Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mospindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius areni-silvae
Mospindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för mospindling Observationer i Sverige för mospindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Bildar mykorrhiza med tall, huvudsakligen på sandig mark bland renlav på magra äldre tallhedar. Har en nordlig utbredning i landet. Bildar stora fruktkroppar men det finns ytterst få fynduppgifter och har därför ett relativt högt mörkertal. Har först i sen tid urskiljts från C. balteatoalbus. Det finns uppgifter om att den ovanligt kan förekomma i planteringar på sandig mark. Troligen är det dock en art som i första hand är knuten till kontinuitetsskogar som inte kalavverkats och som därför har minskat och fortsätter minska p.g.a. slutavverkningar av äldre tallskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (60-6000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (5-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· tall
· tall
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius areni-silvae (Brandrud) Brandrud - mospindling Synonymer Cortinarius areni-silvæ (Brandr.) Brandr., Cortinarius balteatoalbus var. areni-silvæ Brandrud, Cortinarius balteatoalbus var. areni-silvis Brandrud, Cortinarius balteatoalbus var. areni-silvae Brandrud

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med tall, huvudsakligen på sandig mark bland renlav på magra äldre tallhedar. Har en nordlig utbredning i landet. Bildar stora fruktkroppar men det finns ytterst få fynduppgifter och har därför ett relativt högt mörkertal. Har först i sen tid urskiljts från C. balteatoalbus. Det finns uppgifter om att den ovanligt kan förekomma i planteringar på sandig mark. Troligen är det dock en art som i första hand är knuten till kontinuitetsskogar som inte kalavverkats och som därför har minskat och fortsätter minska p.g.a. slutavverkningar av äldre tallskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (60-6000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (5-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mospindling

Länsvis förekomst och status för mospindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mospindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius areni-silvae(Brandrud) Brandrud - mospindling
  Synonymer
  Cortinarius areni-silvæ (Brandr.) Brandr.
  Cortinarius balteatoalbus var. areni-silvæ Brandrud
  Cortinarius balteatoalbus var. areni-silvis Brandrud
  Cortinarius balteatoalbus var. areni-silvae Brandrud

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius areni-silvae, (Brandrud) Brandrud - mospindling
  Synonymer
  Cortinarius areni-silvæ (Brandr.) Brandr.
  Cortinarius balteatoalbus var. areni-silvæ Brandrud
  Cortinarius balteatoalbus var. areni-silvis Brandrud
  Cortinarius balteatoalbus var. areni-silvae Brandrud
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.