Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  torvstolonmossa

Organismgrupp Mossor Cladopodiella fluitans
Torvstolonmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för torvstolonmossa Observationer i Sverige för torvstolonmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Marchantiopsida, Ordning Jungermanniales, Familj Cephaloziaceae, Släkte Cladopodiella (stolonmossor), Art Cladopodiella fluitans (Nees) Buch - torvstolonmossa Synonymer torvtrådmossa, Odontoschisma fluitans (Nees) L.Söderstr. & Váňa, Jungermannia fluitans Nees

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för torvstolonmossa

Länsvis förekomst och status för torvstolonmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för torvstolonmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Cephaloziaceae  
 • Underfamilj
  Cephalozioideae  
 • Släkte
  Cladopodiella - stolonmossor 
 • Art
  Cladopodiella fluitans(Nees) Buch - torvstolonmossa
  Synonymer
  torvtrådmossa
  Odontoschisma fluitans (Nees) L.Söderstr. & Váňa
  Jungermannia fluitans Nees

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Cephaloziaceae  
 • Underfamilj
  Cephalozioideae  
 • Släkte
  Cladopodiella - stolonmossor 
 • Art
  Cladopodiella fluitans, (Nees) Buch - torvstolonmossa
  Synonymer
  torvtrådmossa
  Odontoschisma fluitans (Nees) L.Söderstr. & Váňa
  Jungermannia fluitans Nees
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.