Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Acrochaetium catenulatum

Organismgrupp Alger, Rödalger Acrochaetium catenulatum
  Alger, Rödalger

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Acrochaetium catenulatum är en liten marin art som växer på andra alger. De små buskarna blir inte högre än 0,2 mm och består av ett antal relativt sparsamt förgrenade trådar av cylindriska till svagt tunnformiga celler som är upp till 6x10 µm. Förgreningarna utgår ofta endast från ena sidan av tråden och vid tätare förgreningar blir huvudstammen ofta böjd. Encelliga, färglösa hår kan förekomma sparsamt, vanligen i änden på trådarna. Kloroplasterna är stjärn- eller H-formade med en central pyrenoid som ibland kan vara otydlig. Ett kännetecken för arten är att den bildar serier (upp till 7 men vanligen 2-3) av monosporangier mot ändarna av trådarna. När sporen släpps ut öppnar sig monosporangierna i sidan förutom ändsporangiet som öppnar sig i toppen. En ny rad med sporangier kan växa ut ur det nedersta sporangiets öppningspor. Hos sporofytgenerationen består de basala delarna av ett antal krypande trådar medan gametofytplantor har encellig bas, något som tidigare gjorde att de två generationerna fördes till olika arter. Formen på de krypande cellerna hos sporofyterna kan variera beroende på värdartens tillväxt. Arten är svårbestämd och kan lätt förväxlas med andra pysslingalger.
Utbredning
Länsvis förekomst för Acrochaetium catenulatum Observationer i Sverige för Acrochaetium catenulatum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har en vid spridning i världen med fynd från Nordamerikas östra och västra kust, Peru, Chile, Namibia, Sydafrika, Vietnam, Korea och Japan. I Europa finns den uppgiven från Nederländerna och Sverige. I Nederländerna har den ansetts som införd (Wolff 2005 som Acrochaetium densum). De svenska fynden har gjorts i Nordre Älvs mynning (Kuylenstierna 1990 som Chromastrum densum) och först rapporterad från ”svenska västkusten” av Stegenga & Mulder (1979 som Acrochaetium densum). Eftersom arten har så få svenska fynd är dess status svårbedömd och den klassificeras därför som DD.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Den lilla rödalgen Acrochaetium catenulatum har rapporterats av Kuylenstierna (1989) från två lokaler i Nordre Älvs mynning. Stegenga & Mulder (1979) uppger arten från Sverige. Liksom för övriga pysslingalger gäller att arten mycket väl kan vara förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Acrochaetium catenulatum kan växa epifytiskt på flera olika algarter. I Nederländerna förekommer den främst på grönkrull (Chaetomorpha linum) men även på tarmalger (Ulva spp., rödslickar (Polysiphonia spp.) och röd slemsnärja (Dumontia contorta). Svenska fynd har bl.a. gjorts på röd slemsnärja, fjäderslick (Polysiphonia nigrescens) och ishavstofs (Battersia arctica) i Nordre Älvs estuarium vid en salthalt på 5-10 ‰.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande), Epifyt
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Florideophyceae, Ordning Acrochaetiales, Familj Acrochaetiaceae, Släkte Acrochaetium (pysslingalger), Art Acrochaetium catenulatum M.A. Howe Synonymer Chantransia catenulata (Howe) De Toni, Rhodochorton densum K.M. Drew, Rhodochorton catenulatum (Howe) Nakamura, Kylinia catenulata (Howe) Kylin, Acrochaetium densum (K.M. Drew) Papenfuss, Chromastrum catenulatum (Howe) Stegenga & Mulder, Audouinella catenulata (Howe) Garbary, Audouinella densa (K.M. Drew) Garbary, Chromastrum densum (Drew) Stegenga & Mulders

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Den lilla rödalgen Acrochaetium catenulatum har rapporterats av Kuylenstierna (1989) från två lokaler i Nordre Älvs mynning. Stegenga & Mulder (1979) uppger arten från Sverige. Liksom för övriga pysslingalger gäller att arten mycket väl kan vara förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Acrochaetium catenulatum är en liten marin art som växer på andra alger. De små buskarna blir inte högre än 0,2 mm och består av ett antal relativt sparsamt förgrenade trådar av cylindriska till svagt tunnformiga celler som är upp till 6x10 µm. Förgreningarna utgår ofta endast från ena sidan av tråden och vid tätare förgreningar blir huvudstammen ofta böjd. Encelliga, färglösa hår kan förekomma sparsamt, vanligen i änden på trådarna. Kloroplasterna är stjärn- eller H-formade med en central pyrenoid som ibland kan vara otydlig. Ett kännetecken för arten är att den bildar serier (upp till 7 men vanligen 2-3) av monosporangier mot ändarna av trådarna. När sporen släpps ut öppnar sig monosporangierna i sidan förutom ändsporangiet som öppnar sig i toppen. En ny rad med sporangier kan växa ut ur det nedersta sporangiets öppningspor. Hos sporofytgenerationen består de basala delarna av ett antal krypande trådar medan gametofytplantor har encellig bas, något som tidigare gjorde att de två generationerna fördes till olika arter. Formen på de krypande cellerna hos sporofyterna kan variera beroende på värdartens tillväxt. Arten är svårbestämd och kan lätt förväxlas med andra pysslingalger.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Acrochaetium catenulatum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Acrochaetium catenulatum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har en vid spridning i världen med fynd från Nordamerikas östra och västra kust, Peru, Chile, Namibia, Sydafrika, Vietnam, Korea och Japan. I Europa finns den uppgiven från Nederländerna och Sverige. I Nederländerna har den ansetts som införd (Wolff 2005 som Acrochaetium densum). De svenska fynden har gjorts i Nordre Älvs mynning (Kuylenstierna 1990 som Chromastrum densum) och först rapporterad från ”svenska västkusten” av Stegenga & Mulder (1979 som Acrochaetium densum). Eftersom arten har så få svenska fynd är dess status svårbedömd och den klassificeras därför som DD.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Biliphyta  
 • Infrarike
  Rhodophyta  
 • Stam
  Rhodophyta - rödalger 
 • Understam
  Rhodophytina  
 • Klass
  Florideophyceae  
 • Underklass
  Nemaliophycidae  
 • Ordning
  Acrochaetiales  
 • Familj
  Acrochaetiaceae  
 • Släkte
  Acrochaetium - pysslingalger 
 • Art
  Acrochaetium catenulatumM.A. Howe
  Synonymer
  Chantransia catenulata (Howe) De Toni
  Rhodochorton densum K.M. Drew
  Rhodochorton catenulatum (Howe) Nakamura
  Kylinia catenulata (Howe) Kylin
  Acrochaetium densum (K.M. Drew) Papenfuss
  Chromastrum catenulatum (Howe) Stegenga & Mulder
  Audouinella catenulata (Howe) Garbary
  Audouinella densa (K.M. Drew) Garbary
  Chromastrum densum (Drew) Stegenga & Mulders

Acrochaetium catenulatum kan växa epifytiskt på flera olika algarter. I Nederländerna förekommer den främst på grönkrull (Chaetomorpha linum) men även på tarmalger (Ulva spp., rödslickar (Polysiphonia spp.) och röd slemsnärja (Dumontia contorta). Svenska fynd har bl.a. gjorts på röd slemsnärja, fjäderslick (Polysiphonia nigrescens) och ishavstofs (Battersia arctica) i Nordre Älvs estuarium vid en salthalt på 5-10 ‰.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande), Epifyt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Då kunskapsunderlaget är litet är det svårt att uttala sig om specifika hot. Arten verkar uppenbarligen tåla varierande salthalter och höga närsalthalter med tanke på växtplatser i både Sverige och Nederländerna och den växer dessutom på ett flertal vanliga alger.
En förbättring av kunskapsläget är nödvändig men då arten är svåridentifierad kräver detta expertkunskaper.

Kuylenstierna, M. 1990. Benthic Algal Vegetation in the Nordre Älv Estuarium (Swedish West Coast). Volume 1. Text. Ph. D. Thesis, Dept Marine Botany, University of Göteborg, pp. 1-244.

Lluch, J. R. (2002) Marine benthic algae of Namibia. Scientia Marina 66. 256 s.

Stegenga, H. & Mulder, A.S. (1979). Remarks on the Audouinella microscopica (Näg.) Woelkerling complex, with a brief survey of the genus Chromastrum Papenfuss (Rhodophyta, Nemaliales). Acta Botanica Neerlandica 28: 289-311.

Stegenga, H. & Vroman, M. (1976). The morphology and life history of Acrochaetium densum (Drew) Papenfuss (Rhodophyta, Nemaliales). Acta Botanica Neerlandica 25: 257-280.

Wolff, W. J. (2005) Non-indigenous marine and estuarine species in The Netherlands. Zool. Med. Leiden 79: 1-116.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Gustav Johansson

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Biliphyta  
 • Infrarike
  Rhodophyta  
 • Stam
  Rhodophyta - rödalger 
 • Understam
  Rhodophytina  
 • Klass
  Florideophyceae  
 • Underklass
  Nemaliophycidae  
 • Ordning
  Acrochaetiales  
 • Familj
  Acrochaetiaceae  
 • Släkte
  Acrochaetium - pysslingalger 
 • Art
  Acrochaetium catenulatum, M.A. Howe
  Synonymer
  Chantransia catenulata (Howe) De Toni
  Rhodochorton densum K.M. Drew
  Rhodochorton catenulatum (Howe) Nakamura
  Kylinia catenulata (Howe) Kylin
  Acrochaetium densum (K.M. Drew) Papenfuss
  Chromastrum catenulatum (Howe) Stegenga & Mulder
  Audouinella catenulata (Howe) Garbary
  Audouinella densa (K.M. Drew) Garbary
  Chromastrum densum (Drew) Stegenga & Mulders
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Gustav Johansson