Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Gonotropis gibbosa

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Gonotropis gibbosa
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En bred och kullrig skalbagge med varierande storlek (4-7 mm) och en påfallande stor, gräddgul fläck på täckvingarna. Ytan är ojämn med små knölar och övervägande svart med grå fläckar. Antennerna är långa och trådformiga med en svagt avsatt klubba. Arten är ytterst lik släktingen Gonotropis (Tropideres) dorsalis, och bör kontrollbestämmas av en specialist. Tidigare ansågs de vara olika raser av en och samma art (Valentine 1998).
Utbredning
Länsvis förekomst för Gonotropis gibbosa Observationer i Sverige för Gonotropis gibbosa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Då artens status först nyligen blivit accepterad är utbredningen i Sverige ännu ofullständigt känd. Det finns dock redan spridda fynd från Blekinge till övre Norrland (Artportalen 2015). Världsutbredningen är dåligt känd p.g.a. tidigare sammanblandning med G. dorsalis.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Biologin är dåligt känd p.g.a. tidigare sammanblandning med den närstående arten Gonotropis dorsalis. Larvutvecklingen sker hos båda arterna i innerbarken på 5-15 cm grova, nyligen döda grenar och stammar av olika lövträd. Björk, al, rönn, sälg och asp anges som värdväxter för kollektivarten. I litteraturen anges G. gibbosa bl.a. från getapel och al. Larven utvecklas också i avverkningsrester och kan missgynnas av ett ökat GROT-tillvaratagande. Arten är nyligen utskild, och dess ekologi, utbredning och status är därför dåligt utredda. Vi placerar arten tills vidare i kategorin DD. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin är dåligt känd genom tidigare sammanblandning med den närstående Gonotropis (Tropideres) dorsalis. Den gamla kollektivartens larvutveckling sker i innerbarken på 5-15 cm grova, nyligen döda grenar och stammar av olika lövträd. Huvuddelen av fynden är gjorda i form av kläckningar och frikrypande individer på björk, asp och rönn (Artportalen 2015). Arten påträffas ofta i fönsterfällor på brandfält, vilket stämmer bra med utvecklingsbiologin då brandfält ofta är rika på allehanda döende småträd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor
Substrat/Föda
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· Xylariales
· Xylariales
· sporsäcksvampar
· sporsäcksvampar
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· getapel
· getapel
· popplar
· popplar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Anthribidae (plattnosbaggar), Släkte Gonotropis, Art Gonotropis gibbosa LeConte, 1876 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Biologin är dåligt känd p.g.a. tidigare sammanblandning med den närstående arten Gonotropis dorsalis. Larvutvecklingen sker hos båda arterna i innerbarken på 5-15 cm grova, nyligen döda grenar och stammar av olika lövträd. Björk, al, rönn, sälg och asp anges som värdväxter för kollektivarten. I litteraturen anges G. gibbosa bl.a. från getapel och al. Larven utvecklas också i avverkningsrester och kan missgynnas av ett ökat GROT-tillvaratagande. Arten är nyligen utskild, och dess ekologi, utbredning och status är därför dåligt utredda. Vi placerar arten tills vidare i kategorin DD. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En bred och kullrig skalbagge med varierande storlek (4-7 mm) och en påfallande stor, gräddgul fläck på täckvingarna. Ytan är ojämn med små knölar och övervägande svart med grå fläckar. Antennerna är långa och trådformiga med en svagt avsatt klubba. Arten är ytterst lik släktingen Gonotropis (Tropideres) dorsalis, och bör kontrollbestämmas av en specialist. Tidigare ansågs de vara olika raser av en och samma art (Valentine 1998).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Gonotropis gibbosa

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Gonotropis gibbosa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Då artens status först nyligen blivit accepterad är utbredningen i Sverige ännu ofullständigt känd. Det finns dock redan spridda fynd från Blekinge till övre Norrland (Artportalen 2015). Världsutbredningen är dåligt känd p.g.a. tidigare sammanblandning med G. dorsalis.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Anthribidae - plattnosbaggar 
 • Underfamilj
  Anthribinae  
 • Tribus
  Tropiderini  
 • Släkte
  Gonotropis  
 • Art
  Gonotropis gibbosaLeConte, 1876

Biologin är dåligt känd genom tidigare sammanblandning med den närstående Gonotropis (Tropideres) dorsalis. Den gamla kollektivartens larvutveckling sker i innerbarken på 5-15 cm grova, nyligen döda grenar och stammar av olika lövträd. Huvuddelen av fynden är gjorda i form av kläckningar och frikrypande individer på björk, asp och rönn (Artportalen 2015). Arten påträffas ofta i fönsterfällor på brandfält, vilket stämmer bra med utvecklingsbiologin då brandfält ofta är rika på allehanda döende småträd.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Ädellövskog, Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Svampar och lavar (Har betydelse)
· sporsäcksvampar - Ascomycota (Har betydelse)
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· getapel - Rhamnus cathartica (Viktig)
· popplar - Populus (Har betydelse)
Arten är knuten till klen, nyligen död lövträdsved och därför är uttag av biobränsle ur skogen ett växande hot mot artens överlevnad.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Vid uttag av biobränsle bör man helt undvika asp och rönn. För björk, som är allmänt förekommande, bör man lämna kvar en del björkved ute i markerna. Vid naturvårdsåtgärder är det absolut bäst att lämna kvar högar av bortröjda lövträd och buskar. Detsamma gäller vid rutinmässig röjning och "uppstädning" av skogsbryn och liknande lövrika miljöer i kulturlandskapet.

Artportalen. 2015. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. http:/www.artportalen.se [uttag 2015-03-05].

Ehnström, B. 1983. Faunistiska anteckningar om trädskalbaggar. Entomologisk tidskrift, årg. 104, sid. 75-79.

Ehnström, B. & Axelsson, R. 2002. Insektsgnag i bark och ved. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Palm, T. 1951. Die Holz- und Rindenkäfer der nordschwedischen Laubbäume. Meddelande från statens skogsforskningsinstitut, 40 (2), sid. 222-226.

Valentine, B.D. 1998. A review of Nearctic and some related Anthribidae (Coleoptera). Insecta Mundi 12: 251-296.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Olof Hedgren 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Anthribidae - plattnosbaggar 
 • Underfamilj
  Anthribinae  
 • Tribus
  Tropiderini  
 • Släkte
  Gonotropis  
 • Art
  Gonotropis gibbosa, LeConte, 1876
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Olof Hedgren 2015.