Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cucurbitaria coronillae

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Cucurbitaria coronillae
  Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fruktkropparna sitter i glesa grupper på döda grenar av den starkt hotade arten gulkronill. De är ca 0,5 mm i diameter, mörkt bruna till svarta, och får platt eller kollapsad topp. Sporsäckarna är 150–220 × 11,5–15,5 µm och innehåller ljust till mörkt guldbruna sporer som har 3–7 tvärväggar och en längsgående vägg. Sporerna mäter 19–27 (–35) × 9–12 µm.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cucurbitaria coronillae Observationer i Sverige för Cucurbitaria coronillae
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från enstaka fynd på Ölands alvar där den är känd sedan i slutet på 1800-talet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
Parasit/nedbrytare på gulkronill (Hippocrepis emerus) i gles lågskog, buskmark och i karster på alvarmark. Värdarten finns på Öland och Gotland men C. coronillae är endast funnen på 5 lokaler på Öland där arten har mycket liten population. Bedöms minska i takt med dess värdväxt (klassad som EN) vars habitat antingen växer igen eller buskröjs alltför kraftigt. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (50-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2500 km² och förekomstarean (AOO) till 100 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Ekologi
Arten växer på döda grenar av gulkronill, en dvärgbuske som är knuten till kalk.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Buskmark
Buskmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt, Parasit
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gulkronill
· gulkronill
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Dothideomycetes, Ordning Pleosporales, Familj Cucurbitariaceae, Släkte Cucurbitaria (tuvgömmingar), Art Cucurbitaria coronillae (Fr.:Fr.) Thüm. Synonymer Hendersonia coronillae Sacc. & Speg., Sphaeria elongata var. coronillae Fr.:Fr., Sphaeria coronillae (Fr.) Fr.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Parasit/nedbrytare på gulkronill (Hippocrepis emerus) i gles lågskog, buskmark och i karster på alvarmark. Värdarten finns på Öland och Gotland men C. coronillae är endast funnen på 5 lokaler på Öland där arten har mycket liten population. Bedöms minska i takt med dess värdväxt (klassad som EN) vars habitat antingen växer igen eller buskröjs alltför kraftigt. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (50-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2500 km² och förekomstarean (AOO) till 100 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Fruktkropparna sitter i glesa grupper på döda grenar av den starkt hotade arten gulkronill. De är ca 0,5 mm i diameter, mörkt bruna till svarta, och får platt eller kollapsad topp. Sporsäckarna är 150–220 × 11,5–15,5 µm och innehåller ljust till mörkt guldbruna sporer som har 3–7 tvärväggar och en längsgående vägg. Sporerna mäter 19–27 (–35) × 9–12 µm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cucurbitaria coronillae

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cucurbitaria coronillae

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från enstaka fynd på Ölands alvar där den är känd sedan i slutet på 1800-talet.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Dothideomycetes  
 • Underklass
  Pleosporomycetidae  
 • Ordning
  Pleosporales  
 • Familj
  Cucurbitariaceae  
 • Släkte
  Cucurbitaria - tuvgömmingar 
 • Art
  Cucurbitaria coronillae(Fr.:Fr.) Thüm.
  Synonymer
  Hendersonia coronillae Sacc. & Speg.
  Sphaeria elongata var. coronillae Fr.:Fr.
  Sphaeria coronillae (Fr.) Fr.

Arten växer på döda grenar av gulkronill, en dvärgbuske som är knuten till kalk.

Ekologisk grupp: Okänt, Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Buskmark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gulkronill - Hippocrepis emerus (Viktig)
Gulkronill är en starkt hotad art och svampen hotas av samma faktorer som denna, främst av igenväxning på grund av eutrofiering eller upphört bete. Även urskiljningslös buskröjning på lokalerna vid restaurering i naturvårdssyfte eller alltför intensivt bete är möjliga hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
Svampen bör inventeras och naturvårdsskötseln av lokalerna anpassas.

Mirza F. 1968. Taxonomic investigations on the ascomycetous genus Cucurbitaria S.F. Gray. - Nova Hedwigia 16: 161-213.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Nordén 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Dothideomycetes  
 • Underklass
  Pleosporomycetidae  
 • Ordning
  Pleosporales  
 • Familj
  Cucurbitariaceae  
 • Släkte
  Cucurbitaria - tuvgömmingar 
 • Art
  Cucurbitaria coronillae, (Fr.:Fr.) Thüm.
  Synonymer
  Hendersonia coronillae Sacc. & Speg.
  Sphaeria elongata var. coronillae Fr.:Fr.
  Sphaeria coronillae (Fr.) Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Nordén 2012