Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Subulicium rallum

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Subulicium rallum
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mycket tunn, utbredd skinnsvamp, synlig bara som en gråvit till gråblå skimrande yta på veden. Under lupp verkar hymeniet ludet tack vara de rikligt förekommande, spetsiga cystiderna. Både dessa och de söljelösa hyferna är ofta inklädda med kristaller. Basidierna har fyra sterigmer och sporerna är runda med 5-6 µm diameter. Arten skiljer sig från Subulicium lautum genom att cystiderna är mindre och växer ut som avslutning på hyfer istället för från sidan av hyfer. En annan art med liknande karaktärer är Litschauerella abietis vars sporer dock mestadels är knottriga och vars hyfer har söljor.
Utbredning
Länsvis förekomst för Subulicium rallum Observationer i Sverige för Subulicium rallum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är bara påträffad två gånger i Sverige, första gången på Kinnekulle i Västergötland 2003 och andra gången vid Ollajvs på Gotland 2011. Arten är beskriven från Canada och de första europeiska fynden gjordes i Norge 1977, 1978 och 1982. Inga andra europeiska insamlingar är med säkerhet dokumenterade. Arten tycks bara bilda små fruktkroppar och förbigås därför lätt vid inventering. Båda de svenska växtplatserna ligger inom naturreservat.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare på barrved och lövved, i Sverige bara hittad på en lokal med lövdominerad skog på Kinnekulle. I Norge finns tre lokaler där arten växer på gråal- och granlågor och den är även hittad i trädslagsren bokurskog i ukrainska Karpaterna. Arten är oansenlig och förbisedd, men uppges vara gynnad av hög skogsålder. Status oklar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten växer på död ved, både av klenare och grövre dimensioner och både lövved och barrved. Den har hittats på al och gran samt på ospecifierad lövved. I Canada växte arten på Abies. Växtplatserna anges som fuktig blandskog, fuktig granskog och bäckdal.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Hymenochaetales, genera incertae sedis, Släkte Subulicium, Art Subulicium rallum (H.S. Jacks.) Jülich & Stalpers Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare på barrved och lövved, i Sverige bara hittad på en lokal med lövdominerad skog på Kinnekulle. I Norge finns tre lokaler där arten växer på gråal- och granlågor och den är även hittad i trädslagsren bokurskog i ukrainska Karpaterna. Arten är oansenlig och förbisedd, men uppges vara gynnad av hög skogsålder. Status oklar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En mycket tunn, utbredd skinnsvamp, synlig bara som en gråvit till gråblå skimrande yta på veden. Under lupp verkar hymeniet ludet tack vara de rikligt förekommande, spetsiga cystiderna. Både dessa och de söljelösa hyferna är ofta inklädda med kristaller. Basidierna har fyra sterigmer och sporerna är runda med 5-6 µm diameter. Arten skiljer sig från Subulicium lautum genom att cystiderna är mindre och växer ut som avslutning på hyfer istället för från sidan av hyfer. En annan art med liknande karaktärer är Litschauerella abietis vars sporer dock mestadels är knottriga och vars hyfer har söljor.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Subulicium rallum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Subulicium rallum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är bara påträffad två gånger i Sverige, första gången på Kinnekulle i Västergötland 2003 och andra gången vid Ollajvs på Gotland 2011. Arten är beskriven från Canada och de första europeiska fynden gjordes i Norge 1977, 1978 och 1982. Inga andra europeiska insamlingar är med säkerhet dokumenterade. Arten tycks bara bilda små fruktkroppar och förbigås därför lätt vid inventering. Båda de svenska växtplatserna ligger inom naturreservat.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Subulicium  
 • Art
  Subulicium rallum(H.S. Jacks.) Jülich & Stalpers

Arten växer på död ved, både av klenare och grövre dimensioner och både lövved och barrved. Den har hittats på al och gran samt på ospecifierad lövved. I Canada växte arten på Abies. Växtplatserna anges som fuktig blandskog, fuktig granskog och bäckdal.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Även om arten kan vara svår att finna så måste den vara sällsynt med tanke på de få fynd som gjorts. Då artens ekologi är vansklig att precisera så är det också svårt att ange eventuella hot. Arten tycks föredra fuktiga, produktiva miljöer och sådana biotoper kan lätt förstöras genom åtgärder för dränering. Sannolikt missgynnas också arten av att dess miljö omskapas till kulturskog med enbart gran och med minskad mängd död ved.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Inventeringar bör företas i de områden där arten påträffats för att försöka avgöra om det där finns stabila populationer.

Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1984. The Corticiaceae of North Europe, vol 7. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2013

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Subulicium  
 • Art
  Subulicium rallum, (H.S. Jacks.) Jülich & Stalpers
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2013