Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cortinarius cruentipellis

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius cruentipellis
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Cortinarius cruentipellis Observationer i Sverige för Cortinarius cruentipellis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
Bildar mykorrhiza med hassel i mosaikartade, torra hässlen på kalkrik mark och ek-/lind-hasselskogar. Hittills känd från ett fåtal lokaler i Norden (Bohuslän, Västergötland, Öland). Arten tillhör gruppen kring fagerspindling (C. calochrous s.lat.) men är färgmässigt avvikande och relativt lätt att känna igen. Hotas potentiellt av att mosaikartade skogsbeten ersätts av mera öppna betesmarker alt, lämnas att växa igen. Ev. minskning är dock svår att bedöma eftersom det uppenbarligen en sällsynt art. Antalet reproduktiva individer skattas till 900 (140-1800). Antalet lokalområden i landet skattas till 45 (7-90). Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Levande träd
Levande träd
Mark/sediment
Mark/sediment
Ved och bark
Ved och bark
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius cruentipellis Kytöv. & al. Synonymer Cortinarius polymorphus, Cortinarius cruentipellis Kytöv., Liimat., Niskanen & Dima

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med hassel i mosaikartade, torra hässlen på kalkrik mark och ek-/lind-hasselskogar. Hittills känd från ett fåtal lokaler i Norden (Bohuslän, Västergötland, Öland). Arten tillhör gruppen kring fagerspindling (C. calochrous s.lat.) men är färgmässigt avvikande och relativt lätt att känna igen. Hotas potentiellt av att mosaikartade skogsbeten ersätts av mera öppna betesmarker alt, lämnas att växa igen. Ev. minskning är dock svår att bedöma eftersom det uppenbarligen en sällsynt art. Antalet reproduktiva individer skattas till 900 (140-1800). Antalet lokalområden i landet skattas till 45 (7-90). Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cortinarius cruentipellis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cortinarius cruentipellis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius cruentipellisKytöv. & al.
  Synonymer
  Cortinarius polymorphus
  Cortinarius cruentipellis Kytöv., Liimat., Niskanen & Dima

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Trädbärande gräsmark, Lövskog

Substrat/Föda:
Levande träd (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Ved och bark (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius cruentipellis, Kytöv. & al.
  Synonymer
  Cortinarius polymorphus
  Cortinarius cruentipellis Kytöv., Liimat., Niskanen & Dima
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.