Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Melanella polita

Organismgrupp Blötdjur, Marina snäckor Melanella polita
  Blötdjur, Marina snäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En avlångt tornformad snäcka som blir upp till nio mm lång och tre mm bred. Skalet har omkring tio nästan helt flata vindlingar. Hos fullvuxna djur är skalspiran vanligen svagt böjd i sin längdaxel, åt samma sida som skalöppningen. Skalet är genomskinligt, men svagt vitaktigt och med en glänsande yta. Skalöppningens höjd är ca 25% av den totala skalhöjden. Höjden på skalets nedersta vindling, kroppsvindlingen, är ca 45% av den totala skalhöjden. Snäckans mjukdelar är rosafärgade, vilket syns genom skalet. Den har två tentakler och ett par ögon, med ett öga placerat bakom basen av var tentakel. Foten är relativt liten. Snäckan lever parasitiskt och har modifierade mundelar. Den saknar rasptunga (radula), men har istället en utkrängbar snabel (proboscis), för att suga kroppsvätska från dess värd, som troligen är en sjögurka. Snabeln är i spetsen rikligt försedd med körtelceller som löser upp bindväven i huden på värddjuren, så att snabeln kan tränga igenom.

Det råder stor förväxlingsrisk mellan de svårbestämda arterna inom släktet Melanella, och dessutom viss taxonomisk osäkerhet. Det finns totalt fem kända arter i svenska vatten och eventuellt ytterligare två, hittills obeskrivna arter. Av dessa är det bara M. polita och den djuplevande (under 40 m) M. monterosatoi som har rosafärgade mjukdelar, de andra har vita.
Utbredning
Länsvis förekomst för Melanella polita Observationer i Sverige för Melanella polita
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är spridd i hela Atlanten. På den västra sidan finns den från Brasilien till Chesapeake Bay i USA. På den östra sidan finns den från Medelhavet och upp till Trondheim vid Norges västkust. I svenska vatten är arten känd från enstaka äldre fynd i Öresund, Kattegatt och längs Bohusläns kust. Inga fynd av arten gjordes under Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009, trots att mycket insamlingsarbete gjordes inom artens kända utbredningsområde och på lämpliga bottnar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
En långsträckt snäcka vars skal oftast inte blir längre än 7 mm. Arten lever på sandiga bottnar, vanligen mellan ca 10 och 40 meters djup. Man vet att arten har pelagiska larver, men i övrigt är dess ekologi okänd. Det är således oklart vilket eller vilka värddjuren är, men släktets övriga arter parasiterar på sjögurkor. Närmast finns arten längs Norges kust upp till Trondheim. I svenska vatten är arten känd från enstaka fynd i Öresund, Kattegatt och längs Bohusläns kust. Inga fynd av arten gjordes under Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009, trots att mycket arbete gjordes inom artens kända utbredningsområde och på lämpliga bottnar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten påträffas vid sandiga bottnar, vanligen mellan 10 och 40 meters djup, i undantagsfall djupare ned till 150 meter. Den är skildkönad och har pelagiska larver, men i övrigt är dess ekologi i stort sett okänd. Släktets övriga arter parasiterar på olika arter av sjögurkor inom ordningen Dendrochirotida. Därför är det troligt att även M. polita är parasitisk på sjögurkor, men det är oklart på vilken eller vilka sjögurkor. Det borde vara åtminstone någon av de fem arter sjögurkor som påträffas i Öresund, då M. polita är den enda av våra Melanella-arter som påträffats där. Lädersjögurka Thyonidium drummondi och Glassjögurka T.hyalinum är troliga värdarter då de lever på sandiga bottnar i området.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasit
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Levande djur
Levande djur
· sjögurkor
· sjögurkor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Gastropoda (snäckor), Ordning Littorinimorpha, Familj Eulimidae, Släkte Melanella, Art Melanella polita (Linneaus, 1758) Synonymer Eulima intermedia var. rubrotincta Jeffreys, 1867, Melanella rubrotincta (Jeffreys, 1867), Melanella sinuosa (Scacchi, 1836)

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation En långsträckt snäcka vars skal oftast inte blir längre än 7 mm. Arten lever på sandiga bottnar, vanligen mellan ca 10 och 40 meters djup. Man vet att arten har pelagiska larver, men i övrigt är dess ekologi okänd. Det är således oklart vilket eller vilka värddjuren är, men släktets övriga arter parasiterar på sjögurkor. Närmast finns arten längs Norges kust upp till Trondheim. I svenska vatten är arten känd från enstaka fynd i Öresund, Kattegatt och längs Bohusläns kust. Inga fynd av arten gjordes under Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009, trots att mycket arbete gjordes inom artens kända utbredningsområde och på lämpliga bottnar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En avlångt tornformad snäcka som blir upp till nio mm lång och tre mm bred. Skalet har omkring tio nästan helt flata vindlingar. Hos fullvuxna djur är skalspiran vanligen svagt böjd i sin längdaxel, åt samma sida som skalöppningen. Skalet är genomskinligt, men svagt vitaktigt och med en glänsande yta. Skalöppningens höjd är ca 25% av den totala skalhöjden. Höjden på skalets nedersta vindling, kroppsvindlingen, är ca 45% av den totala skalhöjden. Snäckans mjukdelar är rosafärgade, vilket syns genom skalet. Den har två tentakler och ett par ögon, med ett öga placerat bakom basen av var tentakel. Foten är relativt liten. Snäckan lever parasitiskt och har modifierade mundelar. Den saknar rasptunga (radula), men har istället en utkrängbar snabel (proboscis), för att suga kroppsvätska från dess värd, som troligen är en sjögurka. Snabeln är i spetsen rikligt försedd med körtelceller som löser upp bindväven i huden på värddjuren, så att snabeln kan tränga igenom.

Det råder stor förväxlingsrisk mellan de svårbestämda arterna inom släktet Melanella, och dessutom viss taxonomisk osäkerhet. Det finns totalt fem kända arter i svenska vatten och eventuellt ytterligare två, hittills obeskrivna arter. Av dessa är det bara M. polita och den djuplevande (under 40 m) M. monterosatoi som har rosafärgade mjukdelar, de andra har vita.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Melanella polita

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Melanella polita

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är spridd i hela Atlanten. På den västra sidan finns den från Brasilien till Chesapeake Bay i USA. På den östra sidan finns den från Medelhavet och upp till Trondheim vid Norges västkust. I svenska vatten är arten känd från enstaka äldre fynd i Öresund, Kattegatt och längs Bohusläns kust. Inga fynd av arten gjordes under Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009, trots att mycket insamlingsarbete gjordes inom artens kända utbredningsområde och på lämpliga bottnar.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Caenogastropoda  
 • Ordning
  Littorinimorpha  
 • Överfamilj
  Vanikoroidea  
 • Familj
  Eulimidae  
 • Släkte
  Melanella  
 • Art
  Melanella polita(Linneaus, 1758)
  Synonymer
  Eulima intermedia var. rubrotincta Jeffreys, 1867
  Melanella rubrotincta (Jeffreys, 1867)
  Melanella sinuosa (Scacchi, 1836)

Arten påträffas vid sandiga bottnar, vanligen mellan 10 och 40 meters djup, i undantagsfall djupare ned till 150 meter. Den är skildkönad och har pelagiska larver, men i övrigt är dess ekologi i stort sett okänd. Släktets övriga arter parasiterar på olika arter av sjögurkor inom ordningen Dendrochirotida. Därför är det troligt att även M. polita är parasitisk på sjögurkor, men det är oklart på vilken eller vilka sjögurkor. Det borde vara åtminstone någon av de fem arter sjögurkor som påträffas i Öresund, då M. polita är den enda av våra Melanella-arter som påträffats där. Lädersjögurka Thyonidium drummondi och Glassjögurka T.hyalinum är troliga värdarter då de lever på sandiga bottnar i området.

Ekologisk grupp: Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· sjögurkor - Holothuroidea (Har betydelse)
Eftersom arten hos oss är funnen på bottnar med relativt ren sand, så är det tänkbart att den omfattande sedimentationen till följd av övergödning och trålning har negativ påverkar på såväl snäckan som sjögurkorna som den parasiterar.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
Det är svårt att föreslå specifika åtgärder eftersom kunskapen om artens utbredning och status är bristfällig.
Etymologi; Melanella, Lat. diminutiv ”Lilla Melania”. Melania är ett numera ogiltigt släktnamn upprättat av Jean-Baptiste Lamarck, 1799, vars ingående arter sedan dess har förts till ett stort antal andra släkten. Polita, Lat” jämn, polerad”, syftande på det släta skalet.

Graham, A. 1988. Molluscs: Prosobranch and Pyramidellid Gastropods. Synopses of the British fauna 2:662

Hansson, H. G. 2011. Marina sydskandinaviska ”evertebrater”. Webb-upplaga. http://loven.gu.se/digitalAssets/1480/1480031_hansson-2011.pdf

Karlsson, A., Berggren, M., Lundin, K. & Sundin, R. 2014. Svenska artprojektets marina inventering - slutrapport. ArtDatabanken rapporterar 16. Artdatabanken, SLU. Uppsala

Warén A. (1988). The identity of Turbo politus Linneaus, 1758 (Prosobranchia, Eulimidae). Bollettino Malacologico 24 (1-4): 17-24

World register of marine species. 2015. www.marinespecies.org.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2006.Reviderad Kennet Lundin 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Caenogastropoda  
 • Ordning
  Littorinimorpha  
 • Överfamilj
  Vanikoroidea  
 • Familj
  Eulimidae  
 • Släkte
  Melanella  
 • Art
  Melanella polita, (Linneaus, 1758)
  Synonymer
  Eulima intermedia var. rubrotincta Jeffreys, 1867
  Melanella rubrotincta (Jeffreys, 1867)
  Melanella sinuosa (Scacchi, 1836)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2006.Reviderad Kennet Lundin 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.