Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Oebalia unistriata

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Oebalia unistriata
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Detta är en relativt liten, 3,5-5,5 mm lång fluga. Kroppen är svart men till största delen täckt av gulgrå pudring. Antenner och palper är också svarta. Släktets övriga arter har alla tre fläckar på bakkroppens mittensegment medan Oebalia striata endast har mittenfläcken utvecklad och därtill långsträckt utdragen, varför den ser ut att ha en mittstrimma på bakkroppen och därav namnet.
Arten kan bestämmas med Povolny & Verves (1997), men arten finns däremot inte med i Pape (1987), dock släktet.
Utbredning
Länsvis förekomst för Oebalia unistriata Observationer i Sverige för Oebalia unistriata
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Norden endast känd i två exemplar från Tofta skjutfält på Gotland (insamlad under 2000-talet av Christer Bergström). I övrigt är arten sparsamt påträffad och med en påtagligt östlig utbredning (Polen, Ungern, Ukraina och södra Sibirien).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
Arten är endast känd i två exemplar från Tofta skjutfält på Gotland. Arten är boparasit i stekelbon och lägger troligen ägg hos rovsteklar som bor i ohåliga växtstjälkar och liknande. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (4-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Tofta skjutfält är till stor del halvöppna, mycket varma buskmarker med inslag av alvar och sandmark. Biologin är i detalj okänd hos arten, men man kan anta att den liksom övriga arter i släktet lever som boparasit hos sådana rovsteklar (fam. Sphecidae), som anlägger sina bon i ihåliga växtstjälkar eller märgen på hallon- och björnbärsstänglar (Tolstova 1962), troligen av släktena Rhopalum eller Crossocerus.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Kleptoparasit
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· rovsteklar
· rovsteklar
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· rubusar
· rubusar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Sarcophagidae (köttflugor), Släkte Oebalia, Art Oebalia unistriata Rohdendorf, 1963 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten är endast känd i två exemplar från Tofta skjutfält på Gotland. Arten är boparasit i stekelbon och lägger troligen ägg hos rovsteklar som bor i ohåliga växtstjälkar och liknande. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (4-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Detta är en relativt liten, 3,5-5,5 mm lång fluga. Kroppen är svart men till största delen täckt av gulgrå pudring. Antenner och palper är också svarta. Släktets övriga arter har alla tre fläckar på bakkroppens mittensegment medan Oebalia striata endast har mittenfläcken utvecklad och därtill långsträckt utdragen, varför den ser ut att ha en mittstrimma på bakkroppen och därav namnet.
Arten kan bestämmas med Povolny & Verves (1997), men arten finns däremot inte med i Pape (1987), dock släktet.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Oebalia unistriata

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Oebalia unistriata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Norden endast känd i två exemplar från Tofta skjutfält på Gotland (insamlad under 2000-talet av Christer Bergström). I övrigt är arten sparsamt påträffad och med en påtagligt östlig utbredning (Polen, Ungern, Ukraina och södra Sibirien).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Oestroidea  
 • Familj
  Sarcophagidae - köttflugor 
 • Släkte
  Oebalia  
 • Art
  Oebalia unistriataRohdendorf, 1963

Tofta skjutfält är till stor del halvöppna, mycket varma buskmarker med inslag av alvar och sandmark. Biologin är i detalj okänd hos arten, men man kan anta att den liksom övriga arter i släktet lever som boparasit hos sådana rovsteklar (fam. Sphecidae), som anlägger sina bon i ihåliga växtstjälkar eller märgen på hallon- och björnbärsstänglar (Tolstova 1962), troligen av släktena Rhopalum eller Crossocerus.

Ekologisk grupp: Kleptoparasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Buskmark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· rovsteklar - Spheciformes (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· rubusar - Rubus (Viktig)
Arten har sannolikt gynnats av den militära övningsverksamheten vid Tofta. I och med nedskärning och avveckling av denna riskerar fältet att beskogas eller exploateras för bebyggelse. Det medför med stor sannolikhet att arealen och kvalitén på värdartens habitat försämras.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
För denna art och för flugor i allmänhet är kunskapsläget jämförelsevis lågt och riktade inventeringar skulle kunna höja denna nivå avsevärt. Denna art bör särskilt eftersökas på Tofta-fältet och andra liknande platser på Gotland. Det vore önskvärt att även sätta ut avbrutna stänglar av hallon eller björnbär för att locka rovsteklar att anlägga bon i märgen. Det skulle ge möjlighet att klarlägga flugans värdartspreferens genom kontrollerad kläckning.

Povolny, D. & Verves, Y. 1997. The Flesh-Flies of Central Europe. Spixiana: Supplement 24. München.

Pape, T. 1987. The Sarcophagidae (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 19. Scandinavian Science Press Ltd.

Tolstova, Y.S. 1962. On the insect fauna inhabiting the stems of raspberry (Rubus idaeus L.) in the suburban zone of Leningrad. Ént. Obozr. 41: 285-293. (På ryska).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg & Roger Engelmark 2011

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Oestroidea  
 • Familj
  Sarcophagidae - köttflugor 
 • Släkte
  Oebalia  
 • Art
  Oebalia unistriata, Rohdendorf, 1963
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg & Roger Engelmark 2011