Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Xylodon tuberculatus

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Xylodon tuberculatus
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fruktkropparna är utbredda, ganska tunna och vita till svagt gula. Hymeniet är knottrigt liksom hos många andra arter i Xylodon. Hyferna är distinkta, något tjockväggiga och har söljor. Arten identifieras bäst på förekomsten av tre slag av cystider: långa och smala, utstickande cystider, korta cystider med runt huvud som hos en knappnål och slanglika gloeocystider med svagt gulaktigt innehåll. Basidierna är cylindriska med tydlig midja och sporerna är brett elliptiska. Arten kan vara svår att skilja från Xylodon borealis, som dock saknar gloeocystider och vars utstickande cystider är tjockväggiga i spetsen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Xylodon tuberculatus Observationer i Sverige för Xylodon tuberculatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten beskrevs på material samlat i naturreservatet Halle-Hunneberg i Västergötland 1985 och har senare samlats ytterligare en gång i samma landskap 2007. Därutöver finns ett fynd vardera från Norge, Tyskland och Schweiz. Det är inte möjligt att med så få kollekter bedöma om artens population förändras.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare på kraftigt murkna lövträdslågor. Hittills bara hittad i frodig boreonemoral och nemoral skog, men arten är nybeskriven (2000) och dess ekologi ofullständigt känd. Oansenlig art som troligen har ett högt mörkertal. Status oklar. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Typkollekten växt på en grov multnande asplåga. Arten har också setts växa på ek och lind. Växtmiljön tycks vara örtrik ädellövskog eller blandskog.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp
· asp
· ekar
· ekar
· lindar
· lindar
· popplar
· popplar
· skogsek
· skogsek
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Schizoporaceae, Släkte Xylodon, Art Xylodon tuberculatus (Kotir. & Saarenoksa) Hjortstam & Ryvarden Synonymer Hyphodontia tuberculata Kotir. & Saaren., 2000

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare på kraftigt murkna lövträdslågor. Hittills bara hittad i frodig boreonemoral och nemoral skog, men arten är nybeskriven (2000) och dess ekologi ofullständigt känd. Oansenlig art som troligen har ett högt mörkertal. Status oklar. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Fruktkropparna är utbredda, ganska tunna och vita till svagt gula. Hymeniet är knottrigt liksom hos många andra arter i Xylodon. Hyferna är distinkta, något tjockväggiga och har söljor. Arten identifieras bäst på förekomsten av tre slag av cystider: långa och smala, utstickande cystider, korta cystider med runt huvud som hos en knappnål och slanglika gloeocystider med svagt gulaktigt innehåll. Basidierna är cylindriska med tydlig midja och sporerna är brett elliptiska. Arten kan vara svår att skilja från Xylodon borealis, som dock saknar gloeocystider och vars utstickande cystider är tjockväggiga i spetsen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Xylodon tuberculatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Xylodon tuberculatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten beskrevs på material samlat i naturreservatet Halle-Hunneberg i Västergötland 1985 och har senare samlats ytterligare en gång i samma landskap 2007. Därutöver finns ett fynd vardera från Norge, Tyskland och Schweiz. Det är inte möjligt att med så få kollekter bedöma om artens population förändras.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Schizoporaceae  
 • Släkte
  Xylodon  
 • Art
  Xylodon tuberculatus(Kotir. & Saarenoksa) Hjortstam & Ryvarden
  Synonymer
  Hyphodontia tuberculata Kotir. & Saaren., 2000

Typkollekten växt på en grov multnande asplåga. Arten har också setts växa på ek och lind. Växtmiljön tycks vara örtrik ädellövskog eller blandskog.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp - Populus tremula (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
· lindar - Tilia (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Avverkning av lövskog och omvandling av lövblandad skog till barrskog.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Inventering i anslutning till de båda svenska lokalerna för att bringa klarhet i om arten kan återfinnas.
Utländska namn. NO – edelknorteskinn. De arter i Xylodon som tillhör den så kallade breviseta-gruppen är svåra att skilja åt och det kan mycket väl finnas fler fynd av Xylodon tuberculatus i våra herbarier men under annat namn. Det är önskvärt att allt material av breviseta-gruppen revideras.

Kotiranta, H. & Saarenoksa, R. 2000. Three new species of Hyphodontia (Corticiaceae). Annales Botanici Fennici 37: 255-278.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2013

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Schizoporaceae  
 • Släkte
  Xylodon  
 • Art
  Xylodon tuberculatus, (Kotir. & Saarenoksa) Hjortstam & Ryvarden
  Synonymer
  Hyphodontia tuberculata Kotir. & Saaren., 2000
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2013