Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skaftad skiktdyna

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Daldinia vernicosa
Skaftad skiktdyna Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Typisk genom kortskaftat stroma med skinande blanksvart yta och inuti med breda, gelatinösa zoner.

Stroman klotformiga, upp till 3,5 cm höga och 1,5 cm breda, skaftade, släta. Som unga är de brunaktiga av konidiestadiet men de blir senare svarta. Det yttersta skiktet på stromat, där perithecierna sitter, är hårt, glänsande ("lackerat") och sprött. Innanför detta skikt finns ett mjukt kött med ett stort antal ljusa och mörka zoner som har vattenlagrande förmåga. Hos Daldinia fissa är dessa koncentriska zoner gelatinösa och de ljusa banden är 5–8 gånger bredare än de mörka banden. Perithecierna är tubformiga till omvänt äggrunda och tunnväggiga. Sporerna är ellipsoida, med brett avrundade ändar, liksidiga eller med en platt och en konvex sida, ljust till mörkt bruna och har en lång groddspringa. De mäter 11,5–15,5 × 6,5–9 µm. Förväxlad skiktdyna Daldinia decipiens är en annan sällsynt art som också är skaftad, men den har bl. a. mindre stroman och större sporer.
Utbredning
Länsvis förekomst för skaftad skiktdyna Observationer i Sverige för skaftad skiktdyna
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
De svenska fynden gjordes på hasselgrenar respektive en bränd askstubbe på Öland, samt på bränd ek i Småland. Skaftad skiktdyna är sällsynt i Danmark och är funnen 2 gånger i Norge. Den är vidare känd från England, Tyskland, Polen, Ryssland, och Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare på lövved i torrt och varmt läge, ofta på bränd eller solexponerad ved av olika slags lövträdl. Den enda kända svenska lokalen är en glänta vid randen av ett hässle i Mittlandsskogen på Öland, där arten samlades på några hasselgrenar som blivit svedda av risbränning vid restaureringsarbete. Arten har en sydlig och östlig utbredning i Europa- Troligen gynnades förekmste på Öland av det varma mikroklimatet som uppstod. Arten kan potentiellt hotas av avverkningar, oförsiktiga röjningar och av bortfraktande av död lövved. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten är inte värdspecifik som många andra Daldina-arter utan förekommer i Europa på ett flertal olika lövträd, t.ex. al, ask, avenbok, björk, ek och hassel. I många fall har fynden gjorts på nyligen bränd ved.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· hassel
· hassel
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Sordariomycetes, Ordning Xylariales, Familj Hypoxylaceae, Släkte Daldinia (skiktdynor), Art Daldinia vernicosa Ces. & De Not. - skaftad skiktdyna Synonymer Daldinia fissa Lloyd, Sphaeria vernicosa Schwein., Daldinia vernicosa (Schwein.) Ces. & de Not.

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare på lövved i torrt och varmt läge, ofta på bränd eller solexponerad ved av olika slags lövträdl. Den enda kända svenska lokalen är en glänta vid randen av ett hässle i Mittlandsskogen på Öland, där arten samlades på några hasselgrenar som blivit svedda av risbränning vid restaureringsarbete. Arten har en sydlig och östlig utbredning i Europa- Troligen gynnades förekmste på Öland av det varma mikroklimatet som uppstod. Arten kan potentiellt hotas av avverkningar, oförsiktiga röjningar och av bortfraktande av död lövved. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Typisk genom kortskaftat stroma med skinande blanksvart yta och inuti med breda, gelatinösa zoner.

Stroman klotformiga, upp till 3,5 cm höga och 1,5 cm breda, skaftade, släta. Som unga är de brunaktiga av konidiestadiet men de blir senare svarta. Det yttersta skiktet på stromat, där perithecierna sitter, är hårt, glänsande ("lackerat") och sprött. Innanför detta skikt finns ett mjukt kött med ett stort antal ljusa och mörka zoner som har vattenlagrande förmåga. Hos Daldinia fissa är dessa koncentriska zoner gelatinösa och de ljusa banden är 5–8 gånger bredare än de mörka banden. Perithecierna är tubformiga till omvänt äggrunda och tunnväggiga. Sporerna är ellipsoida, med brett avrundade ändar, liksidiga eller med en platt och en konvex sida, ljust till mörkt bruna och har en lång groddspringa. De mäter 11,5–15,5 × 6,5–9 µm. Förväxlad skiktdyna Daldinia decipiens är en annan sällsynt art som också är skaftad, men den har bl. a. mindre stroman och större sporer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skaftad skiktdyna

Länsvis förekomst och status för skaftad skiktdyna baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skaftad skiktdyna

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.De svenska fynden gjordes på hasselgrenar respektive en bränd askstubbe på Öland, samt på bränd ek i Småland. Skaftad skiktdyna är sällsynt i Danmark och är funnen 2 gånger i Norge. Den är vidare känd från England, Tyskland, Polen, Ryssland, och Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Xylariomycetidae  
 • Ordning
  Xylariales  
 • Familj
  Hypoxylaceae  
 • Släkte
  Daldinia - skiktdynor 
 • Art
  Daldinia vernicosaCes. & De Not. - skaftad skiktdyna
  Synonymer
  Daldinia fissa Lloyd
  Sphaeria vernicosa Schwein.
  Daldinia vernicosa (Schwein.) Ces. & de Not.

Arten är inte värdspecifik som många andra Daldina-arter utan förekommer i Europa på ett flertal olika lövträd, t.ex. al, ask, avenbok, björk, ek och hassel. I många fall har fynden gjorts på nyligen bränd ved.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Trädbärande gräsmark, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
Artens population i Sverige är liten och hotas av avverkningar och brist på brandskadad lövskog.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Död lövved bör tillåtas öka. Det småländska fyndet gjordes efter en naturvårdsbränning och sådana bör genomföras i ökad omfattning i lämpliga bestånd.

Hansen, L., Knudsen, H. 2000. Nordic Macromycetes 1. Ascomycetes. Nordsvamp. Köpenhamn.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Nordén 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Xylariomycetidae  
 • Ordning
  Xylariales  
 • Familj
  Hypoxylaceae  
 • Släkte
  Daldinia - skiktdynor 
 • Art
  Daldinia vernicosa, Ces. & De Not. - skaftad skiktdyna
  Synonymer
  Daldinia fissa Lloyd
  Sphaeria vernicosa Schwein.
  Daldinia vernicosa (Schwein.) Ces. & de Not.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Nordén 2012