Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cortinarius langeorum

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius langeorum
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Cortinarius langeorum är en spindelskivling inom undersläktet Phlegmacium med slemmig hatt, torr fot och en kraftigt markerad bulb på foten. Hatten blir distinkt röd-rödbrun med KOH och är 6-12 cm bred, gul-ockragul (med åldern brungul) med tilltryckt blekt-gröngult velum. Ibland har hatten små bruna velumplättar. Lamellerna är gråvita. Foten är vit men ibland kan man se resterna av ett svavelgult-gröngult velum på bulbkanten. Köttet är vitt och lukten något lik malt. Mycelet vid fotspetsen (bulbipellis) är gröngult-svavelgult vilket är artens bästa kännetecken. Sporerna är citronformiga, grovt ornamenterade och 11-12,5 um långa.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cortinarius langeorum Observationer i Sverige för Cortinarius langeorum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är nybeskriven och i världen endast känd från tre lokaler i Skåne samt en handfull i Danmark (EN).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Bildar mykorrhiza med bok i ängsbokskog på kalk- och mineralrik jord. Fruktkropparna uppträder ofta på bar jord eller mycket tunnt förnalager. Status och trender för C. langeorum är oklar, men det är uppenbart en mycket sällsynt art som är känslig för förändringar på dess lokaler. C. langeorum ingår i komplexet kring fagerspindling (C. calochrous s.lat.) som visat sig innefatta ett komplex av flera morfologiskt närstående arter. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (80-800). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (4-30). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
C. langeorum bildar mykorrhiza med bok (Fagus) på kalk- och mineralrik jord med tunnt eller helt utan organogent material. Mest växer den i erosionszoner och slänter på mer eller mindre sandblandade jordarter.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
Levande träd
Levande träd
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius langeorum Frøslev & T. S. Jeppesen Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med bok i ängsbokskog på kalk- och mineralrik jord. Fruktkropparna uppträder ofta på bar jord eller mycket tunnt förnalager. Status och trender för C. langeorum är oklar, men det är uppenbart en mycket sällsynt art som är känslig för förändringar på dess lokaler. C. langeorum ingår i komplexet kring fagerspindling (C. calochrous s.lat.) som visat sig innefatta ett komplex av flera morfologiskt närstående arter. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (80-800). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (4-30). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Cortinarius langeorum är en spindelskivling inom undersläktet Phlegmacium med slemmig hatt, torr fot och en kraftigt markerad bulb på foten. Hatten blir distinkt röd-rödbrun med KOH och är 6-12 cm bred, gul-ockragul (med åldern brungul) med tilltryckt blekt-gröngult velum. Ibland har hatten små bruna velumplättar. Lamellerna är gråvita. Foten är vit men ibland kan man se resterna av ett svavelgult-gröngult velum på bulbkanten. Köttet är vitt och lukten något lik malt. Mycelet vid fotspetsen (bulbipellis) är gröngult-svavelgult vilket är artens bästa kännetecken. Sporerna är citronformiga, grovt ornamenterade och 11-12,5 um långa.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cortinarius langeorum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cortinarius langeorum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är nybeskriven och i världen endast känd från tre lokaler i Skåne samt en handfull i Danmark (EN).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius langeorumFrøslev & T. S. Jeppesen

C. langeorum bildar mykorrhiza med bok (Fagus) på kalk- och mineralrik jord med tunnt eller helt utan organogent material. Mest växer den i erosionszoner och slänter på mer eller mindre sandblandade jordarter.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Den mycket begränsade populationsstorleken tillsammans med de höga kraven på växtmiljöer gör arten mycket känslig för alla typer av förändringar på sina växtplatser.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Gamla bokskogar med lång kontinuitet på kalkstarka jordarter har mycket höga skyddsvärden och bör skyddas. I fallet C. langeorum har detta extra hög prioritet eftersom de svenska lokalerna utgör några av de enda kända i Europa.
Arten är relativt karakteristisk och lättbestämd men nybeskrevs först 2006 på material från Danmark. Den har sedemera hittats även i Skåne men ännu ingen annanstans i Europa.

Fröslev, T.G., Jeppesen, T.S. & Laessoe, T. 2006. Seven new calochroid and fulvoid species of Cortinarius. Mycol. Research 110: 1-13.

Jeppesen, Fröslev & Brandrud. 2012. Subgen. Phlegmacium. In Knudsen, H. & Vesterholt, J. 2012: Funga Nordica. Nordsvamp – Copenhagen.

http://www.cortinarius.org/

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius langeorum, Frøslev & T. S. Jeppesen
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 2012