Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Ditomyia fasciata

Organismgrupp Tvåvingar, Myggor Ditomyia fasciata
  Tvåvingar, Myggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Bandvingad hårvingsmygga är en mellanstor (vinglängd 4-7 mm), långsträckt hårvingsmygga med långa ben. Vingarna har tre breda, bruna tvärband och kroppen är randig gulbrun med tre tydliga bruna band på ryggskölden och gula ränder ytters på alla bakkroppens segment. Hårvingsmyggor skiljer sig från andra svampmyggliknande familjer genom att vingarna är tät behårade med relativt kraftiga hår. Dessutom har de ett karaktäristiskt ribbmönster där den alltid gafflade R ribbans kortaste gren (R2+3) är mer än hälften så lång som den längsta grenen (R4+5). Bandvingad hårvingsmygga och släktet Ditomyia skiljer sig från det andra svenska släktet inom familjen då de har mörkbandade vingar, runda (ej njurformade) ögon, och runda antennsegment. Det finns två arter av Ditomyia i Europa, båda med nemoral utbredning.
Utbredning
Länsvis förekomst för Ditomyia fasciata Observationer i Sverige för Ditomyia fasciata
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
I Sverige är arten endast känd från ett fynd från Skåne från första halvan av 1800-talet. Zetterstedt (1851:4071) skriver: "Hab. in Scandinavia meridionali, rarius; in Scania ?inventa" och uppgiften stämmer överens med en hona utan vidare lokaluppgifter i hans Diptera Scandinavica samling vid Zoologiska museet i Lund. Därefter har inga svenska fynd gjorts men ett tiotal exemplar är kända från Danmark (Staeger 1840, Pertersen & Meyer 2001). Riktat eftersök av arten har nog inte förekommit och arten skulle därför möjligen kunna finnas kvar på någon lokal i Sydsverige, då främst i Skåne, men bedöms tills vidare som utgången då dess iögonfallande utseende med bandade vingar gör det sannolikt att den skulle vara bättre representerad i svenska samlingar om den fortfarande fanns kvar i Sverige. Arten är rapporterad från stora delar av kontinenten, men har uppenbarligen nordgräns i södra Skandinavien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
Arten är endast belagd med ett fynd före 1850 i Skåne. Habitatet är äldre ädellövskog huvudsakligen bok som har ökat i areal och varit föremål för många insektinventeringar under sen tid. Detta är en art med avvikande utseende (bl.a. mönstrade vingar), som borde ha påträffats om den fortfarande hade funnits kvar i landet. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Arten är knuten till äldre ädellövskog, huvudsakligen bok (Fagus). Dess larver lever i olika främst hårda, vedlevande svampar (Falk & Chandler 2005).
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· Polyporales
· Polyporales
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Ditomyiidae (hårvingsmyggor), Släkte Ditomyia, Art Ditomyia fasciata (Meigen, 1818) Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Arten är endast belagd med ett fynd före 1850 i Skåne. Habitatet är äldre ädellövskog huvudsakligen bok som har ökat i areal och varit föremål för många insektinventeringar under sen tid. Detta är en art med avvikande utseende (bl.a. mönstrade vingar), som borde ha påträffats om den fortfarande hade funnits kvar i landet. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Bandvingad hårvingsmygga är en mellanstor (vinglängd 4-7 mm), långsträckt hårvingsmygga med långa ben. Vingarna har tre breda, bruna tvärband och kroppen är randig gulbrun med tre tydliga bruna band på ryggskölden och gula ränder ytters på alla bakkroppens segment. Hårvingsmyggor skiljer sig från andra svampmyggliknande familjer genom att vingarna är tät behårade med relativt kraftiga hår. Dessutom har de ett karaktäristiskt ribbmönster där den alltid gafflade R ribbans kortaste gren (R2+3) är mer än hälften så lång som den längsta grenen (R4+5). Bandvingad hårvingsmygga och släktet Ditomyia skiljer sig från det andra svenska släktet inom familjen då de har mörkbandade vingar, runda (ej njurformade) ögon, och runda antennsegment. Det finns två arter av Ditomyia i Europa, båda med nemoral utbredning.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för Ditomyia fasciata

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Ditomyia fasciata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten endast känd från ett fynd från Skåne från första halvan av 1800-talet. Zetterstedt (1851:4071) skriver: "Hab. in Scandinavia meridionali, rarius; in Scania ?inventa" och uppgiften stämmer överens med en hona utan vidare lokaluppgifter i hans Diptera Scandinavica samling vid Zoologiska museet i Lund. Därefter har inga svenska fynd gjorts men ett tiotal exemplar är kända från Danmark (Staeger 1840, Pertersen & Meyer 2001). Riktat eftersök av arten har nog inte förekommit och arten skulle därför möjligen kunna finnas kvar på någon lokal i Sydsverige, då främst i Skåne, men bedöms tills vidare som utgången då dess iögonfallande utseende med bandade vingar gör det sannolikt att den skulle vara bättre representerad i svenska samlingar om den fortfarande fanns kvar i Sverige. Arten är rapporterad från stora delar av kontinenten, men har uppenbarligen nordgräns i södra Skandinavien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Sciaroidea  
 • Familj
  Ditomyiidae - hårvingsmyggor 
 • Släkte
  Ditomyia  
 • Art
  Ditomyia fasciata(Meigen, 1818)

Arten är knuten till äldre ädellövskog, huvudsakligen bok (Fagus). Dess larver lever i olika främst hårda, vedlevande svampar (Falk & Chandler 2005).

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Svampar och lavar (Viktig)
· Polyporales (Viktig)
Artens troliga försvinnande från Skåne stämmer väl överens med att bokskogen tidligare var högt utnyttjad och hade sin minsta utbredning på mitten av 1800-talet. Numera ökar emellertid andelen äldre bokskog i södra Sverige.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
På potentiella lokaler med bokskog och rik förekomst av död ved i Skåne och Halland bör eftersök göras. Då andelen äldre bokskog har ökat kraftigt sedan 1990-talet så kan man hoppas att bandvingad hårvingsmygga återinvandrar till Skåne via Danmark eller kontinenten.

Falk, S. & Chandler, P. 2005. A review of the scarce and threatened flies of Great Britain. Part 2: Nematocera and Aschiza not dealt with by Falk (1991). Species Staus No. 2. Joint Nature Conservation Committee, Peterborough.

Petersen, F. & Meier, R. 2001. A preliminary list of the Diptera of Denmark. Stenstrupia, 26:119-276.

Staeger, R. 1840. Systematisk fortegnelse over de i Danmark hidtil fundne Diptera. Naturhistorisk Tidskrift, 3:228-288.

Zetterstedt, J. 1851. Diptera scandinaviae disposita et descripta. Lundae, 10:3711-4090.

Kjærandsen,J., Hedmark, K., Kurina, O., Polevoi, A., Økland, B. & Götmark, F. 2007. Annotated checklist of fungus gnats from Sweden (Diptera: Bolitophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae, Keroplatidae and Mycetophilidae). Insect Systematics & Evolution Supplement, 65:1-128.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jostein Kjaerandsen, 2009.

© ArtDatabanken, SLU 2009.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Sciaroidea  
 • Familj
  Ditomyiidae - hårvingsmyggor 
 • Släkte
  Ditomyia  
 • Art
  Ditomyia fasciata, (Meigen, 1818)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jostein Kjaerandsen, 2009.

© ArtDatabanken, SLU 2009.