Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  berghättemossa

Organismgrupp Mossor Orthotrichum rupestre
Berghättemossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar upp till 4 cm, sällsynt 5 cm höga tuvor. Bladkanten är tillbakaböjd i nästan hela sin längd. Bladcellerna strax ovanför mitten av bladskivan är tjockväggiga, kantiga, ca 6–12 µm breda och har 1–2 enkla eller grenade papiller per cell. I övre delen av bladet har bladskivan områden, ofta bandlika, som är 2 cellager tjocka. Arten är samkönad. Kapselskaftet är ofta relativt kort och större delen av kapseln döljs av bladen. Kapseln är som tömd och torr ofta urnlik och mer eller mindre tydligt fårad av 8 kapselränder som är 4 celler breda. Klyvöppningarna är ytliga och finns i den nedre delen av kapseln. Peristomet har två tandkransar. Den yttre tandkransen, som är upprättstående eller vinkelrätt utstående i torrt tillstånd, består av 8 papillösa till släta tänder (ofta kraftigt papillösa och ibland kluvna). Den inre tandkransen består av 8 släta eller nästan släta tänder (den saknas ibland). Mössan är veckad, har rikligt med långa, papillösa hår och är inte papillös. Sporerna är 15–20 µm i diameter.
Av de sydliga, stenlevande arterna i släktet med i torrt tillstånd upprättstående yttre peristom är berghättemossa den enda art som har ytliga klyvöppningar. Träckhättemossa Orthotrichum pylaisii, trädhättemossa O. speciosum och skifferhättemossa O. laevigatum har längre kapselskaft och dessutom har de två förstnämnda tillbakaböjd yttre tandkrans och de två sistnämnda släta kapslar.
Utbredning
Länsvis förekomst för berghättemossa Observationer i Sverige för berghättemossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är vanlig och spridd i hela Sverige såväl som i resten av Norden. Den är ovanlig i fjällen där den förekommer upp till subalpin region. Den förekommer även i övriga Europa, i Asien, norra och östra Afrika, Kanarieöarna, sydöstra Australien, Nya Zeeland, Antarktis, västra Syd- och Nordamerika samt Grönland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Berghättemossa växer i Sverige företrädesvis på sten. Man kan hitta arten i många skilda miljöer, t.ex i branter med lövträd, på flyttblock, på exponerade block eller på klippor, t.ex. på stränder. Den kan växa på silikatsten under rikbarksträd likväl som på mer lättvittrade bergarter som grönsten, mer eller mindre exponerat. Arten kan ofta hittas tillsammans med blommossor Schistidium spp. Sällsynt förekommer den även på lövträdsbark. Detta är vanligare i vissa delar av utbredningsområdet, t.ex. i västra Norge där den kan växa på bl.a. alm, apel, ask, asp, ek, lind och lönn tillsammans med stor hättemossa Orthotrichum lyellii och allémossa Leucodon sciuroides. I subalpin region i fjällen finns den ofta på sydexponerade klippor (lodytor), ofta av mer lättvittrat, mer eller mindre kalkhaltigt material och växer där bl.a. tillsammans med kuddtrattmossa Amphidium mougeotii, snurrgrimmia Grimmia torquata, nordlig hättemossa O. alpestre och nordlig ulota Ulota curvifolia.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Orthotrichales, Familj Orthotrichaceae, Släkte Orthotrichum (hättemossor), Art Orthotrichum rupestre Schleich. ex Schwägr. - berghättemossa Synonymer berg-hättemossa, Orthotrichum rupestre Schwaegr.

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Arten bildar upp till 4 cm, sällsynt 5 cm höga tuvor. Bladkanten är tillbakaböjd i nästan hela sin längd. Bladcellerna strax ovanför mitten av bladskivan är tjockväggiga, kantiga, ca 6–12 µm breda och har 1–2 enkla eller grenade papiller per cell. I övre delen av bladet har bladskivan områden, ofta bandlika, som är 2 cellager tjocka. Arten är samkönad. Kapselskaftet är ofta relativt kort och större delen av kapseln döljs av bladen. Kapseln är som tömd och torr ofta urnlik och mer eller mindre tydligt fårad av 8 kapselränder som är 4 celler breda. Klyvöppningarna är ytliga och finns i den nedre delen av kapseln. Peristomet har två tandkransar. Den yttre tandkransen, som är upprättstående eller vinkelrätt utstående i torrt tillstånd, består av 8 papillösa till släta tänder (ofta kraftigt papillösa och ibland kluvna). Den inre tandkransen består av 8 släta eller nästan släta tänder (den saknas ibland). Mössan är veckad, har rikligt med långa, papillösa hår och är inte papillös. Sporerna är 15–20 µm i diameter.
Av de sydliga, stenlevande arterna i släktet med i torrt tillstånd upprättstående yttre peristom är berghättemossa den enda art som har ytliga klyvöppningar. Träckhättemossa Orthotrichum pylaisii, trädhättemossa O. speciosum och skifferhättemossa O. laevigatum har längre kapselskaft och dessutom har de två förstnämnda tillbakaböjd yttre tandkrans och de två sistnämnda släta kapslar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för berghättemossa

Länsvis förekomst och status för berghättemossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för berghättemossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är vanlig och spridd i hela Sverige såväl som i resten av Norden. Den är ovanlig i fjällen där den förekommer upp till subalpin region. Den förekommer även i övriga Europa, i Asien, norra och östra Afrika, Kanarieöarna, sydöstra Australien, Nya Zeeland, Antarktis, västra Syd- och Nordamerika samt Grönland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Orthotrichales  
 • Familj
  Orthotrichaceae  
 • Släkte
  Orthotrichum - hättemossor 
 • Art
  Orthotrichum rupestreSchleich. ex Schwägr. - berghättemossa
  Synonymer
  berg-hättemossa
  Orthotrichum rupestre Schwaegr.

Berghättemossa växer i Sverige företrädesvis på sten. Man kan hitta arten i många skilda miljöer, t.ex i branter med lövträd, på flyttblock, på exponerade block eller på klippor, t.ex. på stränder. Den kan växa på silikatsten under rikbarksträd likväl som på mer lättvittrade bergarter som grönsten, mer eller mindre exponerat. Arten kan ofta hittas tillsammans med blommossor Schistidium spp. Sällsynt förekommer den även på lövträdsbark. Detta är vanligare i vissa delar av utbredningsområdet, t.ex. i västra Norge där den kan växa på bl.a. alm, apel, ask, asp, ek, lind och lönn tillsammans med stor hättemossa Orthotrichum lyellii och allémossa Leucodon sciuroides. I subalpin region i fjällen finns den ofta på sydexponerade klippor (lodytor), ofta av mer lättvittrat, mer eller mindre kalkhaltigt material och växer där bl.a. tillsammans med kuddtrattmossa Amphidium mougeotii, snurrgrimmia Grimmia torquata, nordlig hättemossa O. alpestre och nordlig ulota Ulota curvifolia.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)


Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Etymologi: rupestris (lat.) = (som växer) på klippor; rupes (lat.) = klippa, bergvägg; suffixet -estris (lat.).
Uttal: [Ortótrikum rupéstris]

KEY FACTS Rock Bristle-moss. Tufts a few (rarely 5) cm high. Leaf margin recurved. Lamina above with (often band-like) bistratose areas. Autoicous. Capsule immersed-emergent typically urceolate, more or less distinctly furrowed when dry and empty (8 bands of 4 thick-walled cells). Superficial stomata present in basal half of capsule. Exostome erect to spreading when dry, consisting of 8 teeth that are often strongly papillose (but sometimes smooth) and sometimes split at apex. Endostome with 8 more or less smooth teeth (occasionally lacking altogether). Calyptra plicate, smooth, covered in long, papillose hairs. Spores 15–20 µm. – A predominately saxicolous species. Suitable habitats range from boulders in steep slopes with deciduous trees to south-facing sub-alpine rock-faces and coastal cliffs in sheltered and shady to exposed situations. Grows on siliceous stones beneath trees where the pH of the bark exceeds 5 as well as on softer minerals (e.g. greenstone) with varying calcium content. In certain parts of its range also frequently found on bark of deciduous trees.

Lönnell, N. 2008. Orthotrichum rupestre berghättemossa s. 261-262. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Lönnell 2008

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Orthotrichales  
 • Familj
  Orthotrichaceae  
 • Släkte
  Orthotrichum - hättemossor 
 • Art
  Orthotrichum rupestre, Schleich. ex Schwägr. - berghättemossa
  Synonymer
  berg-hättemossa
  Orthotrichum rupestre Schwaegr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Lönnell 2008