Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cortinarius citrinoolivaceus

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius citrinoolivaceus
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Cortinarius citrinoolivaceus Observationer i Sverige för Cortinarius citrinoolivaceus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med tall på kalkmark. Uppenbarligen mycket sällsynt art med få fynd gjorda i Europa och i Sverige. Två fynd på Gotland dels i en löväng, dels i tallskog på kalkrik mark. Hotas potentiellt av mycket liten population och därmed alla förändringar på dess fåtaliga lokaler. Dock svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (40-1000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (2-50). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· tall
· tall
Levande träd
Levande träd
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius citrinoolivaceus M.M.Moser Synonymer Cortinarius citrino-olivaceus M.M.Moser, Phlegmacium citrino-olivaceum (M.M.Moser) M.M.Moser, Phlegmacium citrinoolivaceum (M.M.Moser) M.M.Moser

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med tall på kalkmark. Uppenbarligen mycket sällsynt art med få fynd gjorda i Europa och i Sverige. Två fynd på Gotland dels i en löväng, dels i tallskog på kalkrik mark. Hotas potentiellt av mycket liten population och därmed alla förändringar på dess fåtaliga lokaler. Dock svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (40-1000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (2-50). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Global rödlistning VU C2a(i) (2015)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cortinarius citrinoolivaceus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cortinarius citrinoolivaceus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius citrinoolivaceusM.M.Moser
  Synonymer
  Cortinarius citrino-olivaceus M.M.Moser
  Phlegmacium citrino-olivaceum (M.M.Moser) M.M.Moser
  Phlegmacium citrinoolivaceum (M.M.Moser) M.M.Moser

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius citrinoolivaceus, M.M.Moser
  Synonymer
  Cortinarius citrino-olivaceus M.M.Moser
  Phlegmacium citrino-olivaceum (M.M.Moser) M.M.Moser
  Phlegmacium citrinoolivaceum (M.M.Moser) M.M.Moser
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.