkaraktären, som är i det närmaste helt unik inom undersläktet, är att hattkanten är tydligt filthårig. Denna hårighet har inte sitt ursprung i velumrester utan tycks vara specialiserade hatthudshyfer. Ger man akt på denna karaktär i kombination med en nästan slät, inte radiärfibrig hatt och det ljusa helhetsintrycket finns ingen förväxlingsrisk.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cortinarius rapaceotomentosus Observationer i Sverige för Cortinarius rapaceotomentosus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är några enstaka fynd gjorda på Öland (Björkerum, Mittlandsskogen) samt Västergötland (Österplana hed). Arten är dåligt känd och i övrigt hittills endast funnen på några få lokaler i Frankrike (varav en är typlokalen) och ett fynd i Ungern.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med ek i luckig ädellövskog på kalkrik mark i varma klimatlägen. Funnen på ett fåtal lokaler på Öland och i Västergötland. Uppenbarligen mycket sällsynt art som förefaller knuten till en exklusiv miljö artrik på marksvampar. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. . Antalet reproduktiva individer skattas till 800 (80-1600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (40). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (4-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 km² och förekomstarean (AOO) till 200 km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Cortinarius rapaceotomentosus verkar extremt nogräknad i sitt val av växtplats. Den är bara funnen under ek (Quercus robur) i kalkrika, halvöppna-slutna ädellövskogar i gynnsamma, varma klimatlägen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius rapaceotomentosus Delaporte & Eyssartier Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek i luckig ädellövskog på kalkrik mark i varma klimatlägen. Funnen på ett fåtal lokaler på Öland och i Västergötland. Uppenbarligen mycket sällsynt art som förefaller knuten till en exklusiv miljö artrik på marksvampar. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. . Antalet reproduktiva individer skattas till 800 (80-1600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (40). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (4-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 km² och förekomstarean (AOO) till 200 km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Cortinarius rapaceotomentosus är en av de mera anonyma arterna inom undersläktet Phlegmacium. Arten ger ett mycket ljust och närmast ”karaktärslöst” intryck. Hatten är som ung cremefärgad till nästan vit men blir snart ockerbrun, Den viktigaste artkaraktären, som är i det närmaste helt unik inom undersläktet, är att hattkanten är tydligt filthårig. Denna hårighet har inte sitt ursprung i velumrester utan tycks vara specialiserade hatthudshyfer. Ger man akt på denna karaktär i kombination med en nästan slät, inte radiärfibrig hatt och det ljusa helhetsintrycket finns ingen förväxlingsrisk.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cortinarius rapaceotomentosus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cortinarius rapaceotomentosus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är några enstaka fynd gjorda på Öland (Björkerum, Mittlandsskogen) samt Västergötland (Österplana hed). Arten är dåligt känd och i övrigt hittills endast funnen på några få lokaler i Frankrike (varav en är typlokalen) och ett fynd i Ungern.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius rapaceotomentosusDelaporte & Eyssartier

Cortinarius rapaceotomentosus verkar extremt nogräknad i sitt val av växtplats. Den är bara funnen under ek (Quercus robur) i kalkrika, halvöppna-slutna ädellövskogar i gynnsamma, varma klimatlägen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Arten har en extremt liten population vilket gör den extra känslig. Det främsta direkta hotet mot arten är att de värdträd som den är beroende av avverkas eller dör av annan anledning. Det är även lika viktigt att förhindra att livsmiljön förändras drastiskt genom igenväxning. Solvarma halvöppna miljöer förändras då till helt slutna som troligen är mindre gynnsamma för denna liksom många andra arter. Även körskador och skogliga åtgärder som markberedning kan vara ödesdigert för artens markmycel.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Artens samtliga kända lokaler bör få ett skydd som är väl anpassat till dess behov av ädellövskogar med ekinslag i halvöppna landskapsmosaiker. Vid eventuella restaureringsinsatser på artens lokaler bör särskild hänsyn tas till fungan på lokalerna.
Denna art skulle mycket väl kunna inordnas inom Åtgärdsprogrammet för ”Svampar i kalkrika ädellövbärande fodermarker” då dess ekologi, hot och krav på restaureringar i stora drag följer de arter som ingår där (Boletus satanas, Cortinarius suaveolens och C. odoratus).

Frøslev, T.G. & Jeppesen, T.S. 2007. Intressante knoldslörhatte fra lövskov i Skandinavien. Svampe 56: 43-56.

Knutsson, T. 2009. Åtgärdsprogram för svampar i kalkrika ädellövbärande fodermarker. Naturvårdsverket Rapport 5950.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius rapaceotomentosus, Delaporte & Eyssartier
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 2011.