Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cortinarius gracilior

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius gracilior
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Cortinarius gracilior Observationer i Sverige för Cortinarius gracilior
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
Bildar mykorrhiza med hassel i solvarma hässlen och mosaikartad ek-/hasselskog. Ännu enbart känd från ett fåtal lokaler på Öland. Troligen mycket sällsynt men bestämningsproblem medför ett högt mörkertal. Trots eftersök ännu inte påträffad i Skåne, Västergötland eller Bohuslän. Hotas av liten population och att dess växtmiljöer är känsliga för igenväxning respektive för hårda utglesningar i samband med restaureringar av betesmark till att passa miljöstödsersättningarna. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Levande träd
Levande träd
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius gracilior (M. M. Moser) M. M. Moser Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med hassel i solvarma hässlen och mosaikartad ek-/hasselskog. Ännu enbart känd från ett fåtal lokaler på Öland. Troligen mycket sällsynt men bestämningsproblem medför ett högt mörkertal. Trots eftersök ännu inte påträffad i Skåne, Västergötland eller Bohuslän. Hotas av liten population och att dess växtmiljöer är känsliga för igenväxning respektive för hårda utglesningar i samband med restaureringar av betesmark till att passa miljöstödsersättningarna. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cortinarius gracilior

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cortinarius gracilior

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius gracilior(M. M. Moser) M. M. Moser

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Levande träd (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius gracilior, (M. M. Moser) M. M. Moser
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.