Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Aurantiporus priscus

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Aurantiporus priscus
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Aurantiporus priscus Observationer i Sverige för Aurantiporus priscus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Nedbrytare av gamla och grova barklösa talllågor i naturtallskogar. En mycket ovanlig laxfärgad art med få fynd i Finland och hittills 3 fynd i Sverige (2014). Varit uppmärksammad flera år men urskildes först 2012 från den oranga (Hapalopilus [Erastia] aurantiacus). En fortlöpande minskning bedöms pågå p.g.a. krympande areal skogar med död ved av lämplig kvalitet. Status oklar, men uppenbart en sällsynt art med liten population i en skogsmiljö som fortgående minskar. Antalet reproduktiva individer skattas till 50 (2-300). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (3-100). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Dött träd
Dött träd
· tall
· tall
Ved och bark
Ved och bark
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Meruliaceae, Släkte Aurantiporus, Art Aurantiporus priscus Niemelä, Miettinen & Manninen Synonymer laxticka, Hapalopilus priscus (Niemelä, Miettinen, Manninen) Melo & Ryvarden

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Dokumentation Nedbrytare av gamla och grova barklösa talllågor i naturtallskogar. En mycket ovanlig laxfärgad art med få fynd i Finland och hittills 3 fynd i Sverige (2014). Varit uppmärksammad flera år men urskildes först 2012 från den oranga (Hapalopilus [Erastia] aurantiacus). En fortlöpande minskning bedöms pågå p.g.a. krympande areal skogar med död ved av lämplig kvalitet. Status oklar, men uppenbart en sällsynt art med liten population i en skogsmiljö som fortgående minskar. Antalet reproduktiva individer skattas till 50 (2-300). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (3-100). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Aurantiporus priscus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Aurantiporus priscus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Meruliaceae  
 • Släkte
  Aurantiporus  
 • Art
  Aurantiporus priscusNiemelä, Miettinen & Manninen
  Synonymer
  laxticka
  Hapalopilus priscus (Niemelä, Miettinen, Manninen) Melo & Ryvarden

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Dött träd (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Meruliaceae  
 • Släkte
  Aurantiporus  
 • Art
  Aurantiporus priscus, Niemelä, Miettinen & Manninen
  Synonymer
  laxticka
  Hapalopilus priscus (Niemelä, Miettinen, Manninen) Melo & Ryvarden
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.