Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Frantisekia mentschulensis

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Frantisekia mentschulensis
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En stor och köttig ticka. Bildar ofta stora taktegellagda fruktkroppar på undersidan av boklågor. Den kan vara resupinat men är oftast hattbildande. Hattarna kan vara upp till 5 cm breda och 1,5 cm tjocka, ibland mörknande från hattkanten och ger då ett intryck av att vara "svartbränd". Resupinata fruktkroppar kan bli upp till 20 cm breda. Hatthuden är som ung finluden och gräddfärgad, med åldern gulnar den och kan så småningom blir brunaktig och kal. Hattkanten är tunn till något trubbig, ibland även inrullad. Kanten på resupinata exemplar är väl skild från underlaget, steril och något luddig. Porytan är först slät, vit eller gräddfärgad, sedan mörknande till orangebrun. Porerna är kantiga och 6–7 st/mm. I genomskärning är köttet vitt till gräddfärgat, köttigt, 2–5 mm tjock och kontrasterande mot de mörkare porerna. Porerna är 1–10 mm långa. Smaken är något bitter. Den kan likna apelticka (Spongipellis fissilis (Berk. & M.A.Curtis) Murrill), men är gulaktig i stället för vit och känns inte lika fet när man tar på den. Den har dessutom mindre sporer.
Utbredning
Länsvis förekomst för Frantisekia mentschulensis Observationer i Sverige för Frantisekia mentschulensis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige har arten uppmärksammats först under de senast tio till femton åren. Den är hittills funnen i ett begränsat område i södra Halland på dussinet lokaler i Falkenbergs och Halmstads kommuner. Eftersom arten är så iögonenfallande och att bokskogsmiljöer med grov död ved är välundersökta är det inte troligt att den är speciellt förbisedd. Alla kända lokaler är skyddade. Påträffad i norra Tyskland, annars ligger de närmaste förekomsterna i östra Centraleuropa (Ukraina (typlokal), Vitryssland, Tjeckien, Slovakien, Kroatien, Polen och Italien. Bokskogsvampar är väl undersökta i hela Europa, denna arts specifika krav är väl kända och arten är mycket sällsynt över hela sitt utbredningsområde.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
Nedbrytare i fuktig grov död ved av bok i bokskog. Arten är bara observerad på lokaler med mycket riklig förkomst av grova lågor och med ett fuktigt klimat varför antalet möjliga lokaler är mycket lågt. Stor, iögonfallande, uppmärksammad och eftersökt art som uppenbarligen är mycket sällsynt. De svenska lokalerna i Halmstads och Falkenbergs kommun är enda kända förekomsterna i norra Europa trots att bokskogsmiljöer med grov död ved är en väl besökt och undersökt miljö. Alla kända lokaler är skyddade. Påträffad i norra Tyskland, annars ligger de närmaste förekomsterna i Centraleuropa. Artens specifika krav är väl kända och den är mycket sällsynt över hela sitt utbredningsområde. Svårt att bedöma ev. minskning. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (32-200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (8-50). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Nedbrytare av fuktig grov död ved av bok i bokskog. Den kan förekomma på både högstubbar och lågor av bokar. Arten är bara observerad på lokaler med riklig förekomst av död ved (grova högstubbar och lågor) och med ett fuktigt klimat varför antalet möjliga lokaler är mycket lågt. I Centraleuropa kan arten växa på flera andra lövträdsarter såsom avenbok, skogslönn, skogslind och till och med asp.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
Dött träd
Dött träd
· bok
· bok
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Steccherinaceae, Släkte Frantisekia, Art Frantisekia mentschulensis (Pilát ex Pilát) Spirin Synonymer Antrodiella mentschulensis (Pilát ex Pilát) Ryvarden & Melo, Tyromyces mentschulensis (Pilát ex Pilát) Bondartsev, Poria mentschulensis Pilát ex Pilát, Tyromyces albellus f. aurantiacus Komarova, Tyromyces aurantiacus (Komarova) Komarova

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Nedbrytare i fuktig grov död ved av bok i bokskog. Arten är bara observerad på lokaler med mycket riklig förkomst av grova lågor och med ett fuktigt klimat varför antalet möjliga lokaler är mycket lågt. Stor, iögonfallande, uppmärksammad och eftersökt art som uppenbarligen är mycket sällsynt. De svenska lokalerna i Halmstads och Falkenbergs kommun är enda kända förekomsterna i norra Europa trots att bokskogsmiljöer med grov död ved är en väl besökt och undersökt miljö. Alla kända lokaler är skyddade. Påträffad i norra Tyskland, annars ligger de närmaste förekomsterna i Centraleuropa. Artens specifika krav är väl kända och den är mycket sällsynt över hela sitt utbredningsområde. Svårt att bedöma ev. minskning. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (32-200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (8-50). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
En stor och köttig ticka. Bildar ofta stora taktegellagda fruktkroppar på undersidan av boklågor. Den kan vara resupinat men är oftast hattbildande. Hattarna kan vara upp till 5 cm breda och 1,5 cm tjocka, ibland mörknande från hattkanten och ger då ett intryck av att vara "svartbränd". Resupinata fruktkroppar kan bli upp till 20 cm breda. Hatthuden är som ung finluden och gräddfärgad, med åldern gulnar den och kan så småningom blir brunaktig och kal. Hattkanten är tunn till något trubbig, ibland även inrullad. Kanten på resupinata exemplar är väl skild från underlaget, steril och något luddig. Porytan är först slät, vit eller gräddfärgad, sedan mörknande till orangebrun. Porerna är kantiga och 6–7 st/mm. I genomskärning är köttet vitt till gräddfärgat, köttigt, 2–5 mm tjock och kontrasterande mot de mörkare porerna. Porerna är 1–10 mm långa. Smaken är något bitter. Den kan likna apelticka (Spongipellis fissilis (Berk. & M.A.Curtis) Murrill), men är gulaktig i stället för vit och känns inte lika fet när man tar på den. Den har dessutom mindre sporer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Frantisekia mentschulensis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Frantisekia mentschulensis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige har arten uppmärksammats först under de senast tio till femton åren. Den är hittills funnen i ett begränsat område i södra Halland på dussinet lokaler i Falkenbergs och Halmstads kommuner. Eftersom arten är så iögonenfallande och att bokskogsmiljöer med grov död ved är välundersökta är det inte troligt att den är speciellt förbisedd. Alla kända lokaler är skyddade. Påträffad i norra Tyskland, annars ligger de närmaste förekomsterna i östra Centraleuropa (Ukraina (typlokal), Vitryssland, Tjeckien, Slovakien, Kroatien, Polen och Italien. Bokskogsvampar är väl undersökta i hela Europa, denna arts specifika krav är väl kända och arten är mycket sällsynt över hela sitt utbredningsområde.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Steccherinaceae  
 • Släkte
  Frantisekia  
 • Art
  Frantisekia mentschulensis(Pilát ex Pilát) Spirin
  Synonymer
  Antrodiella mentschulensis (Pilát ex Pilát) Ryvarden & Melo
  Tyromyces mentschulensis (Pilát ex Pilát) Bondartsev
  Poria mentschulensis Pilát ex Pilát
  Tyromyces albellus f. aurantiacus Komarova
  Tyromyces aurantiacus (Komarova) Komarova

Nedbrytare av fuktig grov död ved av bok i bokskog. Den kan förekomma på både högstubbar och lågor av bokar. Arten är bara observerad på lokaler med riklig förekomst av död ved (grova högstubbar och lågor) och med ett fuktigt klimat varför antalet möjliga lokaler är mycket lågt. I Centraleuropa kan arten växa på flera andra lövträdsarter såsom avenbok, skogslönn, skogslind och till och med asp.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Det är svårt att bedöma hotbilden för en så otillräckligt känd art, men populationen i landet är mycket liten och kan påverkas av slumpmässiga effekter, såsom sjukdomar och klimatförändringar.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör övervakas på alla sina lokaler och eftersökas på fler. Man bör försäkra sig om att tillgången på boklågor i rätt stadium kommer att finnas på artens lokaler även i en fortsättning. Det är mycket viktigt att bevara all bokskog som har gamla träd.

Heilmann-Clausen, J. 2005. Diversity of saproxylic fungi on decaying beech wood in protected forests in the county of Halland. Länsstyrelsen i Hallands län. Meddelande 2005:7. (BILD, s. 44, som Tyromyces sp.)

Heilmann-Clausen, J. 2006. Vedlevande svampar på bok i Halland. Svensk Mykologisk Tidskrift 27:19-28 (BILD, s. 25, som Antrodiella fissiliformis, samma bild som i Heilmann-Clausen, J. 2005, men sämre )

Spirin, W. and Zmitrovich, I. (2007): Frantisekia - a new polypore genus (Polyporales, Basidiomycota). - Czech Mycol. 59(2): 141-151 (BILD, mikroskopiska karaktärer)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stephen Manktelow 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Steccherinaceae  
 • Släkte
  Frantisekia  
 • Art
  Frantisekia mentschulensis, (Pilát ex Pilát) Spirin
  Synonymer
  Antrodiella mentschulensis (Pilát ex Pilát) Ryvarden & Melo
  Tyromyces mentschulensis (Pilát ex Pilát) Bondartsev
  Poria mentschulensis Pilát ex Pilát
  Tyromyces albellus f. aurantiacus Komarova
  Tyromyces aurantiacus (Komarova) Komarova
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stephen Manktelow 2012