Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gryntagging

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Steccherinum aridum
Gryntagging Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En utbredd, vit till gräddgul skinnsvamp, tätt vidvuxen mot underlaget. Hymeniet är knottrigt till småtaggigt och kanten fransig och med myceltågor. Taggarna genomvävs av tjockväggiga hyfer, s. k. skeletthyfer vilka i toppen på taggen är klädda med kristaller och därmed liknar cystider. Hyferna saknar söljor. Sporerna är små och elliptiska. Svampen kan likna franstagging (Steccherinum fimbriatum) men saknar den rödaktiga färgen hos denna art och är inte heller lika radiärt fransig.
Utbredning
Länsvis förekomst för gryntagging Observationer i Sverige för gryntagging
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har bara påträffats en gång i landet, nämligen i Västanfors socken i Västmanland. Den beskrevs då som en ny art under namnet Steccherinum cremeoalbum. Samtidigt publicerades det enda danska fyndet från Korsør på Sjælland. Nyligen har arten även dokumenterats från Møre og Romsdal i Norge. Dess nuvarande vetenskapliga namn baseras på ett fynd i från forna Tjeckoslovakien. Arten är också rapporterad från Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare på död lövved i fuktig lövskog. I Sverige bara hittad på en lokal där den växer på gråal. Det är en oansenlig och förbisedd art. De fåtaliga skandinaviska fynden har gjorts i oftast relativt fuktig lövskog. Status oklar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Föga är känt om artens ekologi. Alla insamlingar har gjorts från lövved men mer noggranna uppgifter om växtplatserna saknas.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gråal
· gråal
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Steccherinaceae, Släkte Steccherinum, Art Steccherinum aridum Svrček - gryntagging Synonymer Irpex aridus (Svrček) Kotir. & Saaren., Steccherinum cremeoalbum Hjortstam

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare på död lövved i fuktig lövskog. I Sverige bara hittad på en lokal där den växer på gråal. Det är en oansenlig och förbisedd art. De fåtaliga skandinaviska fynden har gjorts i oftast relativt fuktig lövskog. Status oklar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En utbredd, vit till gräddgul skinnsvamp, tätt vidvuxen mot underlaget. Hymeniet är knottrigt till småtaggigt och kanten fransig och med myceltågor. Taggarna genomvävs av tjockväggiga hyfer, s. k. skeletthyfer vilka i toppen på taggen är klädda med kristaller och därmed liknar cystider. Hyferna saknar söljor. Sporerna är små och elliptiska. Svampen kan likna franstagging (Steccherinum fimbriatum) men saknar den rödaktiga färgen hos denna art och är inte heller lika radiärt fransig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gryntagging

Länsvis förekomst och status för gryntagging baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gryntagging

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har bara påträffats en gång i landet, nämligen i Västanfors socken i Västmanland. Den beskrevs då som en ny art under namnet Steccherinum cremeoalbum. Samtidigt publicerades det enda danska fyndet från Korsør på Sjælland. Nyligen har arten även dokumenterats från Møre og Romsdal i Norge. Dess nuvarande vetenskapliga namn baseras på ett fynd i från forna Tjeckoslovakien. Arten är också rapporterad från Ryssland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Steccherinaceae  
 • Släkte
  Steccherinum  
 • Art
  Steccherinum aridumSvrček - gryntagging
  Synonymer
  Irpex aridus (Svrček) Kotir. & Saaren.
  Steccherinum cremeoalbum Hjortstam

Föga är känt om artens ekologi. Alla insamlingar har gjorts från lövved men mer noggranna uppgifter om växtplatserna saknas.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gråal - Alnus incana (Viktig)
Arten hotas av avverkning av lövskog och omvandling av lövskog till barrskog. Även markexploatering kan utgöra ett hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas i det område där den en gång hittades.
Utländska namn. DK – lys skønpig; NO – sumppiggflak.

Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1984. The Corticiaceae of North Europe, vol 7. Fungiflora, Oslo.

Hjortstam, K. 1984. Notes on Corticiaceae (Basidiomycetes) XIII. Mycotaxon 19: 503-513.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Steccherinaceae  
 • Släkte
  Steccherinum  
 • Art
  Steccherinum aridum, Svrček - gryntagging
  Synonymer
  Irpex aridus (Svrček) Kotir. & Saaren.
  Steccherinum cremeoalbum Hjortstam
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2012