Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Thracia gracilis

Organismgrupp Blötdjur, Marina musslor Thracia gracilis
  Blötdjur, Marina musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd upp till 32 mm. Höger skalhalva mer konvex än vänster, skal avlångt med rundad framände och avhuggen bakände, bucklan bakom mittlinjen. List från bucklan och till bakre hörnets nedre kant. Mantelbukt rundat trekantig. Skulptur fina koncentriska linjer, med tydlig och förhållandevis grov granulering i området bakom listen. Periostracum gulbrunt, skal vitt. En långsmalt oval och vitaktig mussla med mycket tunna och rektangulära skal.

Skalet saknar tandlika låsstrukturer. Låsbandet (ligamentet) i skalgängan är både externt och internt. På utsidan är det kort och placerat bakom skalbucklan, och på skalets insida formar det en triangulär struktur, en låsbandsplatta. Mantelbukten är förhållandevis djup och dess rundade bakkant når nästan fram till i höjd med skalbucklan. Sifonerna ("andningsrören") är långa och sammanväxta.

Arter i släktet Thracia är tämligen svåra att skilja åt.
Utbredning
Länsvis förekomst för Thracia gracilis Observationer i Sverige för Thracia gracilis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Förekommande i Kattegatt och Skagerrak. Den totala utbredningen är längs med Västeuropas kust från norra Spanien och de brittiska öarna och vidare upp till Nordnorge. Arten är mera ovanlig hos oss än de övriga av släktets arter och tycks ha minskat under senare decennier. L.A. Jägerskiöld påträffade arten vid sex stationer vid hans marina undersökningar under 1930-talet, alla i Kattegatt. Inga fynd gjordes under Svenska Artprojektets marina inventering 2006-2009.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
En tunnskalig mussla, som förekommer framförallt på bottnar med fastare silt. Denna bottentyp undersöks dock sällan. I vårt närområde återfinns den i Skagerrak och Kattegatt på 15-30 m djup. Har sannolikt minskat kustnära pga eutrofiering, möjligt att läget är bättre i ytterskärgården där eutrofieringen inte varit lika omfattande. Arten har dock ofta förväxlats med närstående arter vilket gör det svårt att värdera äldre uppgifter om utbredning och förekomst. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten lever på sandbottnar på 15-100 meters djup och är sällsynt. Artens ekologi är dåligt känd. Den är simultan hermafrodit, dvs. tvåkönad, med yttre befruktning och planktoniska larver.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Anomalodesmata, Familj Thraciidae, Släkte Thracia, Art Thracia gracilis (Jeffreys, 1865) Synonymer Thracia rectangularis Soot-Ryen, 1941

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation En tunnskalig mussla, som förekommer framförallt på bottnar med fastare silt. Denna bottentyp undersöks dock sällan. I vårt närområde återfinns den i Skagerrak och Kattegatt på 15-30 m djup. Har sannolikt minskat kustnära pga eutrofiering, möjligt att läget är bättre i ytterskärgården där eutrofieringen inte varit lika omfattande. Arten har dock ofta förväxlats med närstående arter vilket gör det svårt att värdera äldre uppgifter om utbredning och förekomst. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Längd upp till 32 mm. Höger skalhalva mer konvex än vänster, skal avlångt med rundad framände och avhuggen bakände, bucklan bakom mittlinjen. List från bucklan och till bakre hörnets nedre kant. Mantelbukt rundat trekantig. Skulptur fina koncentriska linjer, med tydlig och förhållandevis grov granulering i området bakom listen. Periostracum gulbrunt, skal vitt. En långsmalt oval och vitaktig mussla med mycket tunna och rektangulära skal.

Skalet saknar tandlika låsstrukturer. Låsbandet (ligamentet) i skalgängan är både externt och internt. På utsidan är det kort och placerat bakom skalbucklan, och på skalets insida formar det en triangulär struktur, en låsbandsplatta. Mantelbukten är förhållandevis djup och dess rundade bakkant når nästan fram till i höjd med skalbucklan. Sifonerna ("andningsrören") är långa och sammanväxta.

Arter i släktet Thracia är tämligen svåra att skilja åt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Thracia gracilis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Thracia gracilis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Förekommande i Kattegatt och Skagerrak. Den totala utbredningen är längs med Västeuropas kust från norra Spanien och de brittiska öarna och vidare upp till Nordnorge. Arten är mera ovanlig hos oss än de övriga av släktets arter och tycks ha minskat under senare decennier. L.A. Jägerskiöld påträffade arten vid sex stationer vid hans marina undersökningar under 1930-talet, alla i Kattegatt. Inga fynd gjordes under Svenska Artprojektets marina inventering 2006-2009.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Anomalodesmata  
 • Familj
  Thraciidae  
 • Släkte
  Thracia  
 • Art
  Thracia gracilis(Jeffreys, 1865)
  Synonymer
  Thracia rectangularis Soot-Ryen, 1941

Arten lever på sandbottnar på 15-100 meters djup och är sällsynt. Artens ekologi är dåligt känd. Den är simultan hermafrodit, dvs. tvåkönad, med yttre befruktning och planktoniska larver.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Ökad sedimentation av sandiga bottnar kan utgöra ett hot, då arten lever i förhållandevis ren sand. Kunskapen om artens utbredning och status i svenska vatten är synnerligen begränsad.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
Det är viktigt att miljömålsarbetet med att minska tillförseln av näringsämnen och miljögifter till havet fortsätter och intensifieras. Det är dock svårt att föreslå mer specifika åtgärder eftersom kunskapen om artens utbredning och status i dagsläget är synnerligen bristfällig.
Etymologi,. Gr. myt. Thracia : en havsnymf, gracilis Lat. tunn, skir.

Hansson, H. G. 2011. Marina sydskandinaviska ”evertebrater”. (Webb-upplaga.

www.tmbl.gu.se/staff/HansGHanssonP.html)

Jägerskiöld, L.A. 1971. A survey of the marine benthonic macro-fauna along the Swedish west coast 1921-1938. Hubendick, B., Hyle, G. & Svärd, S. (Eds.). Acta regiae societatis scientiarum et litterarum gothoborgensis, Zoologica 6.

Karlsson, A., Berggren, M., Lundin, K. & Sundin, R. 2014. Svenska artprojektets marina inventering - slutrapport. ArtDatabanken rapporterar 16. Artdatabanken, SLU. Uppsala

Illustration

http://naturalhistory.museumwales.ac.uk/britishbivalves/Browserecord.php?-recid=376

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Anomalodesmata  
 • Familj
  Thraciidae  
 • Släkte
  Thracia  
 • Art
  Thracia gracilis, (Jeffreys, 1865)
  Synonymer
  Thracia rectangularis Soot-Ryen, 1941
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.