Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Gyromitra parma

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Gyromitra parma
  Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Gyromitra parma Observationer i Sverige för Gyromitra parma
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
Nedbrytare i kraftigt murken bokved i bokskog på kalkrik mark. Helst på lokaler med riklig förekomst av grov nedbruten ved. Eftersökt men uppenbarligen en mycket sällsynt art med liten population. Svårt att bedöma ev. minskning. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (40-400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (8-40) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig

Klass Pezizomycetes, Ordning Pezizales (skålsvampar), Familj Discinaceae, Släkte Gyromitra (stenmurklor), Art Gyromitra parma (J.Breitenb. & Maas Geest.) Kotl. & Pouzar Synonymer Discina parma J.Breitenb. & Maas Geest

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Nedbrytare i kraftigt murken bokved i bokskog på kalkrik mark. Helst på lokaler med riklig förekomst av grov nedbruten ved. Eftersökt men uppenbarligen en mycket sällsynt art med liten population. Svårt att bedöma ev. minskning. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (40-400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (8-40) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Gyromitra parma

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Gyromitra parma

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Discinaceae  
 • Släkte
  Gyromitra - stenmurklor 
 • Art
  Gyromitra parma(J.Breitenb. & Maas Geest.) Kotl. & Pouzar
  Synonymer
  Discina parma J.Breitenb. & Maas Geest

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Discinaceae  
 • Släkte
  Gyromitra - stenmurklor 
 • Art
  Gyromitra parma, (J.Breitenb. & Maas Geest.) Kotl. & Pouzar
  Synonymer
  Discina parma J.Breitenb. & Maas Geest
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.