Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Achalcus bimaculatus

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Achalcus bimaculatus
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Achalcus bimaculatus är en liten (vinglängd ca 1,9 mm) rödgul styltfluga med en mörkbrun fläck nedanför skutellen. Benen är gulvita. Arten kan bestämmas med Pollet (1996).
Utbredning
Länsvis förekomst för Achalcus bimaculatus Observationer i Sverige för Achalcus bimaculatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige endast känd från Öland. De första fynden gjordes 18/7 1968, då 2 ex infångades i Långlöt, Ismanstorp i fuktig ängsvegetation. Därefter finns inga fynd förrän arten påträffades i det svenska Malaisefälleprojektet under åren 2003-2008. Totalt påträffades sex exemplar i tre av fällorna i Ottenby och runt Ölands Skogsby. I övriga världen är arten endast känd från Belgien, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Arten är endast känd från Mittlandsskogen på Öland och påträffad i fuktig ängsvegetation. Nästa alla tidigare skogsängar i området har växt igen under senare år vilket sannolikt minskat artens habitat. Senaste fyndet gjordes i södra delen av Mittlandsskogen 2006, genom Malaisefälleprojektet. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (1-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 260 (4-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (4-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)).
Ekologi
Arten beskrevs av Pollet (1996) baserat på material funnet i en starrdominerad våtmark i kanten av ett vassbälte intill en mesotrofisk (måttligt näringsrik) damm. Även fynden i Storbritannien och Tyskland har gjorts i eller i närheten av våtmarker (Pollet, 1990). Flygtiden anges till slutet på juni till oktober med en topp i juli till september. De svenska fynden är från fuktiga gräsmarker i, eller i närheten, av lövskog gjorda under perioden 25/6-24/7.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Småvatten
Småvatten
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Dolichopodidae (styltflugor), Släkte Achalcus, Art Achalcus bimaculatus Pollet, 1996 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten är endast känd från Mittlandsskogen på Öland och påträffad i fuktig ängsvegetation. Nästa alla tidigare skogsängar i området har växt igen under senare år vilket sannolikt minskat artens habitat. Senaste fyndet gjordes i södra delen av Mittlandsskogen 2006, genom Malaisefälleprojektet. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (1-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 260 (4-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (4-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)).
Achalcus bimaculatus är en liten (vinglängd ca 1,9 mm) rödgul styltfluga med en mörkbrun fläck nedanför skutellen. Benen är gulvita. Arten kan bestämmas med Pollet (1996).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Achalcus bimaculatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Achalcus bimaculatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.



Arten är i Sverige endast känd från Öland. De första fynden gjordes 18/7 1968, då 2 ex infångades i Långlöt, Ismanstorp i fuktig ängsvegetation. Därefter finns inga fynd förrän arten påträffades i det svenska Malaisefälleprojektet under åren 2003-2008. Totalt påträffades sex exemplar i tre av fällorna i Ottenby och runt Ölands Skogsby. I övriga världen är arten endast känd från Belgien, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Dolichopodidae - styltflugor 
 • Underfamilj
  Achalcinae  
 • Släkte
  Achalcus  
 • Art
  Achalcus bimaculatusPollet, 1996

Arten beskrevs av Pollet (1996) baserat på material funnet i en starrdominerad våtmark i kanten av ett vassbälte intill en mesotrofisk (måttligt näringsrik) damm. Även fynden i Storbritannien och Tyskland har gjorts i eller i närheten av våtmarker (Pollet, 1990). Flygtiden anges till slutet på juni till oktober med en topp i juli till september. De svenska fynden är från fuktiga gräsmarker i, eller i närheten, av lövskog gjorda under perioden 25/6-24/7.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Småvatten, Sötvattensstrand, Öppna strandbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Nästa alla tidigare skogsängar i området har växt igen under senare år vilket sannolikt minskat artens habitat.
Lämpliga lokaler bör inventeras för att undersöka utbredningen av arten.

Pollet, M. 1996. Systematic revision and phylogeny of the Palaearctic species of the genus Achalcus Loew (Diptera: Dolichopodidae) with the description of four new species. Systematic Entomology 21: 353-386.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Magnus Persson 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Dolichopodidae - styltflugor 
 • Underfamilj
  Achalcinae  
 • Släkte
  Achalcus  
 • Art
  Achalcus bimaculatus, Pollet, 1996
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Magnus Persson 2015