Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Peltigera latiloba

Organismgrupp Lavar Peltigera latiloba
  Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Peltigera latiloba är en stor bladlav som kan bli upp till 30 cm i diameter. Loberna är 3-4 cm breda med uppstående, vågiga kanter. Ovansidan är grågrön, i väta rent grön och är svagt rynkig med ett glest tomentum (matta av hår) i både de yttre och i de centrala delarna. Undersidan är mörkbrun till svart i de centrala delarna (blek mot kanten) och har ett oregelbundet mönster av ljusare gropar. Fotobionten är en grönalg men cyanobakterier finns i särskilda bildningar, s.k. cephalodier. Dessa blir upp till 1 mm stora och sitter som veckade vårtor på ovansidan av bålen. Apothecier är ovanliga, sadelformade och upp till 1 cm stora. Arten påminner främst om ådrig torsklav P. leucophlebia men denna art saknar behåring i de centrala delarna av bålen (Holtan-Hartwig 1993, Vitikainen 2007). Ådrig torsklav har också ett tydligare nätverk av ådror på undersidan. Andra liknande arter är torsklav P. aphthosa och P. britannica men dessa två arter saknar ljusa gropar på undersidan.
Utbredning
Länsvis förekomst för Peltigera latiloba Observationer i Sverige för Peltigera latiloba
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Peltigera latiloba är en nordlig art, i Sverige är den påträffad på fyra lokaler, tre i Torne lappmark (en nära Abisko och två i närheten av Karesuando) och en lokal i Norrbotten (närmare lokaluppgifter saknas). Endast ett av dessa fynd är gjord i modern tid (Karesuando 2013). Arten finns inte i Danmark men i Norge är den sällsynt påträffad dels allra längst i norr, dels i södra Norges fjälltrakter. I Finland är arten känd från de sju nordligaste floraprovinserna. Arten är rödlistad i Norge (Sårbar VU, Timdal 2015) men inte i Finland. Utanför Norden är arten endast känd från ett fåtal fynd i Sibirien och Alaska. Peltigera latiloba är relativt nybeskriven (Holtan-Hartwig 2005) och det kan därför finnas ett relativt högt mörkertal då arten inte eftersökts i någon större utsträckning.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Arten växer sällsynt på marken i fjällbjörkskog. Artens biologi och utbredning är inte helt klarlagd men den verkar vara mycket sällsynt i hela Europa. Endast funnen på en lokal i Torne Lappmark där den hittades 2013. Rödlistad även i Norge. Antalet reproduktiva individer skattas till mellan 2 och 10000. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 1 och 5000. Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten förefaller växa i fuktiga miljöer. I Norge anges arten växa på mossa på marken i högt liggande naturskogpräglade barrskogar eller fjällbjörkskogar. Artens biologi är dock inte helt klarlagd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Triviallövskog
Triviallövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· mossor
· mossor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Peltigerales, Familj Peltigeraceae, Släkte Peltigera (filtlavar), Art Peltigera latiloba Holt.-Hartw. Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Arten växer sällsynt på marken i fjällbjörkskog. Artens biologi och utbredning är inte helt klarlagd men den verkar vara mycket sällsynt i hela Europa. Endast funnen på en lokal i Torne Lappmark där den hittades 2013. Rödlistad även i Norge. Antalet reproduktiva individer skattas till mellan 2 och 10000. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 1 och 5000. Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Peltigera latiloba är en stor bladlav som kan bli upp till 30 cm i diameter. Loberna är 3-4 cm breda med uppstående, vågiga kanter. Ovansidan är grågrön, i väta rent grön och är svagt rynkig med ett glest tomentum (matta av hår) i både de yttre och i de centrala delarna. Undersidan är mörkbrun till svart i de centrala delarna (blek mot kanten) och har ett oregelbundet mönster av ljusare gropar. Fotobionten är en grönalg men cyanobakterier finns i särskilda bildningar, s.k. cephalodier. Dessa blir upp till 1 mm stora och sitter som veckade vårtor på ovansidan av bålen. Apothecier är ovanliga, sadelformade och upp till 1 cm stora. Arten påminner främst om ådrig torsklav P. leucophlebia men denna art saknar behåring i de centrala delarna av bålen (Holtan-Hartwig 1993, Vitikainen 2007). Ådrig torsklav har också ett tydligare nätverk av ådror på undersidan. Andra liknande arter är torsklav P. aphthosa och P. britannica men dessa två arter saknar ljusa gropar på undersidan.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Peltigera latiloba

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Peltigera latiloba

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Peltigera latiloba är en nordlig art, i Sverige är den påträffad på fyra lokaler, tre i Torne lappmark (en nära Abisko och två i närheten av Karesuando) och en lokal i Norrbotten (närmare lokaluppgifter saknas). Endast ett av dessa fynd är gjord i modern tid (Karesuando 2013). Arten finns inte i Danmark men i Norge är den sällsynt påträffad dels allra längst i norr, dels i södra Norges fjälltrakter. I Finland är arten känd från de sju nordligaste floraprovinserna. Arten är rödlistad i Norge (Sårbar VU, Timdal 2015) men inte i Finland. Utanför Norden är arten endast känd från ett fåtal fynd i Sibirien och Alaska. Peltigera latiloba är relativt nybeskriven (Holtan-Hartwig 2005) och det kan därför finnas ett relativt högt mörkertal då arten inte eftersökts i någon större utsträckning.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Peltigerales  
 • Underordning
  Peltigerineae  
 • Familj
  Peltigeraceae  
 • Släkte
  Peltigera - filtlavar 
 • Art
  Peltigera latilobaHolt.-Hartw.

Arten förefaller växa i fuktiga miljöer. I Norge anges arten växa på mossa på marken i högt liggande naturskogpräglade barrskogar eller fjällbjörkskogar. Artens biologi är dock inte helt klarlagd.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper där arten kan förekomma: Fjällbiotoper, Triviallövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· mossor - Bryophyta s.lat. (Viktig)
Skogsbruk eller andra händelser som medför att skogen försvinner är de allvarligaste hoten. Populationen är liten vilket innebär en risk för att arten ska försvinna p.g.a. slumpfaktorer. Få eller inga av artens kända lokaler är skyddade.
Skogsbruksåtgärder på eller i närheten av växtplatserna bör undvikas. Arten bör ytterligare eftersökas och dess biologi och utbredning klarläggas.
Arten saknar svenskt namn. Utländska namn - NO: bred grønnever.

Artportalen. 2016. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. [http://www.artportalen.se]. [uttag 2016-11-13]

Holtan-Hartwig, J. 1993. The lichen genus Peltigera exclusive of the P. canina group, in Norway. Sommerfeltia 15: 1-77. [arten behandlas under Peltigera sp. 1]

Holtan-Hartwig, J. 2005. Peltigera latiloba, a new lichen species from Norway and USA (Alaska). Graphis Scripta 17: 34.

Timdal, E. 2015. Lav ('Lichenes'). Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken [[http://www.artsdatabanken.no/Rodliste/Artsgruppene/Lav]]. [uttag 2016-11-13]

Vitikainen, O. 2007. Peltigeraceae. Nordic Lichen Flora 3: 113-131. Uddevalla.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Martin Westberg

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Peltigerales  
 • Underordning
  Peltigerineae  
 • Familj
  Peltigeraceae  
 • Släkte
  Peltigera - filtlavar 
 • Art
  Peltigera latiloba, Holt.-Hartw.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Martin Westberg