Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  liten klubbdyna

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Trichoderma seppoi
Liten klubbdyna Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Stroma 8–25 mm långt och 1,5–4,5 mm brett (mätt på torkat material). Färgen på fruktbädden liknar som färsk den hos H. leucopus, men vid intorkning mörknar den till ockragult. I övergången mellan fruktbädden och skaftet kan det förekomma horisontellt sittande flockar med peritheciesamlingar. Detta förekom dock inte på det svenska fyndet från Hälsingland (Olsson m.fl. 2011). Sporer tvåcelliga, övre cell närmast klotrund till nästan kilformad 3,0–3,5 × 2,7–3,2 µm. Sporens nedre cell avlång till kilformad, 3,5–4,5 × 2,3–2,7 µm.

Förmodligen är H. seppoi lättast att förväxla med H. leucopus, och någon märkbar skillnad i form och storlek på sporerna förekommer inte. De bästa makroskopiska karaktärerna för att skilja H. seppoi från H. leucopus är (1) den mindre storleken på stromat och (2) att stromat blir ockragult vid intorkning. Hypocrea nybergiana bildar betydligt större stroman med rödbrun till orangebrun färg och har något större sporer.
Utbredning
Länsvis förekomst för liten klubbdyna Observationer i Sverige för liten klubbdyna
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är bara känd från typlokalen i Finland och tre svenska lokaler, i Hälsingland (Olsson m.fl. 2011), Västerbotten och Lule lappmark. Den är beskriven med utgångspunkt från bara två kollekter från typlokalen med ca 100 meters avstånd från varandra. De fåtaliga fynden gör det svårt att tolka artens ekologi, utbredning och kännetecken men förhoppningsvis kommer framtida fynd att ge mer kunskap.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare på kraftigt nedbruten ved i mossrik gammal granskog, helst i varma lägen längs raviner, bland mossa över gamla stubbar etc. Endast tre kända fynd i Sverige och något enstaka i Finland. Relativt nyligen beskriven. Få fynd, troligen en mycket liten population och knuten till exklusivt habitat. Svårt att bedöma ev. populationsförändring. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Nedbrytare på kraftigt nedbruten ved i mossrik och fuktig gammal granskog, helst i varma lägen längs raviner, bland mossa över gamla stubbar etc.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· granar
· granar
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Sordariomycetes, Ordning Hypocreales (köttkärnsvampar), Familj Hypocreaceae, Släkte Trichoderma (svampdynor), Art Trichoderma seppoi Jaklitsch - liten klubbdyna Synonymer Hypocrea seppoi Jaklitsch

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Dokumentation Nedbrytare på kraftigt nedbruten ved i mossrik gammal granskog, helst i varma lägen längs raviner, bland mossa över gamla stubbar etc. Endast tre kända fynd i Sverige och något enstaka i Finland. Relativt nyligen beskriven. Få fynd, troligen en mycket liten population och knuten till exklusivt habitat. Svårt att bedöma ev. populationsförändring. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Stroma 8–25 mm långt och 1,5–4,5 mm brett (mätt på torkat material). Färgen på fruktbädden liknar som färsk den hos H. leucopus, men vid intorkning mörknar den till ockragult. I övergången mellan fruktbädden och skaftet kan det förekomma horisontellt sittande flockar med peritheciesamlingar. Detta förekom dock inte på det svenska fyndet från Hälsingland (Olsson m.fl. 2011). Sporer tvåcelliga, övre cell närmast klotrund till nästan kilformad 3,0–3,5 × 2,7–3,2 µm. Sporens nedre cell avlång till kilformad, 3,5–4,5 × 2,3–2,7 µm.

Förmodligen är H. seppoi lättast att förväxla med H. leucopus, och någon märkbar skillnad i form och storlek på sporerna förekommer inte. De bästa makroskopiska karaktärerna för att skilja H. seppoi från H. leucopus är (1) den mindre storleken på stromat och (2) att stromat blir ockragult vid intorkning. Hypocrea nybergiana bildar betydligt större stroman med rödbrun till orangebrun färg och har något större sporer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för liten klubbdyna

Länsvis förekomst och status för liten klubbdyna baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för liten klubbdyna

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är bara känd från typlokalen i Finland och tre svenska lokaler, i Hälsingland (Olsson m.fl. 2011), Västerbotten och Lule lappmark. Den är beskriven med utgångspunkt från bara två kollekter från typlokalen med ca 100 meters avstånd från varandra. De fåtaliga fynden gör det svårt att tolka artens ekologi, utbredning och kännetecken men förhoppningsvis kommer framtida fynd att ge mer kunskap.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Hypocreomycetidae  
 • Ordning
  Hypocreales - köttkärnsvampar 
 • Familj
  Hypocreaceae  
 • Släkte
  Trichoderma - svampdynor 
 • Art
  Trichoderma seppoiJaklitsch - liten klubbdyna
  Synonymer
  Hypocrea seppoi Jaklitsch

Nedbrytare på kraftigt nedbruten ved i mossrik och fuktig gammal granskog, helst i varma lägen längs raviner, bland mossa över gamla stubbar etc.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Viktig)
· granar - Picea (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Arten beskrevs 2008 på typmaterial från Finland (Jaklitsch m.fl. 2008). Samma år gjordes även det första svenska fyndet av arten som rapporteras av Olsson m.fl. (2011). Det förefaller vara den minsta av arterna i gruppen, med ett stroma som inte är längre än 2,5 cm. Molekylära studier visar att arten står nära Hypocrea nybergiana (Jaklitsch m.fl. 2008, Jaklitsch 2011).

Chamberlain, H.L., Rossman, A.Y., Stewart, E.L., Ulvinen, T. & Samuels, G.J. 2004. The stipitate species of Hypocrea (Hypocreales, Hypocreaceae) including Podostroma. Karstenia 44: 1-24. (BILD)

Jaklitsch, W.M., Gruber, S. & Voglmayr, H. 2008. Hypocrea seppoi, a new stipitate species from Finland. Karstenia 48:1–11.

Jaklitsch, W.M. 2011. European species of Hypocrea part II.: species with hyaline ascospores. Fungal Diversity 48.

Krikorev, M. & Nordén, B. 2011. Klubbdynor i Sverige - en blev fyra. Svensk Mykologisk Tidskrift 32: 9-14. (BILD)

Olsson. E., Eriksson, O.E. & Delin, A. 2011. Hypocrea seppoi i Sverige. Svensk Mykologisk Tidskrift 32: 16–17.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Michael Krikorev 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Hypocreomycetidae  
 • Ordning
  Hypocreales - köttkärnsvampar 
 • Familj
  Hypocreaceae  
 • Släkte
  Trichoderma - svampdynor 
 • Art
  Trichoderma seppoi, Jaklitsch - liten klubbdyna
  Synonymer
  Hypocrea seppoi Jaklitsch
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Michael Krikorev 2012