Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ölandsstarr

Organismgrupp Kärlväxter Carex colchica
Ölandsstarr Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ett ganska spensligt halvgräs med flera sinsemellan lika ax i toppen. Stråna är slaka, oftast bågböjda, och trubbkantiga. De utgår från en krypande jordstam och växer därför i rad. Axsamlingen innehåller 4–7 ax; de flesta av dessa har honblommor överst och många hanblommor underst (ger åtminstone toppaxet ett strutliknande utseende). Fröna mognar i juli och sprids med hjälp av vind och regn. Den mesta förökningen sker emellertid vegetativt från jordstammen. Avståndet mellan nya skott kan ibland vara så kort att växten förefaller tuvad. Ölandsstarr kan förväxlas med sandstarr Carex arenaria, som är vanligare. Denna har dock i regel hanblommor överst (enstaka hanblommor kan finnas nederst i axet) och honblommor underst i varje ax. Artskiljande karaktärer är också ölandsstarrens mera spensliga utseende med mer upprätta och smalare blad.
Utbredning
Länsvis förekomst för ölandsstarr Observationer i Sverige för ölandsstarr
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Ölandsstarren har sin svenska huvudförekomst på Öland, där den främst förekommer på den sydvästra delen och på östra sidans sandmarker från Bredsätra till Ås. Därutöver har den påträffats på en lokal i sydvästra Skåne, två (närbelägna) i östra Blekinge och en på Gotland. I Norden förekommer arten även sällsynt på nordvästra Själland och Bornholm. Världsutbredningen är europeisk och går från Frankrike över Nordtyskland österut till Ryssland. Tyngdpunkten ligger längs kusterna vid Nordsjön och Östersjön samt utmed de större floderna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer främst på Öland men även i Skåne, Blekinge och på Gotland. Växer på sandiga marker oftast nära havet. Arten är bunden till måttligt störd mark, igenväxning och upphörd hävd missgynnar den. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (2000-4000). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (20-35). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 14968 km² och förekomstarean (AOO) till 136 (100-250) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Ölandsstarr växer på urlakade hedar på näringsfattig sand med ett tunt humuslager. På Öland kan den också påträffas på sandiga ödeåkrar, i sandstäpp och sandtag, i unga tallplanteringar och längs vägrenar. Gemensamt för de flesta lokalerna är att marken rörts om till följd av markbearbetning eller tramp av betesdjur.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Poales (gräsordningen), Familj Cyperaceae (halvgräs), Släkte Carex (starrar), Art Carex colchica J. Gay - ölandsstarr Synonymer Carex ligerica J. Gay

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer främst på Öland men även i Skåne, Blekinge och på Gotland. Växer på sandiga marker oftast nära havet. Arten är bunden till måttligt störd mark, igenväxning och upphörd hävd missgynnar den. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (2000-4000). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (20-35). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 14968 km² och förekomstarean (AOO) till 136 (100-250) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Ett ganska spensligt halvgräs med flera sinsemellan lika ax i toppen. Stråna är slaka, oftast bågböjda, och trubbkantiga. De utgår från en krypande jordstam och växer därför i rad. Axsamlingen innehåller 4–7 ax; de flesta av dessa har honblommor överst och många hanblommor underst (ger åtminstone toppaxet ett strutliknande utseende). Fröna mognar i juli och sprids med hjälp av vind och regn. Den mesta förökningen sker emellertid vegetativt från jordstammen. Avståndet mellan nya skott kan ibland vara så kort att växten förefaller tuvad. Ölandsstarr kan förväxlas med sandstarr Carex arenaria, som är vanligare. Denna har dock i regel hanblommor överst (enstaka hanblommor kan finnas nederst i axet) och honblommor underst i varje ax. Artskiljande karaktärer är också ölandsstarrens mera spensliga utseende med mer upprätta och smalare blad.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ölandsstarr

Länsvis förekomst och status för ölandsstarr baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ölandsstarr

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Ölandsstarren har sin svenska huvudförekomst på Öland, där den främst förekommer på den sydvästra delen och på östra sidans sandmarker från Bredsätra till Ås. Därutöver har den påträffats på en lokal i sydvästra Skåne, två (närbelägna) i östra Blekinge och en på Gotland. I Norden förekommer arten även sällsynt på nordvästra Själland och Bornholm. Världsutbredningen är europeisk och går från Frankrike över Nordtyskland österut till Ryssland. Tyngdpunkten ligger längs kusterna vid Nordsjön och Östersjön samt utmed de större floderna.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Cyperaceae - halvgräs 
 • Släkte
  Carex - starrar 
 • Art
  Carex colchicaJ. Gay - ölandsstarr
  Synonymer
  Carex ligerica J. Gay

Ölandsstarr växer på urlakade hedar på näringsfattig sand med ett tunt humuslager. På Öland kan den också påträffas på sandiga ödeåkrar, i sandstäpp och sandtag, i unga tallplanteringar och längs vägrenar. Gemensamt för de flesta lokalerna är att marken rörts om till följd av markbearbetning eller tramp av betesdjur.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Lokaler med ölandsstarr kan vara hotade av sand- och grustäkt. Det starka kulturberoendet och bundenheten till måttligt störd mark gör att arten på lång sikt missgynnas av upphört bete.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Växtplatser för arten bör skyddas mot täktverksamhet. Pågående betesdrift bör understödjas.
Hybriden med sandstarr uppges förekomma ofta och anses vara fullt fertil. Utländska namn – NO: Ölandsstorr, DK: Skrænt-Star.

Kraft, J. 1987. Falsterbohalvöns flora. Växterna vid kusten mellan Malmö och Trelleborg. Lund.

Mattiasson, G. 1974. Sandstäpp. Vegetation, dynamik och skötsel. Meddn. fr. avd. f. Ekologisk Botanik, Lunds Univ. 2,4.

Sterner, R. 1922. The continental element in the flora of south Sweden. Geografiska Annaler 1922: 221–444.

Sterner, R. 1986. Ölands kärlväxtflora. 2:a rev. uppl. utgiven av Åke Lundqvist. Stockholm.

Wiinstedt, K. 1945. Cyperaceernes Udbredelse i Danmark II. Caricoideae. Bot. Tidsskr. 47. 143–244.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Olof Johansson 1992. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Cyperaceae - halvgräs 
 • Släkte
  Carex - starrar 
 • Art
  Carex colchica, J. Gay - ölandsstarr
  Synonymer
  Carex ligerica J. Gay
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Olof Johansson 1992. ©ArtDatabanken, SLU 2007.