Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Symmerus nobilis

Organismgrupp Tvåvingar, Myggor Symmerus nobilis
  Tvåvingar, Myggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Symmerus nobilis är en stor (vinglängd 7-8 mm), långsträckt hårvingsmygga med långa ben. Den jämt mörkbruna översidan utan ljusa tvärband på bakkroppen skiljer den från släktets andra art .Hårvingsmyggor skiljer sig från andra svampmyggliknande familjer genom att vingarna är tät behårade med relativt kraftiga hår. Dessutom har de ett karaktäristiskt ribbmönster där den alltid gafflade R ribbans kortaste gren (R2+3) är mer än hälften så lång som den längsta grenen (R4+5). Släktet Symmerus avviker från det andra svenska släktet inom familjen, Ditomyia, på de obandade vingarna, de njurformade ögon och tillplattade antennsegment. Det finns två arter av Symmerus i Sverige och Europa. Den andra arten, Symmerus annulatus, är relativt allmän i södra Sverige.
Utbredning
Länsvis förekomst för Symmerus nobilis Observationer i Sverige för Symmerus nobilis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten endast känd med fyra enstaka fynd från tre av våra nationalparker med rikt inslag äldre ädellövskog: Skäralid i Skåne (1982), Tyresta i Södermanland (2000) och Skuleskogen i Ångermanland (2003 och 2004). Riktat eftersök av arten har nog inte förekommit i Sverige och arten finns troligen på ytterligare ett antal lokaler. Arten är rapporterad från stora delar av Europa, men tycks vara genuint sällsynt på de flesta håll. I Norge är den rödlistad som starkt hotad (EN) utifrån två enstaka fynd i sydöstra Norge (Gammelmo & Rindal 2006, Gammelmo et al. 2006), men blev senare hittad på två nya lokaler på nordvästkusten i Norge (Kjærandsen & Jordal 2007b).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Påträffad i sammanlagt sex ex i material från Skåne (Skäralid), Sörmland (Tyresta) och Ångermanland (Skuleskogen) alla Nationalparker med gammal skog. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (3-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (12-600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Arten är knuten till äldre ädellövskog rik på död ved , där dess larver lever saproxylisk av svampmycel i ved under nedbrytning (Jakovlev et al. 2008).
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor
Substrat/Föda
Svampar och lavar
Svampar och lavar
Ved och bark
Ved och bark
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Ditomyiidae (hårvingsmyggor), Släkte Symmerus, Art Symmerus nobilis Lackschewitz, 1937 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Påträffad i sammanlagt sex ex i material från Skåne (Skäralid), Sörmland (Tyresta) och Ångermanland (Skuleskogen) alla Nationalparker med gammal skog. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (3-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (12-600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Symmerus nobilis är en stor (vinglängd 7-8 mm), långsträckt hårvingsmygga med långa ben. Den jämt mörkbruna översidan utan ljusa tvärband på bakkroppen skiljer den från släktets andra art .Hårvingsmyggor skiljer sig från andra svampmyggliknande familjer genom att vingarna är tät behårade med relativt kraftiga hår. Dessutom har de ett karaktäristiskt ribbmönster där den alltid gafflade R ribbans kortaste gren (R2+3) är mer än hälften så lång som den längsta grenen (R4+5). Släktet Symmerus avviker från det andra svenska släktet inom familjen, Ditomyia, på de obandade vingarna, de njurformade ögon och tillplattade antennsegment. Det finns två arter av Symmerus i Sverige och Europa. Den andra arten, Symmerus annulatus, är relativt allmän i södra Sverige.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Symmerus nobilis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Symmerus nobilis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten endast känd med fyra enstaka fynd från tre av våra nationalparker med rikt inslag äldre ädellövskog: Skäralid i Skåne (1982), Tyresta i Södermanland (2000) och Skuleskogen i Ångermanland (2003 och 2004). Riktat eftersök av arten har nog inte förekommit i Sverige och arten finns troligen på ytterligare ett antal lokaler. Arten är rapporterad från stora delar av Europa, men tycks vara genuint sällsynt på de flesta håll. I Norge är den rödlistad som starkt hotad (EN) utifrån två enstaka fynd i sydöstra Norge (Gammelmo & Rindal 2006, Gammelmo et al. 2006), men blev senare hittad på två nya lokaler på nordvästkusten i Norge (Kjærandsen & Jordal 2007b).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Sciaroidea  
 • Familj
  Ditomyiidae - hårvingsmyggor 
 • Släkte
  Symmerus  
 • Art
  Symmerus nobilisLackschewitz, 1937

Arten är knuten till äldre ädellövskog rik på död ved , där dess larver lever saproxylisk av svampmycel i ved under nedbrytning (Jakovlev et al. 2008).

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Svampar och lavar (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
Arten habitat är minskande då bestånd av äldre ädellövskog med rik förekomst av död ved bara finns kvar i små, spridda och fragmenterade populationer.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
På potentiella lokaler bör riktad eftersök ske för att få en bättre bild av artens status och hotbild.

Gammelmo, Ø., Nielsen, T., Falck, M., Greve, L. & Søli, G. 2006. Tovinger Diptera. In: Kålås Ja, Viken Å, Bakken T (eds.) Norsk Rødliste 2006. Artsdatabanken, Norway.

Gammelmo, Ø. & Rindal, E. 2006. On the family Ditomyiidae (Diptera, Sciaroidea) in Norway. Norwegian Journal of Entomology 53: 47-49.

Jakovlev. J., Kjærandsen, J. & Viklund, B. 2008. Fungus gnats (Diptera: Bolitophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae, Keroplatidae & Mycetophilidae) from Tyresta National Park and Nature Reserve in Sweden. Sahlbergia 14: 29-52.

Kjærandsen, J., Hedmark, K., Kurina, O., Polevoi, A., Økland, B. & Götmark, F. 2007a. Annotated checklist of fungus gnats from Sweden (Diptera: Bolitophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae, Keroplatidae and Mycetophilidae). Insect Systematics & Evolution Supplement 65:1-128.

Kjærandsen, J. & Jordal, J. 2007b. Fungus gnats (Diptera: Bolitophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae, Keroplatidae and Mycetophilidae) from Møre og Romsdal. Norwegian Journal of Entomology 54:147-171.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jostein Kjaerandsen, 2009.

© ArtDatabanken, SLU 2009.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Sciaroidea  
 • Familj
  Ditomyiidae - hårvingsmyggor 
 • Släkte
  Symmerus  
 • Art
  Symmerus nobilis, Lackschewitz, 1937
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jostein Kjaerandsen, 2009.

© ArtDatabanken, SLU 2009.